Rapportering om elevs frånvaro, hemkommunens skolpliktsbevakning

Elev placerad i fristående skola eller i annan kommun.

Skolpliktiga elever i förskoleklass och grundskola

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall är i egenskap av hemkommun ansvarig för att bevaka skolpliktiga elever. Det innebär att elever som är folkbokförda i Sundsvalls kommun ska ha skolplacering och att deras rätt till utbildning tillgodoses.
Huvudmannen för en fristående skola eller skola i annan kommun ansvarar för att informera Sundsvalls kommun om elevs frånvaro.

Barn- och utbildningsnämnden får förelägga vårdnadshavarna vite om de brister i sitt lagstadgade ansvar för att eleven ska fullfölja skolplikten.

Rektor ska utreda och snarast anmäla elevers frånvaro

En utredning om en skolpliktig elevs frånvaro ska skyndsamt startas om eleven har upprepad eller längre frånvaro. Detta gäller oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.

Rektor har utredningsskyldighet och ansvarar för att snarast anmäla frånvaro till huvudman enligt 7 kap 19a skollagen.

Huvudmannnens ansvar för informera hemkommunen

När huvudmannen har inlett en utredning om elevens frånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen, enligt 7 kap 22§ skollagen.

Rapportering till Sundsvalls kommun om skolpliktig elevs närvaro ska ske en gång per termin och/eller vid elevs betydande frånvaro.

Rapporteringen görs via e-tjänst
Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.