PulsSmart – för ett friskt lärande i skolan

PulsSmart är ett nationellt projekt för att förbättra elevers skolresultat och psykiska välbefinnande genom mer fysisk aktivitet i skolan.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Region Blekinge/ Olofströms kommun och Sundsvalls kommun.
PulsSmart planerar att starta höstterminen 2019 och pågå i tre år, till och med vårterminens slut 2022.

I Sundsvalls kommun deltar skolorna Sankt Olofsskolan och Ljustadalens skola.

Syftet med PulsSmart är att införa fler fysiska aktiviteter i skolan för att förbättra elevers skolresultat och psykiska välbefinnande. Vidare är syftet att ta fram en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser. Dessutom en metod för att införa mer rörelse inom skolor i Sverige.

Målen är:

 • ett arbetssätt för att integrera fysisk aktivitet i skolan som kan förbättra skolresultat
 • förbättrade skolresultat, stärkt psykiskt välbefinnande och fysisk hälsa hos målgruppen

Forskning och beprövad erfarenhet stärker sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärningsförmåga och god hälsa. Fysisk aktivitet är helt enkelt bra för alla på ett eller flera sätt och kan hjälpa elever till bättre resultat i teoretiska ämnen.

Vi behöver ta tillvara kunskapen om vad fysisk aktivitet betyder för att nå bättre skolresultat och utveckla nya arbetssätt.

Att delta i PulsSmart och de extra fysiska aktivitetspassen är ett beslutat obligatorisk moment i skoldagen på de skolor och i de årskurser som deltar i projektet. Närvaro på aktivitetspassen är därför ett krav, precis som för övriga lektioner.

Elever som är med i projektet kommer att få tre extra aktivitetspass, utöver ordinarie lektioner i idrott och hälsa. Dessa pass har obligatorisk närvaro men betygsätts inte.

Tre extra aktivitetspass som

 • går ut på att ha roligt under rörelse och uppmuntrar samarbete
 • är minst 20 minuter långa
 • ger motsvarande 60-75 procent av maxpuls under hela passet
 • kan läggas in i den ordinarie undervisningen.

Traditionella bollsporter och alltför motoriskt avancerade aktiviteter ingår inte i de extra aktivitetspassen.

Projektet kommer att samla in information både före, under och efter PulsSmart. Syftet med informationen är att utvärdera om PulsSmart faktiskt ger de effekter som vi på förhand tror. Det handlar om följande information.

Mätning före projektstart

Enkät som vårdnadshavare fyller i tillsammans med eleven

 • Skattning av elevens genomsnittliga aktivitetsnivå före PulsSmart
 • Skattning av elevens fysiska hälsa

Eleven fyller i en enkät

 • Självskattning av elevens psykiska välbefinnande

Digitalt kognitionstest cirka 3 minuter

 • Testet mäter elevens exekutiva funktion, kontroll av impulser och förmåga att sortera bort onödig stimuli

Resultat på nationella prov i årskurs 3 och 6 som hämtas från verksamhetssystem

Mätning under projektets gång

Digitalt kognitionstest cirka 3 minuter i anslutning till några få aktivitetspass

 • Testet mäter elevens exekutiva funktion, kontroll av impulser och förmåga att sortera bort onödig stimuli

Aktivitetssensor som eleven bär på ena överarmen

 • Mäter puls och aktivtid under pulspassen

Decibelmätare i klassrum

 • Mäter ljudstyrkan i klassrummet som kan relateras till studiero

Mätning efter projektets slut

Enkät som vårdnadshavare fyller i tillsammans med eleven

 • Skattning av elevens genomsnittliga aktivitetsnivå efter PulsSmart
 • Skattning av elevens fysiska hälsa

Eleven fyller i en enkät

 • Självskattning av elevens psykiska välbefinnande

Digitalt kognitionstest cirka 3 minuter

 • Testet mäter elevens exekutiva funktion, kontroll av impulser och förmåga att sortera bort onödig stimuli

Resultat på nationella proven i årskurs 6 och 9 som hämtas från verksamhetssystem

Den information som hämtats in om varje elev tas hand om med största möjliga försiktighet och delas enbart med lokal och nationell projektledare.

Varje elev får en egen identitetskod. Identitetskoden är inte densamma som elevens riktiga personuppgifter. Det innebär att elevens enkätsvar och annan data som samlats in aldrig förekommer tillsammans med elevens riktiga personuppgifter.

Nyckelkodsinformation, det vill säga listor med både identitetskod och motsvarande personuppgifter lagras på en krypterad hårddisk och sparas bara under projektets genomförande och utvärdering.

Information som samlas in kommer enbart att användas och analyseras för att utvärdera projektet. Efter utvärderingen av projektet raderas all information som innehåller personuppgifter.

Kontakt

Lennart Johansson Förstelärare Sankt Olofsskolan

060-658 37 00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.