Bidragstyper

Här finns ansöknings- och redovisningsblanketter med anvisningar för de föreningsbidrag som din förening kan ansöka om.

Öppettider för besök

På grund av att vi vill minimera risken för smittspridning av Coronaviruset Covid-19, tar Föreningsbyrån inte emot besök för tillfället. Frågor hänvisas till e-post och telefon. Följ också Föreningsbyrån på Facebook för att få senaste informationen från oss!

Telefon 060-19 84 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00
foreningsbyran@sundsvall.se

Bidrag som kan ansökas under hela året

Bidragstyp

Sista ansökningsdag

Arrangemangsbidrag Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerat arrangemang.
Utvecklingsbidrag Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad start.
Öppet föreningsstöd Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad verksamhetsstart.

Bidragstyper med årlig sista ansökningsdag

Bidragstyp

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag 15 september
Anläggningsbidrag 15 september
Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal 31 mars
Hyresbidrag 15 februari
Investeringsbidrag 31 januari
Verksamhetsbidrag 31 oktober
Verksamhetsbidrag fiskevårdsområdesföreningar 30 november
Verksamhetsbidrag för patient- och funktionshindersföreningar 15 augusti
Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 15 augusti
Verksamhetsbidrag för studieförbund 30 maj

Bidrag som kan ansökas under hela året

Arrangemangsbidraget kan sökas av föreningar för enstaka offentliga arrangemang som riktar sig till alla invånare i kommunen. Det är positivt om föreningen som arrangerar har samarbetspartners att dela kostnader med. Har föreningen beviljats årligt verksamhetsbidrag för aktuellt arrangemang kan inte arrangemangsbidrag sökas. Bidrag kan inte beviljas för jubileer, fester, tävlingar, ordinarie föreningsverksamhet, kaffe- eller matservering.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerat arrangemang.

Utvecklingsbidrag kan sökas av ideella föreningar och studieförbund för aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till samhällets utveckling och som överensstämmer med den inriktning som beslutas av kultur – och fritidsnämnden för den aktuella perioden. Utvecklingsbidrag kan också sökas av nystartade föreningar för kostnader i samband med uppstarten av föreningens verksamhet. Ett utvecklingsbidrag beviljas normalt inte mer än högst två år för samma verksamhet.

Inriktningar som gäller för utvecklingsbidrag:

  • startbidrag
  • samverkansprojekt mellan föreningar
  • metoder/arbete för rekrytering och utbildning av ledare
  • utveckling/förnyelse av föreningens verksamhet
  • social utjämning

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad start.

Föreningar som bedriver öppen verksamhet för barn och unga kan söka öppet föreningsstöd (organiserad spontanaktivitet). För att vara berättigad till stöd ska verksamheten bedrivas i anslutning till helger och vara riktad till målgruppen 11 år och äldre. Det måste finnas vuxna ledare på plats under öppettiden och verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagarna. Föreningen ska marknadsföra den öppna verksamheten. Den öppna verksamheten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet och det går inte att söka aktivitetsbidrag för samma tillfällen.

Öppet föreningsstöd söks per termin och uppgår till 150 kronor per timme. Beviljas ansökan ska den aktuella perioden redovisas på avsedd blankett innan stödet kan betalas ut.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad verksamhetsstart.

Bidrag med årlig sista ansökningsdag

Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar för ledarledda aktiviteter som genomförs för barn och unga från 7 år till och med 20 år. Aktiviteterna ska genomföras vid minst 10 tillfällen och pågå i minst 60 minuter per gång.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 september.

Anläggningsbidraget kan sökas av föreningar för driftkostnader för anläggningar då någon av punkterna nedan uppfylls:

  • Föreningen äger eller har långt nyttjanderättsavtal för anläggningen. Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet och söker och beviljas aktivitetsbidrag. Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
  • Anläggning som förening håller öppen med fri tillgång för allmänheten till exempel ett motionsspår, ett skidspår, en isbana eller skoterled och där föreningen inte tar betalt av allmänheten för att nyttja anläggningen. I dessa fall krävs det att föreningen har markägarens tillåtelse till att sköta den.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 september.

Driftbidraget till föreningsägda samlingslokaler kan sökas av föreningar som äger en samlingslokal. Bidraget ges för delar av driftkostnaderna för lokalen. För att föreningen ska kunna söka bidraget måste lokalen upplåtas till allmänheten för uthyrning. Föreningen måste också vara öppen för alla att vara medlem i, och detta ska framgå i stadgarna.

Bidraget söks för de kostnader föreningen haft för samlingslokalen föregående år.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Hyresbidraget är till för de kostnader som föreningar har då de behöver hyra lokaler för sin verksamhet (gäller ej förrådsutrymmen).

Detta bidrag kan sökas både av de föreningar som har kontrakt för långtidshyra och de föreningar som hyr lokal vid enstaka tillfällen. Föreningar som hyr lokaler av kommunen till redan subventionerat pris har inte rätt att söka hyresbidrag. De föreningar som söker och beviljas verksamhetsbidrag kan inte söka hyresbidrag då dessa kostnader ingår i den bidragsformen. Har föreningen beviljats bidrag för lokalhyra i arrangemangs- eller utvecklingsbidrag kan föreningen inte söka hyresbidrag för samma kostnader. Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 februari.

Investeringsbidraget kan sökas av förening som har behov av stöd för ny-, om- eller tillbyggnad av anläggning eller lokal som föreningen äger alternativt har ett långt nyttjanderättsavtal för 10 år.

Investeringen får inte påbörjats innan ansökan lämnas till föreningsbyrån. Påbörjas investeringen efter inlämnad ansökan, men innan beslut fattats sker investeringen på föreningens egen risk. Beviljas föreningen investeringsbidrag ska investeringen vara slutförd och redovisad inom 1 år från beslutsdatum.

Sista ansökningsdag 31 januari. 

Verksamhetsbidraget söks för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 31 oktober.

Fiskevårdsområdesbidraget ges till fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar som arrenderar vatten och som gör insatser för fisket i sjöar och vattendrag.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 30 november.

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 augusti.

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 augusti.

Studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun har möjlighet att söka bidrag hos Föreningsbyrån. Detta för att möjliggöra för studieförbunden att kunna erbjuda en så bred och bra verksamhet till kommunens invånare som möjligt. De studieförbund som söker ska få bidrag via Folkbildningsrådet för att vara behöriga att söka.

Sundsvalls kommuns bidragskriterier bygger på regelverket för statens bidrag till studieförbund och baseras på antal timmar och deltagare för studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet samt antal kulturarrangemang (så kallat generellt bidrag). De studieförbund som bedriver verksamhet på landsbygden har även möjlighet att söka för den verksamheten (så kallat riktat bidrag).

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 30 maj.

Tillfälligt bidrag

Kompensationsstödet är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av ideella föreningar för att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella merkostnader som uppstått i samband med restriktionerna i samhället till följd av coronaviruset covid-19. Grundförutsättningarna för att vara berättigad att söka stödet är de samma som för Föreningsbyråns samtliga bidragstyper.

Första ansökningsperioden för 2021 är öppen mellan den 3 och 17 maj och avser uteblivna intäkter och ökade kostnader under januari till mars 2021. Så snart perioden är öppen att ansöka om kommer blankett och anvisning att läggas ut på vår hemsida.

Följ Föreningsbyrån på Facebook och prenumerera på Föreningsbladet för att få senaste informationen från oss om kommande ansökningsperioder för 2021.

Från och med 2020 har kommunerna inte fått några statliga medel till kostnadsfria lovaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall har därför gett Föreningsbyrån möjlighet att bevilja bidrag för lovaktiviteter från potten för arrangemangsbidrag. Det har också getts möjlighet att göra en friare bedömning i handläggningen av lovaktiviteter än vid vanliga arrangemang. Detta görs för att hjälpa föreningar att kunna anordna lovaktiviteter på liknande sätt som tidigare år.

Ansökningar och kompletterande handlingar

Vi tar emot ansökningar och kompletterande handlingar via e-post: foreningsbyran@sundsvall.se Förutsatt att de är undertecknade och inskannade i pdf-format. I det fall ni skickar in underlag via e-post vill vi inte att de skickas via vanlig post också.

Har ni inte möjlighet att skanna och skicka dem via e-post så ska de skickas till:
Sundsvalls kommun
Föreningsbyrån
Kultur- och fritidsförvaltningen
851 85 Sundsvall

Eller lämnas i vår postlåda på Magasinsgatan 12, våning 4 (vid Bussnavet)

Bekräftelse på inskickad ansökan

När ansökan skickas in till Föreningsbyrån ska den registreras, så snart den är registrerad (vanligen inom 1-4 arbetsdagar) skickas ett bekräftelsemejl till kontaktpersonen för ansökan. Kommer inget bekräftelsemejl inom rimlig tid måste föreningen först kontrollera sin skräppost i mejlprogrammet, finns inte något bekräftelsemejl där heller måste föreningen kontakta Föreningsbyrån på foreningsbyran@sundsvall.se

Är ansökan inskickad per e-post så skickas alltid ett automatiskt svar till avsändaren när mejlet nått Föreningsbyråns adress, har föreningen inte tagit emot ett automatiskt svar så kontrollera att rätt e-postadress till Föreningsbyrån använts.

Om en ansökan inte skickas in inom utsatt tid för det bidraget som söks riskerar den att avvisas eller avslås.

Är ansökan inte komplett och inte heller kompletteras inom angiven tid, utifrån bekräftelse från Föreningsbyrån, handläggs ansökan i befintligt skick vilket kan medföra att ansökan avslås.

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Stängt för besök
Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.