Fiskevård

Fiskevård bedrivs av fiskevårdsområdesföreningarna i nära samarbete med Kultur & Fritid, Sundsvalls kommun.

Syftet är bland annat att skapa bättre livsmiljöer för fisken och stärka fiskbestånden långsiktigt. Som exempel kan nämnas restaurering av flottledsrensade vattendrag, så kallade biotopvård, åtgärdande av vandringshinder och anläggning av lekbottnar.

Fiskutsättningar förekommer där fiskens reproduktionsområden skadats till följd av olika ingrepp, som till exempel vattenkraftsutbyggnad.

Utsättning av öring, röding och regnbåge förekommer vidare i ett stort antal sjöar och tjärnar för att tillgodose den efterfrågan som finns på fiske efter laxartad fisk.

En annan typ av fiskevård som är väl så viktig är de bestämmelser som fiskevårdsområdets föreningar tillämpar för att skydda fisken. Följande sex punkter förväntas du respektera.

 • Minimimått tillämpas för att fisken skall bli vuxen innan den fångas, avsikten är i de flesta fall att fisken skall kunna leka en gång innan den tas upp. Ett minimimått kan också användas till att höja fiskets kvalité, exempelvis fler och större fiskar.
  Ett annat sätt är att tillämpa fönsteruttag för att spara stora fiskar och höja fiskets kvalité
 • Fångstbegränsningar tillämpas för att fisketrycket inte skall bli för stort så att beståndet nedfiskas.
  För hårt fisketryck försämrar kvalitén och hotar föryngringen
 • Fredningstider tillämpas för att skydda fisken under lektiden, en förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt och hållbart fiske
 • Fredningsområden tillämpas för att skydda fisken där stora mängder fisk samlas inom ett koncentrerat område, till exempel älvmynningar eller strömsträckor just nedströms vandringshinder
 • Tillåtna fiskemetoder begränsas för att fisket inte skall bli för effektivt
 • Respektera fiskebestämmelserna. De är till för att skydda fiskbestånden så att fisket blir långsiktigt hållbart.
  Trivseln vid fiskevattnet blir dessutom större om fisket bedrivs på ett välordnat sätt. Till sist, god etik innebär inte bara att bestämmelser efterlevs, utan det är lika viktigt att bara ta upp den fisk som du själv har användning för.

Kontakt

Fritidsinformation Information om det mesta på din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.