Utredning för sim- och badanläggningar

Fasadbild ny motionsbassängen, Himlabadet. Byggnaden ligger bredvid Selångersån och promenadstråk.

Sundsvall är en riktig sim- och badstad, med Himlabadet som har byggt en ny simhall och alla andra populära badanläggningar i kommunen.

Oktober 2020

Uppdatering kommer under början av 2021.

6 december 2017

Utredarnas rapport presenteras och offentliggörs. Rapporten lämnas över till Kultur- och fritidsnämnden. I januari jobbar förvaltningen med att göra förslag till fortsätta arbetet till politiken. Idag går det inte att säga när beslut om förslaget kan tas.

September 2017

Medborgarenkät genomförs med föreningar och allmänheten, flera träffar med föreningar anordnas och frågor ställs ute vid olika butiker. Enkät finns också att besvaras på kommunens hemsida.

Sundsvalls kommun har konstaterat att flera av anläggningarna, Alnöbadet, Malandsbadet, Matforshallen och Nackstabadet är i så dåligt skick att man måste göra omfattande renoveringar eller bygga nytt för att baden ska kunna fungera långsiktigt. Därför startas nu en utredning för att ta fram en långsiktig strategi för behovet av sim- och badanläggningar i kommunen.

Utredningen ska visa hur väl våra sim- och badanläggningar motsvarar de behov som finns för att  kunna tillgodose skolidrott, folkhälsa och föreningsliv i framtiden. Vi har handlat upp konsulter som tillsammans med förvaltningen ska ta fram ett underlag för att politiken ska kunna fatta beslut om det långsiktiga behovet av simanläggningar och eventuella renoveringar eller nyinvesteringar i badanläggningar. Förutom kontakter med föreningslivet ska medborgarna ges tillfälle att lämna synpunkter på sim- och badanläggningarna. Utredningen beräknas vara klar i november 2017.

Ett av målen är att vi med strategin ska få hållbara, funktionella och inspirerande sim- och badanläggningar i Sundsvalls kommun. Vi börjar med att kartlägga nuläget för anläggningarna bland annat utifrån nyttjande, bassängutbud, kapacitet, besöksantal, upptagningsområde och teknisk status.

Uppdraget

 • Ta fram ett underlag för att kunna ta ett helhetsgrepp över de kommunala baden inklusive framtida investeringar
 • Visa hur väl sim- och badanläggningarna i kommunen motsvarar de behov som finns för att tillgodose skolidrott, folkhälsa och föreningsliv i framtiden
 • Utblick mot år 2033.

Hur har utredarna arbetat

 • Inläsning av olika rapporter, statistik och annat material samt intervjuer med 25 personer i olika funktioner
 • Nulägesanalys (anläggningarnas status, utnyttjandet idag)
 • Behovsanalys (politiska mål, befolkningsprognos och planering av nya bostäder, simidrottens utveckling)
 • Omvärldsanalys (tendenser och konkreta projekt i regionen, nationellt och internationellt)
 • Medborgar- och kundanalys (enkätundersökning vid baden, utanför några ICA-butiker och via hemsidan samt träff med föreningslivet)
 • Strategiförslag.

Nio utgångspunkter för utredarnas förslag

 • hög ambitionsnivå i Sundsvall
 • baden idag
 • Sundsvall idag och i morgon
 • simkunnigheten
 • folkhälsoaspekter
 • simidrotten
 • de politiska målen
 • omvärlden
 • synpunkter från brukare och medborgare.

Kommunens ambitioner är höga

Det gäller främst:

 • utbudet inom fritidsområdet
 • folkhälsan
 • den sociala inkluderingen
 • simkunnigheten.

Folkhälsoperspektivet

 • Simning unik motionsform med mindre belastning och används därför gärna av äldre
 • Simning värdefull för rehab och avslappning
 • Parasimning uppskattad form
 • Baden, inte minst utomhusbaden, en viktig social mötesplats bland annat för nyanlända
 • Den demografiska utvecklingen förstärker baden som viktiga för folkhälsan.

Sammanfattande slutsatser

 • Nuvarande anläggningar är välbesökta…
 • … men ett par har mycket dålig teknisk standard
 • Ambitionsnivån hög från kommunen och föreningslivet
 • Sundsvall växer och gör det främst i centrum och centrumnära
 • Baden är en regional resurs och bör ses i ett regionalt perspektiv
 • Nya värderingar gör intåg och den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter

Fyra inomhus och två utomhus

Generellt gäller att trycket är högt. I princip är det inte möjligt för föreningar att få ytterligare tider eller för nya föreningar att komma in.

 • Alnöbadet cirka 46 000 besökare/år, mycket dålig teknisk status
 • Matforshallen cirka 39 000 besökare/år, viss reinvestering krävs
 • Njurundahallen cirka 54 000 besökare/år, anläggningen i gott skick
 • Stödehuset cirka 13 000 besökare/år, anläggningen i gott skick
 • Malandsbadet cirka 7-8 000 besökare/år, dålig teknisk status
 • Nackstabadet cirka 4 – 5 000 besökare/år, viss reinvestering krävs

Undersökningen

Möten och workshops med föreningar har hållits och en annan viktig del i utredningen är att ta reda på vad sundsvallsborna tycker om sim- och badanläggningarna och vilka behov de har av dem. En medborgarundersökning kommer att startas i september och där uppmuntrades alla kommuninvånare att delta.
Undersökningen avslutades söndag 24 september 2017

Synpunkter från brukare och medborgare

 • De nuvarande baden bedöms som mycket lättillgängliga – man väljer det bad som är nära bostaden
 • De som mer eller mindre regelbundet besöker baden ger betyget 4,7-4,8 på en femgradig skala
 • Man är: föreningsaktiv, motionär eller familjebadare
 • Föreningarna vill generellt ha fler tider och kan kanske tänka sig en prishöjning
 • Öppettiderna, priset, duscharna och omklädningsrummen har förbättringspotential.

 • Alnöbadet rivs och på samma plats uppförs en så kallad multibassäng för sim- och badaktiviteter. Rivningen bör anpassas till färdigställandet av dels Himlabadets simhallsdel, dels, om möjligt, det nya badet i Timrå
 • I Matforshallen görs erforderlig reinvestering
 • En utökad vattenyta i Sundsvalls kommun kan erhållas om man betraktar den nya sim- och badanläggningen i Timrå som en resurs. Sundsvalls kommun bör snarast ta kontakt med Timrå kommun i avsikt att få till stånd en överenskommelse om att x antal timmar i veckan kan bokas av föreningar och skolor med hemvist i Sundsvall
 • En mer långsiktigt hållbar samverkanslösning mellan Timrå och Sundsvalls kommuner skulle vara en överenskommelse om att uppföra en för båda kommunernas behov ny sim- och badanläggning i Birsta. Kontakt bör omgående tas med Timrå kommun
 • Ånge kommun får nyttja Stödehuset när badet i Fränsta renoveras
 • Utomhusbaden i Nacksta och Maland renoveras. När det gäller Malandsbadet fordras eventuellt en rivning och i så fall med en återuppbyggnad av en enklare utomhusanläggning. Föreningsengagemanget utvecklas
 • Om en sim- och badanläggning anläggs i Birsta enligt ovan, kan en satsning på Malandsbadet utgå. I det sammanhanget bör även prövas om en ny anläggning ska uppföras på Alnön
 • På sikt bör en inomhusanläggning för sim och bad placeras i Nackstaområdet. Därmed minskar trycket på Himlabadet. Nackstabadet förbereds för en övertäckning
 • Idéer bör hämtas från andra kommuner, SKL och Vinnova i avsikt att skapa anläggningar som är i teknisk och funktionell framkant för såväl besökare som vad gäller tekniska lösningar och nyttjande av personal-resursen, samt inte minst i ett hållbarhetsperspektiv.

Sundsvalls kommun har valt att ta ett helhetsgrepp över de kommunala baden och utarbeta en strategi för dessa och de investeringar i badanläggningar, som kan behöva göras inom en rimlig framtid. Ett utredningsförslag för en sådan strategi med sikte mot 2033 har nu tagits fram av Sundsvalls kommun med hjälp av ett utredningsföretag. 

De befintliga anläggningar som berörs av utredningen är Alnöbadet, Matforshallen, Njurundahallen och Stödehuset samt de båda utomhusbaden Malandsbadet och Nackstabadet. De båda förstnämnda baden samt Malandsbadet inte upprätthåller nog hög fysisk standard. Det råder ett hårt tryck idag och anläggningarna är mycket välbesökta av föreningar, skolor och enskilda besökare. Timrå kommun planerar att uppföra en ny sim- och badanläggning och Ånge kommun att renovera sitt bad i Fränsta. Detta är faktorer som Sundsvalls kommun bör ta hänsyn till i den kommande strategin.

I enlighet med uppdraget har utredarna gjort en nulägesanalys, en behovsanalys en omvärldsanalys och slutligen en medborgar- och kundanalys. Dessa analyser utgör underlag och förslag är ännu inte beredda för att hamna hos politiken utan ska jobbas vidare med i kultur- och fritidsförvaltningen.

– Den utredning om behovet av simhallar och bassänger som vi beställde externt är nu redovisad. Simhallsutredningen tillsammans med den funktionsutredning som Drakfastigheter gjort ger oss ett bra underlag inför att vi lämnar förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden. Vår ambition är att komma med ett förslag i januari alternativt i februari till politiken säger Ulrika Burvall som är lokalstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen.

Utredningen har syftat till att undersöka behoven, både i nutid och i framtiden, kopplat till att vi har en växande befolkning och att allt fler vill nyttja våra bad.

Sundsvalls kommun har höga ambitioner på fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller simkunnigheten. Föreningsinitiativ som stärker tryggheten i socioekonomiskt svaga bostadsområden ska prioriteras. Folkhälsoaspekten är viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen.

Antalet invånare i Sundsvall beräknas fortsätta att öka i en något stigande takt. Framför allt är det i centrala Sundsvall som ökningen kommer att ske och främst av ungdomar upp till 18 år och av äldre från 75 år och uppåt. För närvarande utgörs merparten av nettotillskottet av invånare av personer från utlandet, av vilka många, inte minst de yngre, har dålig eller närmast obefintlig vattenvana.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och påverkar också olika funktioner i sim- och badanläggningar. Även värderingar och individuella preferenser förändras över tid. Det finns all anledning att beakta detta vid kommande ny- och/eller reinvesteringar.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim- och badaktiviteter i Sundsvalls kommun bör öka. Det kan ske etappvis. En mindre del av behovet täcks kortsiktigt av att den nya simhallen i Himlabadet kommer att få en ökad kapacitet i jämförelse med det tidigare badet. På sikt behöver emellertid nya möjligheter skapas, vilket kan ske både genom mindre eller mer omfattande åtgärder i befintliga anläggningar och/eller genom ökad interkommunal samverkan.

I utredningens förslag läggs fram om rivning av en av anläggningarna men med en återuppbyggnad av ett nytt bad på samma plats. Vid ytterligare ett par anläggningar behöver tämligen omfattande åtgärder vidtas. Kontakter bör snarast tas med Timrå kommun för att undersöka möjligheterna till en mer långtgående samverkan rörande baden. Utfallet av sådana samtal kan påtagligt komma påverka strategin både i det korta och det långa perspektivet.

I anslutning till att ett nytt bostadsområde successivt tillkommer senare under 2020-talet bör ett av de nuvarande utomhusbaden byggas om till ett inomhusbad. För en sådan satsning talar också att trycket på Himlabadet bör minskas

Kontakt

Elin Berglund Lokalstrateg, Kultur och fritid

073-270 95 93

Lars-Erik Återgård Idrott- och fritidschef

060-19 15 52

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.