Förskoleklass

Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla sexåringar. Barnen har en så kallad hemskola utifrån sin folkbokföringsadress. Om du som är vårdnadshavare önskar det, kan du välja att söka plats i en annan skola, kommunal eller fristående, för ditt barn.

På Regeringens webbplats kan du läsa om skolplikt i förskoleklass, regeringen.se

Särskild kvot i fristående skolor

En fristående skola som har kö kan ha en särskild kvot för elever som inte bott så länge i Sverige. På Regeringens webbplats kan du läsa om särskild kvot i fristående skolor, regeringen.se

Ditt barn får automatiskt en plats i förskoleklass på en kommunal skola utifrån folkbokföringsadressen.

Besked om plats i förskoleklass kommer i brevlådan

I början av året (det år ditt barn fyller sex år) får du som är vårdnadshavare ett besked om plats i förskoleklass hem med posten.Om du är nöjd med skolplaceringen behöver du inte göra någonting.

Vill du ha plats i förskoleklass på en annan kommunal skola?

Ansökan byte av kommunal förskoleklass

Ansökan om byte till en annan skola kan du tidigast göra när du fått besked om ursprunglig skolplacering. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Förskoleklass på fristående skola

Om du vill ha plats för ditt barn i förskoleklass på en fristående förskola tar du kontakt med aktuell skola.

Kontaktuppgifter till de fristående grundskolorna hittar du på webbsidan Fristående grundskolor

Du som är förälder (vårdnadshavare) har rätt att välja en annan skola för ditt barn än den skola nära hemmet som barnet hör till, den så kallade hemskolan.

Ibland kan det finnas fler sökande elever än lediga platser. Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt turordningsregler för kommunal förskoleklass och grundskola. Det är skolans rektor som fördelar platserna.

Turordningsregler

I första hand

Elever som är folkbokförda inom skolans upptagningsområde och vill börja på sin “hemskola”. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

  • elever som har behov av särskilt stöd (enligt rektorns bedömning)
  • elever som har syskon på skolan de söker till
  • övriga elever inom skolans upptagningsområde som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola de söker till.

I andra hand

Elever som bor utanför skolans upptagningsområde men är folkbokförda i kommunen. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

  • elever som har syskon på skolan de söker till
  • elever som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och  den skola de söker till.

I tredje hand

Elever som är folkbokförda i en annan kommun.

När platserna inte räcker till

Om det inte finns plats för barnet på den skola du valt erbjuds barnet plats på en annan närliggande skola.

Sundsvalls Montessoriskola

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  • Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  • Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  • Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola, pdf – blankett

Fritids är en frivillig verksamhet där ditt barn kan vara före och efter förskoleklassen. På fritids får lek, skapande och fysisk aktivitet stort utrymme. Verksamheten kan se olika ut beroende på vilka barn som går där. Fritidshemmet finns ofta i skolans lokaler

Har du barn som börjar i kommunal förskoleklass till hösten?

Du måste själv söka plats på fritidshem för ditt barn. Inför höstterminen vill vi ha din ansökan senast 30 april. Fritidshemmen öppnar för blivande förskoleklassbarn första måndagen i augusti.

E-tjänst förskola/fritidshem

Blankett som du kan fylla i och skriva ut – Ansök om plats på fritids, pdf

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter måste du använda blanketten.

Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Erbjudande om plats

När du har ansökt om plats får du ett erbjudande om fritidshemsplats som ska besvaras inom 10 dagar. När du besvarat erbjudandet får du ett beslut från oss som bekräftar att barnet har en fritidshemsplats.

Svarar du inte på erbjudandet är platsen inte längre tillgänglig. Om du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.

Observera! Fritidshemmet får inte ta emot ditt barn i sin verksamhet om barnet saknar aktuell placering på fritidshemmet.

Avgift

För plats på fritids tar kommunen ut en avgift.

Du kan se hur mycket en fritidshemsplats kostar på webbsidan Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 Har ditt barn plats på kommunal förskola?

Om ditt barn ska sluta på förskolan redan under sommaren måste du själv säga upp platsen via vår e-tjänst eller på anvisad blankett.

Säger du inte upp platsen upphör den automatiskt fredagen för den första måndagen i augusti.

Säg upp förskoleplatsen innan skolstart

Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett.

E-tjänst förskola/fritidshem

Säg upp förskoleplats, pdf – blankett

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Kontaktuppgifter till de fristående grundskolorna hittar du på webbsidan Fristående grundskolor

Läs mer om de kommunala grundskolorna på webbsidan Alla grundskolor-kommunala

Kontaktuppgifter till de fristående grundskolorna hittar du på webbsidan Fristående grundskolor

Fler sidor på sundsvall.se

Fritidshem

Lov, läsår och ledigheter

Andra webbplatser

Från skolverkets webbplats kan du ladda ner Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Kontakt

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.