Lotteritillstånd

Enligt spellagen kan ideella föreningar och trossamfund registrera sig hos en kommun för att anordna lotterier.

I undantagsfall är det tillåtet för en privatperson eller företag att anordna lotterier.

Vem får anordna lotterier?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan söka om tillstånd hos en kommun för att anordna lotterier. Punkterna nedan ska vara uppfyllda.

 • Ideell förening i Sverige
 • Enligt stadgarna har huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål
 • Inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl
 • Har behov av intäkter.

Undantag

Det finns några undantag för vilka som får anordna lotterier och när lotterier behöver registreras hos en kommun.

 • Alla får anordna lotterier om det är gratis att delta. Det gäller exempelvis ”gilla och dela”-lotterier på sociala medier
 • Alla får anordna lotterier som sker under privata former. Det innebär att deltagarna har en inbördes gemenskap och att det är låga belopp. Det gäller exempelvis ett julklappslotteri på en arbetsplats
 • Alla får anordna lotterier som sker i samband med ett offentligt nöjesarrangemang, ett offentligt arrangemang till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Punkterna nedan ska vara uppfyllda:
  • Lotten får kosta max 11 kronor
  • Vinsterna får endast bestå av varor
  • Värdet på högsta vinsten är max 7 750 kronor
  • Försäljningen av lotterna får endast ske inom en kommun.
 • Ideella föreningar behöver inte söka tillstånd för lotterier om de anordnar lotterier i samband med en tillställning eller sammankomst och punkterna nedan är uppfyllda
  • Lotten får kosta max 11 kronor
  • Vinsterna får endast bestå av varor
  • Värdet på högsta vinsten är max 7 750 kronor
  • Försäljningen av lotterna får endast ske inom en kommun.

Ansök om lotteritillstånd här.
Ansökan om lotteritillståndet ska skickas in senast 8 veckor innan planerat lotteri. Kommunen utser en lotterikontrollant som föreningen ska kontakta innan lotteriet startar.

Flera lotterier under önskad registreringsperiod innebär att föreningen eller trossamfundet kan anordna lotterier under en femårsperiod. Avgiften för ansökan är 500 kronor.

Lotteri vid ett tillfälle innebär att föreningen planerar att anordna ett lotteri. Avgift för ansökan är 300 kronor.

Andelslotteri med omsättning över fem prisbasbelopp innebär att föreningen anordnar ett lotteri där deltagarna deltar i flera dragningar över tid i samma lotteri och den sammanlagda omsättningen är över fem prisbasbelopp (236 600 kronor, 2020). Avgift för ansökan är 800 kronor.

Andelslotteri med omsättning under fem prisbasbelopp innebär att föreningen anordnar ett lotteri där deltagarna deltar i flera dragningar över tid i samma lotteri och den sammanlagda omsättningen är under fem prisbasbelopp (236 600 kronor, 2020). Avgift för ansökan är 300 kronor.

Vid registrering av fleråriga lotterier ska föreningen alltid göra en anmälan till lotterikontrollanten inför uppstart av nytt lotteri inom registreringen. Detta görs på blanketten nedan senast 2 veckor före start. Det är föreningens ansvariga person för lotteriet som har till uppgift att anmäla nytt lotteri till lotterikontrollanten.

Anmälan om nytt lotteri skickas till föreningens lotterikontrollant före lotteriet startar. När lotteriet redovisats bifogar kontrollanten anmälan om nytt lotteri till redovisningen som lotterikontrollanten sedan skickar in till Sundsvalls kommun. Eventuella frågor om anmälan besvaras av lotterikontrollanten.

Redovisning av lotteri

Lotterier som arrangeras inom ramen för en registrering ska alltid redovisas på blanketten nedan. Det är föreningens ansvariga person för lotteriet som har till uppgift att redovisa lotteriet för lotterikontrollanten som är utsedd av kommunen. När redovisningen ska ske bestäms i samråd med lotterikontrollanten. Föregående års lotterier ska dock alltid redovisas senast den 15 februari till lotterikontrollanten. Lotterikontrollanten ska senast 1 april varje år och vid utgången av registreringsperiod lämna redovisning till kommunen.

Redovisning av lotteri skickas till föreningens lotterikontrollant som granskar och efter godkänd redovisning skriver under. Lotterikontrollanten skickar sedan in godkänd redovisning till Sundsvalls kommun. Eventuella frågor om redovisningen besvaras av lotterikontrollanten.

Kostnad för lotterier

Föreningen betalar lotterikontrollantens arvode. Arvodet baseras på 3 procent av försäljningen från lotteriet. Lägsta arvodet är 400 kronor och högsta är 7 000 kronor med undantag för särskilda fall då annat arvode kan bestämmas. Om 3 procent av försäljningen från lotteriet är lägre än 400 kronor betalar kommunen mellanskillnaden upp till 400 kronor. Kontrollanten kan också få ersättning för resor kopplade till uppdraget. Kommunen betalar reseersättningen.

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

I vissa fall kan det i ett arrangemang ingå såväl lotteri- som tävlingsmoment. För att avgöra huruvida det är fråga om ett lotteri eller en tävling behöver man se till hur de olika graderna av slump och prestation förhåller sig till varandra. Enligt praxis är ett arrangemang totalt sett att anse som ett tävling om prestationsmomentet föregår slumpmomentet.Tävlingar omfattas inte av spellagen.

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om registrering hos en kommun för att få anordna lotterier.

Kontakt

Föreningsbyrån Bidrag och service till din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Föreningsbyrån tar endast emot bokade besök.
Kontakta via e-post eller telefon för att boka tid.
Telefontider:
Måndag-torsdag 09.00-12.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.