Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Är du under 20 år och går inte i gymnasiet? Då har kommunen ett aktivitetsansvar för dig.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.
  • går på något av introduktionsprogrammen, som inte räknas som nationella program.

Hemkommunen har ansvaret

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Aktivitetsansvar kallades tidigare för informationsansvar.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Det innebär att

  • kommunen under året håller sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.
  • kommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder till ungdomarna.
  • åtgärderna ska motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
  • kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret

Inom Sundsvalls kommun finns en samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret. Den ansvarar för att det finns samlad information om vilka ungdomar mellan 16-20 år som inte går på nationellt program. Samordnaren ansvarar också för att alla dessa ungdomar erbjuds aktiviteter som strävar mot påbörjade eller återupptagna studier.

Avbrott från gymnasieskolan

När en elev på ett nationellt gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna, eller avbryter studierna, är det viktigt att samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret kontaktas. Samordnaren samarbetar med flera andra aktörer för att kunna erbjuda olika aktiviteter vid avbrott från gymnasiet.

Kontakt

KAA i Sundsvall

Hans Wiklund Samordnare kommunalt aktivitetsansvar

073-270 78 39

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.