Runsviks skola F-6

Runsviks skola är en natur- och kulturskola, belägen strax utanför Matfors.

Med höga förväntningar och trygghetsskapande så bygger vi tillsammans framtiden. Vi kännetecknas av mottot: Vi kan, Vi törs, Vi vill!

Runsviks skola ligger strax utanför Matfors och har elever från förskoleklass till årskurs 6. Naturen finns runt knuten, med skog, sjö och ängar.
Området är mest känt för sina fornminneslämningar, som naturligtvis är en viktig del i skolans historielektioner. På skolan finns ett fritidshem.

Arbetssätt

Vi arbetar i arbetslag där hela elevens skoldag står i fokus, en aktiv uppsökande elevhälsa, ett systematiskt kvalitetsarbete och ett professionellt förhållningssätt över hela vägen är några av delar som vill ska kännetecknar Runsviks skolas arbete. Runsviks skola har som ambition att driva den IT-pedagogiska utvecklingen i kommunen vilket medför att digitala arbetssätt förekommer frekvent.

Fadderverksamhet

På Runsviks skola är trygghetsskapande en av grundbultarna i vår verksamhet. Vi menar att trygga elever genererar en hög måluppfyllelse då lärande hamnar i fokus. Förskoleklassen får i normalläget faddrar från årskurs fyra. Tillsammans med lärare och annan pedagogisk personal så arbetar de för att bygga trygghet och ett lärande över åldersgränserna. Detta sker genom parläsning där äldre barn läser för yngre, en medveten rastverksamhet, gemensamma aktiviteter osv.

Elevinflytande

Läsåret inleds traditionsenligt med “femmornas dag”. Den här dagen är helt organiserad av de äldsta eleverna på skolan. Innehållet varierar men fokus är att skapa sammanhang, få till ett lärande för samtliga på skolan samt att ge en utökad möjlighet för eleverna att få utöva elevinflytande. Inom varje skolämne så är elevinflytande även en central del. Det kan t.ex. handla om examinationsformer.

Lärmiljö

En fungerande lärmiljö handlar om så mycket mer än den fysiska miljön. Vi arbetar kontinuerligt med den fysiska-, pedagogiska- och sociala lärmiljön på Runsviks skola. Alltid är bästa möjliga lärande i fokus. Vad som är en god lärmiljö för elev A behöver nödvändigtvis inte innebära det samma för elev B. Anpassningar är viktigt även här.

Utökad timplan

För att garantera bästa möjliga lärande för våra elever på Runsviks skola så har vi utökat våra skoldagar en aning. Tidiga insatser ser vi som nyckeln för fortsatta skolframgångar och möjlighet för fortsatt lärande. Det innebär att samtliga elever (1-6) har obligatorisk skoldag 8-14.Vi är övertygade om att tidiga insatser ger höga resultat både på kort och lång sikt.

Digitalisering som norm

Vi pratar inte digitalisering egentligen, vi benämner det som skolutveckling kort och gott. Att arbeta med digitala uttrycksformer och verktyg är en självklarhet i samhället idag, skolan är inget undantag här. Vi är precis i implementeringsstadiet för G-suite (googles tjänster för skolan). Det finns höga förväntningar på personal att ha en god digital kompetens, denna mäts och utvecklas löpande.

Språkutvecklande

Att äga språk är en förutsättning för att uppnå ett gynnsamt lärande. Man brukar tala om att ett barn har hundra språk inom skolvärlden, tal- och skriftspråket är två väsentliga delar i barns språkutveckling. Vi verkar för att kvalitetssäkra att varje barn ska nå sin fulla potential. Därför är vi noga med att:

  • Använda ett nyanserat och varierat språk
  • Ställa öppna, förståelsefördjupande frågor som stimulerar till till tänkande
  • Presentera och erbjuda flera olika texttyper

Vill du läsa mer om vår språkpolicy, som vi äger tillsammans med skolor i Matfors och Stöde, så finns det dokumentet under Dokument [länk].

Fritidsverksamheten

Vi praktiserar kvalitetsindikatorerna för fritidshem. Vi tror på det sättet att tydliggöra läroplanens mål och uppdrag för fritidshemmet. På Runsvik så är fritidsverksamheten uppdelad mellan två olika fritidshem. Ett för de yngre barnen (F-2) och ett för de äldre (3-6). Fritidshemmen är åldersadekvata och elevinflytande är centralt här. Fritids för de yngre barnen är lokaliserat i huvudbyggnaden och fritids för de äldre barnen ligger i Annexet.

Fritids öppnar 6.00 och stänger 17.30. Öppning och stängning i huvudbyggnaden

Du hittar maten för skolan på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

I skolans matsal serveras dagens lunch till alla elever och till fritidsbarnen även frukost och mellanmål. Från matsalens fönster har du en fantastisk utsikt över sjön Marmen. Maten som serveras tillagas i restuarang Vagotts kök och transporteras därefter till skolan.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Rektor

Mathias Mjörnheim

mathias.mjornheim@sundsvall.se

073-035 33 33

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs på Vklass

Fritids

060-658 37 56

070-191 80 70

Personalrum

060-658 37 57

Kök

060-658 37 55

Skolsköterska

Annica Lundgren

annica.lundgren@sundsvall.se

Tel: 072-146 49 40

Specialpedagog

Catarina Jonsson

catarina.jonsson@edu.sundsvall.se

Marie-Louise Gustafsson

marie-louise.gustafsson@edu.sundsvall.se

Socialpedagog

Sofia Lodin

sofia.lodin@edu.sundsvall.se

Tel: 072-085 24 14

Elevråd

Elevrådet på Runsviks skola utgörs av elever som själva har ansökt om detta. Eleverna för inte bara klassens talan utan samtliga elevers talan. Funktionerna som ingår i elevrådet är: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, projektledare, elevskyddsombud och ledamöter. Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor. På Runsviks skola förekommer givetvis klassråd och fritidsråd också frekvent.

Skolråd

Skolrådet består av vårdnadshavare från de olika klasserna på skolan. Vi träffas kontinuerligt under läsåret och diskuterar saker som rör skolan, lärande och skolans utveckling i stort. Skolrådet har tidigare planerat för fortbildning för vårdnadshavare, städning av utemiljö, skolgårdsprojekt etc.

Runsviks skolas Likabehandlingsplan

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Runsviks skola

060-658 37 57

Fornminnesvägen 21
864 91 Matfors

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.