Idrottspolitisk strategi

En idrottspolitisk strategi ska arbetas fram för Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun har under våren 2021 startat upp förarbetet och en projektledare har rekryterats och tillträtt under maj. Under sommaren inleds dialogarbetet och till hösten planeras kunskapshöjande aktiviteter i form av spännande föreläsningar och dialogarbete med berörda aktörer.

Under projektets gång ska samverkan ske med kommunala förvaltningar och bolag samt föreningsliv och Sundsvalls invånare.

Projektet handlar om att ta fram en idrottspolitisk strategi som ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området. Enligt tidsplan ska strategin beslutas av kommunfullmäktige i november 2022.

Den 16:e december 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om det projektdirektiv som kommer att vägleda arbetet med en idrottspolitisk strategi framåt. Direktivet finns att läsa här nedan.

Här finns beslutat projektdirektiv för idrottspolitisk strategi som besluts i Kultur- och fritidsnämnden

Projekt: Idrottspolitisk strategi, diarienummer KFN-2020-00296.
Beställare: Kultur- och fritidsnämnden, Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör
Version: 0.1
Skriven av: Jonas Walker Datum 2020-04-02
Godkänd av: Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16

0.1 2020-04-02 Första version av arbetsdokument Jonas Walker
Beslutad 2020-02-12 Idrottspolitisk strategi, uppdrag från nämnden att ta fram projektdirektiv Kultur-och fritidsnämnden, KFN-2020-00044

2 Inledning

Projektet handlar om att ta fram en idrottspolitisk strategi som ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området. Det är att likställa med dokument inom andra politikområden såsom kulturpolitisk strategi, Natur- och friluftsplan, kultur och så vidare.

2.1 Bakgrund

Ett ”Idrottspolitiskt program” togs fram och antogs av kultur och fritidsnämnden 2005-04-25. Efter valet 2006 fattade nämnden beslut att alla tidigare beslutade planer skulle upphöra att gälla. Efter det har Sundsvall inte haft något specifikt dokument som anger kommunens viljeinriktning inom idrott och motion. I samband med Mål-och resursplan 2013 gavs kultur-och fritidsnämnden ett uppdrag ”Idrottspolitisk i fokus” (F&K 2013:6). Uppdraget formulerades såhär: ”Ett helhetsgrepp behöver tas när det gäller idrottspolitiken och politiken behöver göra en samlad strategi som ska omfatta både elit- och ungdomsidrott. Sundsvall är en idrottsstad som lockar många idrottsintresserade människor att studera och verka i staden. En idrottspolitisk plan ska tas fram under planperioden. Planen ska tas fram i samråd med idrotten.”
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-12 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv och budget för arbetet med en idrottspolitisk strategi. Beslut om direktiv och budget ska fattas av nämnden.

2.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier

Kommunen har i början av året antagit en ny vision “Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla.” Till visionen kopplas förhållningsätten välkomnande, nyfikna och pålitliga som ska ge vägledning i hur vi ska jobba. Detta är såklart en generell vägvisare i arbetet med idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen. De konkreta målsättningarna kopplat till det idrottspolitiska området finns dock endast i de tvååriga mål- och resursplanerna. I Sundsvalls kommuns mål- och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023-2024 är prioriteringen att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv det huvudsakliga målet för perioden.

Under rubriken Möjligheter till aktiv fritid slås fast att genom att erbjuda ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter skapas
livskvalitet för medborgarna och vi gör Sundsvall till en attraktiv kommun att både bo i och besöka. Särskilt barn och ungdomars möjligheter att ta del av idrottsaktiviteter framhålls som den viktigaste uppgiften för den kommunala idrottspolitiken. Därför ska kommunen arbeta aktivt för en bättre tillgänglighet och närhet till idrott i hela Sundsvall. Även föreningslivets betydelse och behovet av moderna lokaler för skola, idrott och fritid lyfts fram i dokumentet. Projektet med att ta fram en idrottspolitisk strategi skulle skapa större långsiktighet i de politiska prioriteringarna och ge tydligare signaler till förvaltningar och bolag om vad kommunkoncernen behöver fokusera på både på kort och på lång sikt.

3 Beställare

Kultur- och fritidsnämnden, Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör.

4 Mål

4.1 Effektmål och nyttor

Genom att ta fram en idrottspolitisk strategi skapas långsiktighet i kommunens idrottspolitiska satsningar. Det kan förväntas ge bättre avvägda beslut och kostnadseffektivare verksamhet. Beroende på vilka prioriteringar som görs i strategin kan det i förlängningen ge effekter som bättre folkhälsa, en attraktivare kommun, social utjämning, en jämlikare och jämställd folkrörelse.

4.2 Projektmål

Projektets mål är att ta fram ett förslag till idrottspolitisk strategi för hela kommunorganisationen.

5 Avgränsningar

Strategin är avgränsat till att behandla hur organisationen Sundsvalls kommun ska arbeta med frågor inom det idrottspolitiska området knutna till det geografiska området Sundsvalls kommun.
Lokal och anläggningsfrågor är viktiga idrottspolitiska förutsättningar som strategin behöver beröra. Syftet är dock inte att ta fram underlag och prioriteringar för investeringar i enskilda lokaler och anläggningar, eller ta ställning till hur idrottens behov ska mötas utan snarare att ta fram principer för hur kommunen ska arbeta med dessa frågor.

6 Utgångspunkter

Den nationella idrottspolitiken baseras på tre grundstenar: folkhälsa, fri och självständig folkrörelse och kommersiell underhållningsidrott. Denna indelning är en självklar utgångspunkt för att ta sig an frågorna även på det kommunala planet. Hur staten väljer att stödja idrottsrörelsen är också av intresse och kan utläsas i det mål och syfte riksdagen fastställt för statsbidraget till idrotten.

Där fastslås bland annat att syftet är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig idrottsrörelse. Statsbidraget för barn och ungdomar ska enligt riksdagens beslut lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv.
Riksidrottsförbundet och idrottens egen målsättning är också en viktig utgångspunkt för projektet. Idrotten har i dokumentet Strategi 2025 tagit ställning till att utveckla föreningsverksamheten med fokus på delaktighet, engagemang. Att idrotten ska vara inkluderande för alla, jämställd, ledarskapet gott och alla får plats att idrotta utifrån sina  villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.
Projektet ska förutom detta utgå från tillgängliga kartläggningar, forskning och statistik på området. Till exempel finns relevant kunskap på Centrum för idrottsforskning, Ung livsstil, ETOUR, Riksidrottsförbundet, Folkhälsomyndigheten, SCB etc. Kunskapsbilden kan behöva kompletteras med mer lokala perspektiv.

7 Intressenter

Västernorrlands idrottsförbund, kommunens nämnder, förvaltningar och bolag, idrottsföreningar, Region Västernorrland.

8 Beroenden

Projektet är beroende av att utredningsresurser både ekonomiska och personella kan avsättas inom förvaltningen i tillräcklig omfattning under projekttiden.
Projektet är beroende av att medarbetare på andra förvaltningar samt externa aktörer avsätter tid i tillräcklig omfattning för dialogmöten och arbetsgrupper.

9 Påverkan

Projektet kan komma att påverkas av eventuella nya politiska målsättningar samt förändrade budgetförutsättningar under projektperioden.

10 Risker

Lågt engagemang och intresse från andra aktörer inom kommunen
Bedömning: Låg risk, men kan påverka projektets resultat.
Åtgärd: Tydlig kommunikation kring syfte och mål med projektet.

Covid-19 pandemin.
Bedömning: Risk att möten och utbildningar inge kan genomföras.
Åtgärd: Anpassning mot gällande regler och rekommendationer för pandemin. Möten och utbildningar via Skype eller i mindre grupper. Omfattning påverkas av andras beslut.

11 Tidplan

Beslutspunkt/milstolpe Tidpunkt Kommentar
Projektet startar Oktober 2020 Arbetet med projektdirektivet inleddes, det vill säga, fasen förberedelse påbörjades.
Projektdirektiv December 2020 Nämnd godkänner projektdirektiv
Rekrytering och tillsättning av projektledare Påbörjas december 2020 Idrotts och fritidschef ansvarar.
Styrgrupp tillsätts Januari 2021 Förvaltningsdirektör sätter samman
Projektplan Januari 2021 Styrgrupp godkänner projektplan
Arbetsgrupp tillsätts Februari 2021 Idrotts- och fritidschef ansvarar.
Kartläggning Maj 2021 Kartläggning av statistik, kunskap och forskning
genomförd, styrgrupp godkänner leverans.
Dialog September 2021 Dialoginsatser med berörda aktörer genomförda, styrgrupp godkänner leverans
Första förslag färdigt December 2021 Ett första utkast till strategi är färdigt, styrgrupp godkänner leverans
Samråd kring förslag Februari 2022 Förslaget har skickats ut för samråd till interna och externa parter och samråd hållits, rapport från samråd godkänns av styrgrupp.
Remissutgåva Mars 2022 Remissförslag färdigt och godkänns av nämnd.
Remiss till nämnder och Stadsbacken Maj 2022 Remissomgång genomförd
Hantering av synpunkter/remiss Augusti 2022 Sammanställning synpunkter och bearbetning av förslag till strategi, styrgrupp godkänner leverans.
Beslut om förslag till idrottspolitisk strategi September 2022 Beslutet att fastställa förslaget tas av nämnden och delges fullmäktige för beslut
Beslut om idrottspolitisk strategi November 2022 Beslut fattas av kommunfullmäktige
Projektet avslutas November 2022 Planerat datum för godkännande av projekts slutrapport och beslut om att stänga projektet

Utöver lönekostnader för ordinarietjänster tillsätts en projektledare externt på heltid i 12 månader. Fördelat 10 månader 2021 och 2 månader 2022. Dessutom totalt 105 tusen kronor för kartläggning av statistik, kunskap och forskning samt framtagning av remissunderlag.

13 Organisation

2021

Styrgrupp:
Utses av förvaltningsdirektör kultur och fritid.

Arbetsgrupp:
Projektledare 10 månader 100%
Idrotts- och fritidschef. 12 månader 20%
Utredare kultur och fritid. 12 månader 20%
Berörda förvaltningar utifrån behov och möjlighet X%

2022

Styrgrupp.
Utses av förvaltningsdirektör kultur och fritid.

Arbetsgrupp:
Projektledare 2 månader 100%
Idrotts- och fritidschef. 8 månader 15%
Utredare kultur och fritid. 8 månader 15%
Berörda förvaltningar utifrån behov och möjlighet X%

Referensgrupp och dialoggrupper

Sätts samman med olika intressegrupper och beslutsfattare utifrån utredningsfas.

14 Finansiering

2021

Projektledare. Tillsätts externt XXX tusen kronor
Finansieras inom förvaltningens ram för utredningar och uppdrag

Idrotts och fritidschef XXX tusen kronor
Finansieras inom ordinarie tjänst

Utredare kultur och fritid XXX tusen kronor
Finansieras inom ordinarie tjänst

Andra deltagare inom andra förvaltningar och bolag XXX kronor
Finansieras inom respektive förvaltnings bolags ram

Övriga kostnader 75 tusen kronor
Finansieras inom förvaltningens ram för utredningar och uppdrag

2022

Projektledare. Tillsätts externt XXX tusen kronor
Finansieras inom förvaltningens ram för utredningar och uppdrag

Idrotts och fritidschef XXX tusen kronor
Finansieras inom ordinarie tjänst

Utredare kultur och fritid XXX tusen kronor
Finansieras inom ordinarie tjänst

Andra deltagare inom andra förvaltningar och bolag XXX tusen kronor
Finansieras inom respektive förvaltnings bolags ram

Övriga kostnader 30 tusen kronor
Finansieras inom förvaltningens ram för utredningar och uppdrag

15 Kvalitetssäkring

Projektet redovisas fortlöpande enligt upprättad projekt- och tidplan till projektets styrgrupp.

16 Övertagande och acceptans

Kultur- och fritidsnämnden godkänner efter remissförfarande förslag till idrottspolitisk strategi

17 Övriga direktiv

Vad tycker du om förutsättningarna för idrott och fysisk aktivitet i kommunen?

Denna enkät är avslutad och vi vill om rikta ett stort tack till er som tagit er tid och deltagit, det är ett värdefullt underlag till vårt fortsatta arbete.

Kontakt

Malin Håkansson Projektledare

073-055 21 40

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.