Regler för föreningsbidrag

Här får du svar om vilka regler som gäller för föreningsbidragen

Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för att skapa förutsättningar för ett omfattande och innehållsrikt utbud av fritidsaktiviteter. Det handlar om insatser som berikar Sundsvalls kommun med aktiviteter inom idrott och kultur men också sociala insatser i lokalsamhället. Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som har sitt säte i Sundsvalls kommun och bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom kommunen samt:

 • är en juridisk person,
 • har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket,
 • bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
 • har antagit stadgar och är öppen för alla,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

Bidrag får inte lämnas till:

 • en förening som har förfallna skulder till kommunen, eller
 • en förening som är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
 • ett trossamfund eller en partipolitisk förening
 • en ekonomisk förening.

Inledande bestämmelser
1 §      Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för att skapa förutsättningar för ett omfattande och innehållsrikt utbud av fritidsaktiviteter. Det handlar om insatser som berikar Sundsvalls kommun med aktiviteter inom idrott och kultur men också sociala insatser i lokalsamhället.

Förutsättningar för föreningsbidrag
2 §      Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun och:

1.       är en juridisk person,

2.       har ett registrerat organisationsnummer hos skattemyndigheten,

3.       bedriver verksamhet utan vinstsyfte,

4.       har antagit stadgar och är öppen för alla,

5.       i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,

6.       kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

3 §      Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

4 §      Bidrag får inte lämnas till

1.       en förening som har förfallna skulder till kommunen, eller

2.       en förening som är i likvidation eller försatt i konkurs, eller

3.       ett trossamfund eller en partipolitisk förening

Bidrag för verksamhet och arrangemang
5 §      Bidrag får lämnas till ideella föreningar för nästkommande års verksamhet, för att skapa förutsättningar för en långsiktigt planerad verksamhet.

6 §      Bidrag får lämnas till studieförbund för föregående års verksamhet.

7 §      Bidrag får lämnas till ideella föreningar och studieförbund för kostnader avseende arrangemang som är öppna för alla att delta i.

8 §      Bidrag får lämnas till ideella föreningar för ledarledda aktiviteter som genomförs för barn och ungdom från 7 år till och med 20 år. Aktiviteten ska genomföras vid minst tio tillfällen och pågå i minst 60 minuter.

Bidrag för lokaler och anläggningar
9 §      Bidrag får lämnas för ideella föreningars hyreskostnader där de bedriver verksamhet.

10 §    Bidrag får inte ges för hyreskostnader i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen till subventionerat pris.

11 §    Bidrag får ges till ideella föreningar för driftskostnader av lokaler och anläggningar som de själva äger eller som de har ett långvarigt nyttjanderättsavtal för. En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att föreningen också söker och beviljas bidrag för aktiviteter, enligt 8 §, eller att anläggningarna är tillgängliga för allmänheten att använda.

12 §    Bidrag får lämnas till ideella föreningar för driftskostnader av samlingslokaler som de själva äger eller som de har ett långvarigt nyttjanderättsavtal för, och upplåter för uthyrning.

13 §    Bidrag avseende driftskostnader för föreningars lokaler och anläggningar får inte ges för förbrukningsmaterial och administrativa kostnader.

14 §    Bidrag får ges till ideella föreningar för investeringar i lokaler och anläggningar som de själva äger eller som de har ett långvarigt nyttjanderättsavtal för.

Bidrag för utveckling
15 §    Bidrag får lämnas till ideella föreningar och studieförbund för aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till samhällets utveckling och som överensstämmer med den inriktning som beslutas av kultur- och fritidsnämnden för den aktuella perioden.

Ansökan, handläggning och beslut
16 §    Ansökan om bidrag skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen som handlägger ärendet. Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden.

17 §    Ansökan om bidrag enligt dessa bestämmelser lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast vid den tidpunkt som förvaltningen bestämmer.

18 §    Ansökan ska göras på en blankett eller formulär som kultur- och fritidsförvaltningen fastställer. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av firmatecknare för den förening eller det studieförbund som söker bidraget. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

19 §    En ansökan ska innehålla:

1.       föreningens stadgar,

2.       handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen eller studieförbundet,

3.       uppgifter som motiverar sökt bidrag avseende antingen verksamhet och arrangemang, lokaler och anläggningar eller utveckling,

4.       verksamhets- och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår, årsmötesprotokoll samt föregående års resultat och balansräkning,

5.       uppgift om andra sökta eller beviljade bidrag för det ändamål som ansökan avser.

20 §    Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som kultur- och fritidsförvaltningen begär för att kunna handlägga ansökan. Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 18 och 19 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss tid som förvaltningen anger. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får ansökan beredas i befintligt skick.

21 §    Kultur- och fritidsförvaltningen ska ta fram anvisningar för hur samtliga bidrag söks och redovisas enligt dessa bestämmelser.

22 §    Kultur- och fritidsnämnden får i samband med beslut om bidrag bestämma villkor för bidragets användning och redovisning.

Utbetalning av bidrag
23 §    Bidrag betalas ut efter att beslut fattats enligt följande:

1.       Vid bidrag enligt 5, 6 och 7 §§ betalas hela bidraget ut i förskott

2.       Vid bidrag enligt 8, 9,11 och 12 §§ betalas hela bidraget ut efter att aktiviteterna genomförts eller kostnaderna uppstått

3.       Vid bidrag enligt 14 § betalas bidraget ut efter att åtgärden är genomförd mot uppvisande av kvitto- och fakturakopior.

4.       Vid bidrag enligt 15 § betalas maximalt 80 % av bidraget ut i förskott samt resterande del efter att aktiviteterna genomförts och kostnaderna uppstått och redovisats.

Redovisning
24 §    När de åtgärder som bidraget avser har utförts ska åtgärderna redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen inom den tidsram som anges i beslutet. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och redogörelse som anger vad medlen använts till, och en redogörelse för de resultat som har uppnåtts.

25 §    Inlämnad redovisning ska granskas och godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Återbetalning och återkrav
26 §    En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om

1.       mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2.       bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3.       bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,

4.       mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 24 §, eller

5.       villkor i beslutet om bidrag inte har följts,

6.       ett arrangemang som fått bidrag enligt 7 § uppvisar ett ekonomsikt resultat som visar att bidraget är större än den kostnad det avser att täcka.

27 §    Om en mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska kultur- och fritidsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får kultur- och fritidsnämnden avstå från kravet på återbetalning helt eller delvis.

Kontakt

Föreningsbyrån Bidrag och service till din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Föreningsbyrån tar endast emot bokade besök.
Kontakta via e-post eller telefon för att boka tid.
Telefontider:
Måndag-torsdag 09.00-12.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.