Natur- och friluftsplan

Miljökontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en Natur- och friluftsplan.

 • Att formulera en strategi för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Strategin bygger på den faktadel som tas fram inom projektet.
 • Faktadelen ska fungera som underlag inom fysisk planering.
 • Strategin ska redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv inom kommunen.
 • Strategin ska beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska planeringen.
 • Att öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet i kommunen bland tjänstemän, politiker, allmänhet och skola.

Natur- och friluftsplanen

Förslaget var ute på remiss under perioden 7 november – 31 december 2016. Förslaget har nu kommit tillbaka från remiss och arbetsgruppen jobbar vidare med de synpunkter som kommit in.
Förslaget består av en strategidel och en faktadel. Strategidelen kommer sedan att tas upp för beslut i Kommunfullmäktige. Faktadelen är ett levande dokument som uppdateras och revideras efter behov. Så här såg förslaget ut:

Rapporter och inventeringar:

 1. Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun:
  Natur och friluftsliv i Sundsvalls kommun, Rapport från en enkätundersökning om friluftsliv och naturupplevelser i Sundsvalls kommun 2014, Peter Fredman (2015)
  Bilagor till rapporten
 2. Målgruppsanalys, Sammanställning av intervjuundersökning, Skogsstyrelsen och Sundsvalls kommun (2014).
 3. Inventering av naturliga gräsmarker på norra Alnön 2014, Stigsjö GeoBio, Stefan Grundström (2014)
 4. Inventering av naturliga gräsmarker i Sundsvalls kommun 2015, Stefan Grundaström (2015):
  Södra delen
  Norra delen

Övriga dokument

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.