Byggnadsvård

Dekorativa fönster i trapphus. Bernska huset, Storgatan.

Se om ditt hus! Sundsvalls museum ger tips och råd inför bygglov eller renovering.

För att äldre bebyggelse ska bevara sina unika värden gäller det att vårda dem efter deras egen arkitektur och byggnadstradition. Sundsvalls museum hjälper dig för att på bästa sätt bevara dessa värden.

Vi bistår allmänheten och kommunen med kulturhistorisk och antikvarisk rådgivning. Det gäller såväl bygglovsärendensom nya detaljplaner, trafikutredningar, förslag på åtgärder vid restaurering och vård av äldre bebyggelse. Du kan också få svar på frågor om bebyggelsehistoria och industrihistoria.

Börja med att titta om din fastighet ingår i ett skyddat område eller sök på ditt fastighetsnummer på bygg- och exploateringskartan. Identifiera ditt behov och se sedan om det är möjligt utifrån de skyddsbestämmelser som gäller. Ofta är det ett nytt behov som styr förändringen. Det kan handla om fasadrestaurering, takbyte, fönsterrenovering, kulöranalys, placering av ny toalett, utformning av balkong, energibesparingar eller tillbyggnad av glasveranda.

Krockar ditt förslag med skyddsbestämmelserna går det oftast att hitta alternativ som både tillmötesgår de nya behoven och tar hänsyn till arkitekturen. Kontakta oss så hjälper vi dig att följa de riktlinjer som finns och anpassa dina behov efter dem.

För att kunna förvalta ett äldre hus måste du veta vilka material och metoder som är bäst. Gamla hus har ett eget ventilationssystem som bygger på otätheter i stommen och en murstock som utgör hjärtat i huset. Materialen är naturens egna som trä, sten, tegel och kalk. Material som bevisat sin styrka i hundratals år och som kan underhållas.

Idag finns många nya material som bygger på att hus byggs täta och inte förväntas hålla mer än en generation. Att blanda gammalt med nytt kan bli förödande för en fastighet. Vid underhåll och restaurering på äldre bebyggelse är det därför viktigt att du väljer samma typ av material och metod som byggnaden ursprungligen haft.

Många nya kemiska produkter som plast, silikon, modernt kitt eller plastfärg kan inte kombineras med äldre material. Dels för att byggnader som ska bevaras ska kunna lagas om och om igen och dels för att de historiska värdena inte ska försvinna. Men också för att inte slösa med resurser eller orsaka skador som inte går att laga och som kan bli kostsamma för dig som fastighetsägare.

Skyddade byggnader och miljöer i Sundsvall finns utpekade som allmänna eller statliga byggandsminnen. Du hittar dem i kommunens översiktsplan, detaljplaner och kulturmiljöinventering eller som riksintresse för kulturmiljövård. Dessa områden och miljöer är skyddade enligt lag och regleras av Kulturmiljölagen, Plan och Bygglagen eller Miljöbalken.

Byggnadsminnen

En byggnad som har ett högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och broar. I Sundsvalls kommun finns 36 byggnadsminnen, de flesta inom Stenstan. De skyddas enligt särskilda skyddsbestämmelser och tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen vid förändringar. Bidrag för restaureringar söker du också hos Länsstyrelsen.

Sök byggnadsminnen efter kommun »

Detaljplaner

Värdefull bebyggelse pekas ut i kommunens detaljplanarbete eller områdesbestämmelser och skyddas enligt plan- och bygglagens 3 kap 12 § med särskilda skyddsbestämmelser som skall följas vid förändring eller ombyggnation. Dessa benämns med stort eller litet Q/q och kräver bygglov.

Kulturmiljöinventeringen

Kommunen kan själv peka ut områden som är bevarandevärda. Det kan vara byggnadstyper, bostadsområden och byar eller miljöer på landsbygden. Här krävs bygglov vid förändringar och stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Områdena som är utpekade har miljöklassificeringar som beskriver ambitionsnivån, A, B, C, eller L.

Inventeringarna går att köpa i museets butik i Kulturmagasinet.

  • Översiktlig kulturmiljöinventering från 1999, tar upp bebyggelsen på landsbygden och den senare bebyggelsen i tätorten.
  • Kulturmiljöer inom Sundsvalls kommun från 1993.

Riksintressen

I Sundsvall finns 14 riksintressen för kulturmiljövård. Områdena är utvalda för att representera olika kulturmiljöer i vår kommun. Det är allt från industrimiljöer till fiskelägen, fornlämningsområden och jordbrukslandskap. Områdena skyddas mot “påtaglig skada” enligt miljöbalkens 3 kapitel och innebär att man ska ta stor hänsyn till helheten och upplevelsen av landskapet vid bebyggelseförändringar.

Kontakt

Johanna Ulfsdotter Byggnadsantikvarie

070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.