Grevebäckens förskola

Gård på Grevebäckens förskola

Välkommen till förskolan där det lustfyllda lärandet alltid är i fokus. Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna.

Grevebäckens förskola består av två avdelning med barn från 1 till 6 år, de mindre barnen går på fröna och de äldre på kotten. Utifrån barnens intressen och funderingar arbetar vi med olika projekt och teman. Vi är en Grön Flagg certifierad förskola och vi använder verktyget i vår dagliga verksamhet. Detta är ett koncept som Håll Sverige Rent har skapat för att bidra till ett aktivt och långsiktigt arbete mot hållbar utveckling i förskolan. Tillsammans med barnen arbetar vi aktivt med att ta hand om vår närmiljö genom att plocka skräp och sopsortera. Vi arbetar också med “från bord till jord” vilket innebär att vi återvinner och återbrukar vårt matsvinn i vår Bokashi kompostering. Av den jorden som blir kan vi sedan odla t.ex. grönsaker i vår trädgård.

En förskola full av kreativitet och nyfikenhet

Språkutveckling

I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt och nyanserat språk. Genom att få berätta, sjunga, leka, fantisera och läsa stimuleras barnens språkutveckling. Vid sagoläsning använder vi oss av metoden Läsfixarna där barnen aktivt deltar och får fråga, fundera och återberätta vad som händer i sagan. Att lyssna på barnen och uppmuntra dem till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar stärker barnens jag-uppfattning och vågar ta för sig. Läs och skrivinlärning uppmuntrar vi genom språklek, samlingar och barnens ”egen skrivna sagor”. Bokstäver, ordbilder, Ipads och ”Läsfixarna” är andra språkstimulerande metoder vi använder oss av.

Allas lika värde

På vår förskola arbetar vi aktivt med allas lika värde. Det vill säga att ingen ska diskrimineras på grund av. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi arbetar för att barnen ska få vistas i en miljö som ger trygghet och medmänsklig värme, där alla möts med respekt och där vi vuxna är goda förebilder.

Barns inflytande

Under dagen får barnen välja aktiviteter utifrån intressen och vad de är nyfikna på. Tillsammans med barnen skapar vi meningsfulla aktiviteter som bidrar till ett lustfyllt lärande. Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ, att själva söka svaren på olika frågor. Vi vuxna lyssnar alltid och stöttar barnet att säga och visa om något inte känns bra för att främja barnets integritet. Vi är också tydliga med att barnen har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Hälsa och välbefinnande

På Grevebäcken lägger vi stor vikt vid att utveckla den sociala kompetensen hos barnen. Att vara en bra vän tycker vi är viktigt. Vi hälsar alltid på varandra och behandlar alla med respekt. Alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi använder drama som ett uttrycksmedel för att visa på känslor man kan känna vid till exempel en konflikt. Barnen erbjuds en väl avvägd dagsrytm med variation av olika aktiviteter såväl ute som inne och en god och näringsriktig kost.

Grevebäckens förskola är hbtqi-certifierad. Det betyder bland annat att pedagogerna på förskolan har får ännu fler verktyg och mer kunskap för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö och bemötande kopplat till kön och sexualitet.

Hbtqi-certifiering på RFSL:s webbplats, rfsl.se.

Barnen erbjuds en varierad och näringsrik kost. Vi samarbetar med köket när det gäller plantering av grönsaker och sapere samlingar. Sapere är en metod där vi smakar på frukt och grönsaker och upplever med alla våra sinnen.

Mer om mat i förskolan

Avdelning Fröna
072 – 146 56 87

Avdelning Kotten
072 – 147 73 53

Köket
060 – 658 30 41

Kontakt

Grevebäckens förskola

Besöksadress
Rosenborgsgatan 46
852 38 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Grevebäckens förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.