Bygg- och anläggningsprogramet, arbetsplatsföralgt lärande

Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en mycket viktig och stor del av byggutbildningen, och skolans uppföljning av den har högsta prioritet. APL-tiden är en stor del av utbildningen därav särskilt viktig för att bli en bra byggare. Vi vill att samarbetet skall vara kontinuerligt och långsiktigt.

Lärarna besöker arbetsplatsen regelbundet för att föra en dialog med handledaren kring elevens utveckling. I slutet av elevens APL skall läraren tillsammans med handledaren genomföra en utvärdering och en bedömning av den del av utbildningen som skett i företaget.

Kontaktpersonen i företaget blir vår länk till skolan vid utplacering av elever på APL samt ansvarig för att sköta dialogen kring elevens APL. Rektor och samordnare har det övergripande ansvaret men läraren inom programmets olika inriktningar sköter vanligtvis kontakterna kring eleven. Rektor har arbetsmiljöansvaret under APL tiden.


Fördelar för skolan:
Kontinuitet vid utplacering av elever på APL.
Samverkan med företag som har höga säkerhets- och kvalitetskrav på den egna verksamheten, eleven och skolan.
Samarbete med företag där eleven inte betraktas som en resurs, utan att eleven är på plats för att lära sig ett yrke.

Fördelar för företaget med att vara en del i utbildningen till byggare.
Bidrar till att det utbildas bra byggare till branschen.
Ökar möjligheten att hitta lämpliga personer till en framtida rekrytering.
Kan på ett aktivt sätt i en dialog med skolan påverka byggutbildningen i en positiv riktning.
Skolan kan tidigt informera om behovet av platser så att företag bättre kan planera sin verksamhet.


Inom byggbranschen väntar stora pensionsavgångar under de närmsta 10 åren. För att vi även i fortsättningen ska kunna anställa kompetenta yrkesarbetare behöver det utbildas ungdomar via Bygg och anläggningsprogrammet. Skolan är skyldig att erbjuda minst 15 veckors APL. Om inte detta kan uppfyllas får skolan inte bedriva byggutbildning enligt skolverkets regler (GY11). Vi från Sveriges Byggindustrier ber er företagare att hjälpa byggutbildningen vid Sundsvalls gymnasium genom att erbjuda APL-platser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.