Förskola för barn mellan 1 och 5 år

Från ett års ålder ska barn som bor i Sverige bli erbjudna förskola om förälder önskar det.

Det är barnet och/eller förälders behov som avgör vilken sorts förskoleplats barnet ska ha.

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg- pdf

Mer information om avgift i förskola på kommunens webbplats

När förälder arbetar eller studerar är det förälders arbets- eller studietid som avgör hur många timmar barnet går i förskolan. Sundsvalls kommun erbjuder plats på deltid (upp till 25 timmar per vecka) och heltid (mer än 25 timmar per vecka).

Föräldraledig förälder

Barn till förälder som är föräldraledig, med ett yngre syskon som inte har plats på förskola, erbjuds plats på förskolan 15 timmar per vecka.

Arbetssökande förälder

Om en förälder eller bägge föräldrarna är arbetssökande erbjuder kommunen plats för barnet 15 timmar per vecka.

Barn som är mellan 3 och 5 år och inte har plats på förskola för att förälder arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig, har rätt till 15 timmar allmän förskola under skolåret från höstterminen de fyller 3 år. När det är sommarlov är barnet ledigt från förskolan.

Tag kontakt med placeringshandläggarna på Barn- och utbildningskontoret, om du vill att ditt barn ska gå i allmän förskola. Kontakt: forskolan@sundsvall.se eller telefon: 060-19 89 50.

Ibland kan det finnas speciella skäl till att ett barn behöver plats på förskola. Det kan vara barnets egna behov eller situationer i barnets omgivning som gör att det är viktigt med en förskoleplats. För en sådan plats i förskola krävs en särskild ansökan. Läs mer på sidan Sök, ändra och säg upp plats i förskola.

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om att söka plats i förskola.

Har jag fördel av att göra min ansökan långt före önskat startdatum?

Nej, din ansökan behandlas som inkommen till Barn- och utbildningskontoret fyra månader före önskat platsdatum (kommunens handläggningstid). Däremot är det bra för kommunen att få in ansökningar tidigt, så att det i god tid kan planeras för eventuella utökningar av platser.

Vad händer om jag gör min ansökan för sent?

Låt säga att du gjort din ansökan i maj och önskar plats i augusti. Med kommunens handläggningstid (fyra månader) kan det bli så att du erbjuds plats i september. Om det finns lediga platser i augusti erbjuds du plats då.

Kan jag ändra ansökningsalternativ på en redan inskickad ansökan?

Ja.

Vad händer med min ansökan när jag skickat in den?

När din ansökan är handlagd får du en bekräftelse till din e-postadress. Om du inte angett någon e-postadress får du en kopia på din ansökan hem i brevlådan. Du kan själv se status på din ansökan om du loggar in i e-tjänsten.

Hur fort får jag besked om plats?

När det är fyra månader kvar till det datum då du önskar plats börjar placeringshandläggaren arbetet med att fördela lediga platser till de familjer som sökt plats. Ambitionen är att du ska få ett erbjudande så snart som möjligt efter det att placeringsarbetet påbörjats. Ibland, när det råder brist på platser kan det tyvärr ta tid.

Hur får jag veta att det finns en ledig plats för mitt barn?

När placeringshandläggaren kan erbjuda plats får du information via e-post om att du har ett erbjudande att ta ställning till i e-tjänsten. Erbjudandet ska besvaras inom 10 dagar från mottagandet, därefter är erbjudandet ogiltigt och du måste göra en ny ansökan. När du besvarat erbjudandet om plats får du återigen ett e-postmeddelande när vi handlagt ditt svar. När du fått bekräftelsen kontaktar du förskolan för att bestämma tid för inskolning.

Vi har gemensam vårdnad om vårt barn, men bor inte tillsammans – hur gör man då?

Vilken som helst av vårdnadshavarna kan göra en ansökan i e-tjänsten. Den andre vårdnadshavaren informeras via e-post eller brev när du gjort en ansökan. Erbjudande om plats skickas till den vårdnadshavare som gjort ansökan. Om båda vårdnadshavarna har behov av omsorg ska de söka varsin plats, så kallad Delad plats. Läs mer under rubriken Växelvis boende och Delad plats.

Får jag den förskola jag sökt för mitt barn?

Vår målsättning är att erbjuda ditt barn plats på den förskola som du önskar. Eftersom antalet platser på förskolorna är begränsade, så är det inte alltid möjligt och då erbjuder vi enligt följande:

1. Plats på annan förskola i samma skolupptagningsområde

Ditt barns köplacering tas bort. Om du ändå vill byta till den sökta förskolan så gör du en ny ansökan.
Undantag: Barn med behov av särskilt stöd enligt 8 kap. § 7 skollagen (2010:800)
Barn som har syskon på sökt förskola.

2. Plats på förskola i ett annat skolupptagningsområde.

Barnet behåller sin köplacering

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om att ha plats i förskola.

Hur länge får jag vänta för att få byta förskola?

Det beror på hur många barn som står och väntar på byte och hur många lediga platser förskolan får.

Vi ska flytta till ett annat bostadsområde

Om du vill ha plats på en förskola i ditt nya bostadsområde gör du en ny ansökan. Du behåller din “gamla” förskoleplats fram till dess att du erbjudits förskola i ditt nya bostadsområde.

Får jag behålla mitt barns plats när vi får tillökning i familjen?

Ja, du har rätt att ha ditt barn på förskolan 15 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna skiftar från förskola till förskola men sker i samråd med dig som förälder. Ändringen till 15 timmar föräldraledig sker automatiskt och börjar gälla dagen efter det nya syskonets födelse.

Kan jag ha “15 timmars” när jag tar ut “barndagar” under sommaren?

Nej, 15 timmar föräldraledig kan du bara ha för ditt barn när du eller barnets andra vårdnadshavare är hemma med ett yngre syskon som inte har plats i förskola.

Jag har blivit arbetslös, påverkar det mitt barns plats i förskolan?

Ja, barn till arbetssökande förälder har rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna skiftar från förskola till förskola men sker i samråd med dig som förälder. När du blir arbetslös ändrar du omfattning och inkomst i e-tjänsten.

Får barnet vara på förskolan när jag är ledig?

När du är ledig (semester, schemalagd ledighet eller annan ledighet) är också barnet ledigt.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är en månad och du betalar avgift under uppsägningsmånaden. Glöm inte att du måste säga upp platsen i e-tjänsten eller på anvisad blankett. Det räcker inte att berätta för personalen på förskolan att barnet ska sluta.

När barnets föräldrar inte lever tillsammans, men båda har behov av plats i förskola, ska de ansöka om och ha var sin förskoleplats. Det kallar vi delad plats.

Delad plats innebär att:

  • Vårdnadshavarna måste göra var sin ansökan om plats
  • Om barnets båda vårdnadshavare sedan tidigare använder samma förskoleplats ska den vårdnadshavare som inte längre är folkbokförd på barnets adress ansöka om en egen plats för barnet
  • Respektive platsinnehavare äger sin plats och ändrar placeringen efter det egna behovet
  • Behovet av omsorg kan skilja mellan platsinnehavarna och därför kan samma barn ha olika omfattningar på respektive plats.

Vad betyder platsinnehavare?

Platsinnehavare är den eller de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till plats.

Avgift och inkomst

Avgiften beräknar vi på respektive hushålls gemensamma inkomster och barnets omsorgsbehov. Platsinnehavarnas avgift reduceras med 50 procent och den sammanlagda avgiften får inte överstiga maxtaxan. Om barnet inte bor växelvis såsom beskrivs ovan eller om bara en förälder har behov av plats, är inte platsen att betrakta som delad och avgiften reduceras inte.

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.