Natur- och friluftsplan

Miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en Natur- och friluftsplan på uppdrag av kommunfullmäktige

Planen beslutades av kommunfullmäktige 2018-01-29. Den kommer att följas upp varje mandatperiod och revideras vid behov. Den innehåller vision, mål och strategier. Här redovisas också hur nämnderna ska arbeta övergripande för att genomföra planen.

Sundsvalls kommun ska erbjuda natur och friluftsliv i toppklass för alla kommuninvånare och besökare samt en varierad och rik natur för djur- och växtlivet.

 • Att formulera en strategi för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Strategin bygger på den faktadel som tas fram inom projektet
 • Faktadelen ska fungera som underlag inom fysisk planering
 • Strategin ska redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv inom kommunen
 • Strategin ska beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska planeringen
 • Att öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet i kommunen bland tjänstemän, politiker, allmänhet och skola.

Som underlag till natur- och friluftsplanen har en rapport tagits fram som beskriver historik, nuläge, förutsättningar och värden. Fakta- och planeringsunderlag kommer fortlöpande att uppdateras och är även ett underlag till kommunal fysisk planering. Digital kartinformation finns i planeringskartan (www.sundsvall.se/oversiktsplan) och friluftskartan (www.sundsvall.se/friluftskarta).

I arbetet med att ta fram planen har flera förslag på åtgärder identifierats. Det kan handla om allt från att värna om områden och arter, kunskapsförmedlande, önskvärda beteendeförändringar samt ändrade rutiner till fysiska åtgärder och aktiviteter. Flera av åtgärderna behöver behandlas politiskt i olika nämnder för att kunna genomföras. Särskilt angelägna är de inledande prioriterade åtgärderna. Idékatalalogen är ett värdefullt underlag i kommunens fortsatta arbete med natur- och friluftsfrågor, till exempel i samband med framtagande av handlingsplaner.

Följande rapporter och inventeringar har tagits fram i samband med arbetet med Natur- och friluftsplanen:

 1. Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun:
  Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun, Rapport från en enkätundersökning om friluftsliv och naturupplevelser i Sundsvalls kommun 2014, Peter Fredman (2015)
  Bilagor till rapporten
 2. Målgruppsanalys, Sammanställning av intervjuundersökning, Skogsstyrelsen och Sundsvalls kommun (2014).
 3. Inventering av naturliga gräsmarker på norra Alnön 2014, Stigsjö GeoBio, Stefan Grundström (2014)
 4. Inventering av naturliga gräsmarker i Sundsvalls kommun 2015, Stefan Grundaström (2015):
  Södra delen
  Norra delen

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.