Betyg, individuell studieplan

Minst en gång per termin ska du få reda på hur du ligger till i skolan.

Du ska också ha möjlighet att prata med läraren så att du vet varför du får ett visst betyg.

Kursplanens mål

Vilka mål du ska uppnå för att bli godkänd i ett ämne finns beskrivna i ämnets kursplan. Där står det också vilket syfte kursen har.

Gymnasieskolans betygskriterier

Det är betygskriterierna som bestämmer vilken kunskapsnivå du ska uppnå för att få olika betyg.

För att få behörighet till högskolestudier måste du ha godkänt (A-E) på minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom krävs det att du har godkänt (A-E) i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du är alltså inte behörig om du avslutar ett förkortat program.

Du har ingen rätt att överklaga ett betyg när det väl är satt. Du kan överklaga ditt betyg enbart på kurser och projektarbeten där du inte fått något betyg ännu, eller där du inte fått godkänt (F) .
Om betygssättning, Skolverket

Du som studerar på gymnasiet ska ha en individuell studieplan. Den skrivs av dig tillsammans med din mentor och målsman.

I den individuella studieplanen står det vilka kurser du

  • läser under skolåret
  • inte påbörjat än
  • har avslutat och vilket betyg du fick

Det ska också stå om du följer ett fullständigt, utökat eller förkortat program*. Om du läser ett utökat program ska det stå vilka kurser som ingår i ditt fullständiga program och vilka som ligger utanför.

Om du byter program ska en ny studieplan skrivas. Studieplanen uppdateras varje termin i samband med ditt utvecklingssamtal. Det visar också hur det går för dig och om du klarat dina mål.

Gymnasieförordningen, Sveriges riksdag

* Fullständigt program = du läser kurser som resulterar i ett slutbetyg för gymnasiet på 2500 poäng.

* Förkortat program = du klarar inte att läsa alla program och får efter överenskommelse med rektor studera färre kurser. Det innebär att du inte får grundläggande behörighet till högskolestudier. För att få det måste du studera mer och läsa de kurser som togs bort från början.

* Utökat program = du vill läsa fler kurser än vad som ingår i ett fullständigt program. Det får du efter överenskommelse med rektor om personalen på skolan tror att du klarar det.

Andra webbplatser

Skolverket
Studera.nu, Högskoleverkets portal

Kontakt

Mikael Öst Verksamhetschef Sundsvalls gymnasium

060-19 24 82

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.