Bidragstyper

Här finns ansöknings- och redovisningsblanketter med anvisningar för de föreningsbidrag som din förening kan ansöka om.

 

Bidrag som kan ansökas under hela året

Bidragstyp

Sista ansökningsdag

Arrangemangsbidrag Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerat arrangemang.
Utvecklingsbidrag Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad start.
Öppet föreningsstöd Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad verksamhetsstart.

 

Bidragstyper med årlig sista ansökningsdag

Bidragstyp

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag 15 september
Anläggningsbidrag 15 september
Driftbidrag till föreningsägd samlingslokal 31 mars
Hyresbidrag 15 februari
Investeringsbidrag 30 september (ny sista ansökningsdag från och med 2020 är 31 januari).
Verksamhetsbidrag 31 oktober
Verksamhetsbidrag fiskevårdsföreningar 30 november
Verksamhetsbidrag för patient- och funktionsvariationsföreningar 15 augusti
Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 15 augusti
Verksamhetsbidrag för studieförbund 30 maj

 

Ovanstående tabell finns att ladda ner i pdf-format nedan:

 

Bidrag som kan ansökas under hela året

Arrangemangsbidraget kan sökas av föreningar för enstaka offentliga arrangemang som riktar sig till alla invånare i kommunen. Det är positivt om föreningen som arrangerar har samarbetspartners att dela kostnader med. Har föreningen beviljats årligt verksamhetsbidrag för aktuellt arrangemang kan inte arrangemangsbidrag sökas. Bidrag kan inte beviljas för jubileer, fester, tävlingar, ordinarie föreningsverksamhet, kaffe- eller matservering.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerat arrangemang.

Utvecklingsbidrag kan sökas av ideella föreningar och studieförbund för aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till samhällets utveckling och som överensstämmer med den inriktning som beslutas av kultur – och fritidsnämnden för den aktuella perioden. Utvecklingsbidrag kan också sökas av nystartade föreningar för kostnader i samband med uppstarten av föreningens verksamhet. Ett utvecklingsbidrag beviljas normalt inte mer än högst två år för samma verksamhet.

Inriktningar som gäller för utvecklingsbidrag:

  • startbidrag
  • samverkansprojekt mellan föreningar
  • metoder/arbete för rekrytering och utbildning av ledare
  • utveckling/förnyelse av föreningens verksamhet
  • social utjämning

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad start.

Föreningar som bedriver öppen verksamhet för barn och unga kan söka öppet föreningsstöd (organiserad spontanaktivitet). För att vara berättigad till stöd ska verksamheten bedrivas i anslutning till helger och vara riktad till målgruppen 11 år och äldre. Det måste finnas vuxna ledare på plats under öppettiden och verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagarna. Föreningen ska marknadsföra den öppna verksamheten. Den öppna verksamheten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet och det går inte att söka aktivitetsbidrag för samma tillfällen.

Öppet föreningsstöd söks per termin och uppgår till 150 kronor per timme. Beviljas ansökan ska den aktuella perioden redovisas på avsedd blankett innan stödet kan betalas ut.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad verksamhetsstart.

 

Bidrag med årlig sista ansökningsdag

Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar för ledarledda aktiviteter som genomförs för barn och unga från 7 år till och med 20 år. Aktiviteterna ska genomföras vid minst 10 tillfällen och pågå i minst 60 minuter per gång.

Aktivitetsbidraget söks för perioden 1 juli till 30 juni.

Sista ansökningsdag 15 september.

Anläggningsbidraget kan sökas av föreningar för driftkostnader för anläggningar då någon av punkterna nedan uppfylls:

  • Föreningen äger eller har långt nyttjanderättsavtal för anläggningen. Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet och söker och beviljas aktivitetsbidrag. Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
  • Anläggning som förening håller öppen med fri tillgång för allmänheten till exempel ett motionsspår, ett skidspår, en isbana eller skoterled och där föreningen inte tar betalt av allmänheten för att nyttja anläggningen. I dessa fall krävs det att föreningen har markägarens tillåtelse till att sköta den.

Anläggningsbidraget söks för perioden 1 juli till 30 juni.

Sista ansökningsdag 15 september.

Driftbidraget till föreningsägda samlingslokaler kan sökas av föreningar som äger en samlingslokal. Bidraget ges för delar av driftkostnaderna för lokalen. För att föreningen ska kunna söka bidraget måste lokalen upplåtas till allmänheten för uthyrning. Föreningen måste också vara öppen för alla att vara medlem i, och detta ska framgå i stadgarna.

Bidraget söks för de kostnader föreningen haft för samlingslokalen föregående år.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Hyresbidraget är till för de kostnader som föreningar har då de behöver hyra lokaler för sin verksamhet (gäller ej förrådsutrymmen).

Detta bidrag kan sökas både av de föreningar som har kontrakt för långtidshyra och de föreningar som hyr lokal vid enstaka tillfällen. Föreningar som hyr lokaler av kommunen till redan subventionerat pris har inte rätt att söka hyresbidrag. De föreningar som söker och beviljas verksamhetsbidrag kan inte söka hyresbidrag då dessa kostnader ingår i den bidragsformen. Har föreningen beviljats bidrag för lokalhyra i arrangemangs- eller utvecklingsbidrag kan föreningen inte söka hyresbidrag för samma kostnader. Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Sista ansökningsdag 15 februari.

Investeringsbidraget kan sökas av förening som har behov av stöd för ny-, om- eller tillbyggnad av anläggning eller lokal som föreningen äger alternativt har ett långt nyttjanderättsavtal för 10 år.

Investeringen får inte påbörjats innan ansökan lämnas till föreningsbyrån. Påbörjas investeringen efter inlämnad ansökan, men innan beslut fattats sker investeringen på föreningens egen risk. Beviljas föreningen investeringsbidrag ska investeringen vara slutförd och redovisad inom 1 år från beslutsdatum.

Sista ansökningsdag 30 september (ny ansökningsdag från och med 2020 är 31 januari). 

Verksamhetsbidraget söks för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Sista ansökningsdag 31 oktober.

Fiskevårdsbidraget ges till fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar som arrenderar vatten och som gör insatser för fisket i sjöar och vattendrag.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 30 november.

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 augusti.

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Blanketter läggs ut när det är dags att ansöka om detta bidrag.

Sista ansökningsdag 15 augusti.

Studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun har möjlighet att söka bidrag hos Föreningsbyrån. Detta för att möjliggöra för studieförbunden att kunna erbjuda en så bred och bra verksamhet till kommunens invånare som möjligt. De studieförbund som söker ska få bidrag via Folkbildningsrådet för att vara behöriga att söka.

Sundsvalls kommuns bidragskriterier bygger på regelverket för statens bidrag till studieförbund och baseras på antal timmar och deltagare för studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet samt antal kulturarrangemang (så kallat generellt bidrag). De studieförbund som bedriver verksamhet på landsbygden har även möjlighet att söka för den verksamheten (så kallat riktat bidrag).

Sista ansökningsdag 30 maj.

Ansökningar och kompletterande handlingar

Vi tar emot ansökningar och kompletterande handlingar via e-post: foreningsbyran@sundsvall.se Förutsatt att de är undertecknade och inskannade i pdf-format. I det fall ni skickar in underlag via e-post vill vi inte att de skickas via vanlig post också.

Har ni inte möjlighet att skanna och skicka dem via e-post så ska de skickas till:
Sundsvalls kommun
Föreningsbyrån
Kultur- och fritidsförvaltningen
851 85 Sundsvall

Eller lämnas i vår postlåda på Magasinsgatan 12, våning 4 (vid Bussnavet)

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.