Vapelskogens förskola

Vapelskogens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sundsvall. Nära förskolan finns skog och grönområden.

“Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” (Lpfö98)

Läs vidare här: Läroplan för förskolan

Barngrupperna

Vår förskola har 3-4 avdelningar som till stor del är åldersanpassade när det gäller miljö och material.
Våra yngsta barn, som är ett till två år går på avdelningen Kotten.
När barnen är mellan två och fyra år är de på avdelningarna Granen och Tallen som till största delen samarbetar.
Våra äldsta barn fyra och fem år är på avdelningen Enen.

Samarbete

Vår målsättning är att skapa så stor trygghet som möjligt för barnen, och att de ska känna sig trygga även med pedagoger från övriga avdelningar. Avdelningarna har gemensam öppning och gemensam stängning.
Förskolan öppnar klockan 06:30 och fram till 07:30 är alla tillsammans på avdelningen Kotten, där personal från de olika avdelningarna turas om att ta emot era barn.
Efter klockan 16:00 samlas alla barn och personal på Granen eller Tallen. Under vår, sommar och höst samlas ofta barnen ute på gården. Avdelningarna samarbetar även under pedagogernas planeringstid och om personal är sjuka.
Under  sommaren (juli månad), vid julhelgen och på klämdagar samarbetar förskolan med de närliggande förskolorna. Även när  pedagogerna har sina planeringsdagar som är två dagar per termin samarbetar förskolorna.

Vi strävar efter att förskolans identitet ska kännetecknas av trygghet, relationsskapande och en inbjudande miljö.

  • Trygghet innebär stabilitet, struktur, rutiner och säkerhet.
  • Relationsskapande är att förskolan ska vara en mötesplats där relationer och lärande skapas mellan barn, pedagoger och föräldrar. Kommunikation och dialog ser vi som en viktig del i förskolans verksamhet.
  • Inbjudande miljö ska välkomna och utmana barnen att upptäcka – utforska och lära. Lokalerna ska främja en god arbetsmiljö samt vara inspirerande och förändrings bar.
  • Modersmålsstöd kan ges till alla barn som har ett annat aktivt modersmål!
    Utevistelsen ser vi som någonting viktigt, och vi har målet att alla barn ska vara ute en stund varje dag. Just nu jobbar vi även för att utveckla gården, och med att skapa aktiviteter som inbjuder till kreativ och utforskande lek.

Leken

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter”. (Lpfö 98)

“Varje barn ska ges möjlighet att tillsammans med andra upptäcka och lära i sin vardag och i sin närmiljö”.

Barnen och vårt uppdrag enligt läroplan för förskolan står i centrum för hur vi bygger vår organisation; hur barnen delas in och hur pedagoger sätts samman.
Som ett verktyg för att synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

I köket arbetar vår kokerska Inna Yndefors och varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål.
Största delen av vår mat lagas från grunden på förskolan. Även brödet bakas i stor utsträckning här. Vissa dagar serverar vi vegetarisk mat och varje dag serverar vi säsongsanpassade grönsaker till maten.

Vi uppmärksammar och skapar glädje kring festligare tillfällen som helger och andra högtider. Vi vill att alla barn och vuxna ska gå från matbordet mätta, nöjda och glada!

Mer om mat i förskolan

Avdelningen Kotten
060- 658 33 50

Avdelningen Granen
060-658 33 49

Avdelningen Tallen
060-658 33 48

Avdelningen Enen
060-658 33 47

Köket
060-658 33 51

Kontakt

Maria Dahl Biträdande rektor

072-143 40 41

Vapelskogens förskola

060-658 33 47

Besöksadress
Skiftesvägen 2c
854 62 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Vapelskogens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.