Tillsammans ska vi möta behoven av kompetens

Sundsvalls företag och organisationer ser ett behov av att kunna rekrytera både på kort och lång sikt. Det gör vi också.

Ett par mitt emot varandra vid ett bord med kaffe, penna och papper.

Foto: Pixabay

Tillsammans med Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen arbetar Sundsvalls kommun aktivt med att möta företagens och organisationernas behov av kompetens.

Genom Sundsvalls väg framåt skapar vi en hållbar struktur för att möta just dessa behov.
Vi gör insatser i form av olika evenemang och digitala aktiviteter. Det kan handla om hjälp till att starta eget och anpassningar av utbildningar bara för att nämna några.

Under februari-mars 2021 planeras Framtidsdagarna, digitala mötesdagar, samt temadagar i syfte att skapa framtidstro, att genomföras i syfte att visa på möjligheter och nya arbetstillfällen. Konceptet har tagits fram tillsammans med SCA.

Vad händer nu?

I början av 2021 planeras flera informationstillfällen och branschdagar.  Det blir fokus på starta eget, karriärvägledning utifrån Arbetsförmedlingens digitala tjänster och Mittuniversitetsdagar om utbildningar inom bristområden.

Kompetensförsörjning för att möta arbetsgivarnas behov

5 000 nya jobb till 2030. Det är målsättningen med satsningen Sundsvalls väg framåt. Inom ramen för Kompetensförsörjning är målet att aktivt möta företagens och organisationernas behov av kompetens, på kort och på lång sikt. Vi synliggör, samordnar och erbjuder aktiviteter och åtgärder som leder till arbete och egenförsörjning. Det kan exempelvis handla om utbildning eller hjälp till att starta eget.

Arbetsgivarnas rekryterings- och kompetensbehov kartläggs…

Privata och offentliga arbetsgivares rekryterings- och kompetensbehov i Sundsvalls kommun har identifierats via en enkät som tagits fram av Näringslivsbolaget och Kommunstyrelsekontoret.

Arbetsförmedlingen har sammanställt ett statistikbaserat underlag gällande förväntat kompetensbehov per bransch för Västernorrland.

Kartläggningen kommer även att kompletteras med bristyrkesindex baserat på Arbetsförmedlingens yrkesprognos när aktuellt sådan finns tillgänglig.

… liksom individerna i målgruppens kompetensbehov

Den individuella kompetenskartläggningen sker i två steg. Det första skedet hanteras av arbetsgivaren, Trygghetsrådet TRR och Trygghetsfonden TSL. I steg två blir Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen aktiva tillsammans med parterna i steg ett.

Genom kartläggningen i första skedet tydliggörs individens kompetens, önskemål och behov av kompetensutveckling genom coachning. I nästa skede fortsätter arbetet med att stärka individen till exempel genom stöd hos Studie- och yrkesvägledare, förberedande och stödjande kurser och insatser för att få elever att komma till studier, matchning, eller kompetensutveckling genom utbildning eller praktik.

Kartläggningen ger oss även en sammanräknad bild av utbudet av kompetens hos målgruppen.

Behovsanpassade utbildningar skapar nya arbetstillfällen

Utifrån kartläggning av arbetsgivarnas och individernas kompetensbehov synliggörs både individens och arbetsmarknadens behov av utbildning.

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga möjligheterna att skapa en gemensam digital utbildningsplattform för Västernorrland, för att skapa en överblick över det samlade regionala utbildningsutbudet.

Uppstart och utveckling av nytt Lärcentrum i Sundsvall stärker stödet till studerande

För att höja utbildningsnivån i och bistå den eventuella yrkesväxlingen som det finns behov av byggs ett nytt så kallat Lärcentrum upp i Sundsvall under Vuxenutbildningen. Målet är att skapa flexibla lärmiljöer för medborgarna som studerar på plats eller på distansutbildningar.

Här erbjuds den studerande bland annat stöd i sitt lärande från lärare och annan personal, samt ges möjlighet att möta andra studerande.
Kommunen vill exempelvis öka studiestödet, utveckla den digitala och fysiska lärandemiljön, ta fram information på olika språk samt genomföra kompetensutveckling inom fjärr- och distansstudier. Uppbyggnaden är igång och starten är planerad till månadsskiftet januari-februari.

Medel för uppstarten kommer från det stadsbidrag om drygt sex miljoner kronor som beviljades i januari för att utveckla de sju kommunerna i Västernorrlands respektive Lärcentrum, där Sundsvall alltså bygger upp ett helt nytt Lärcentrum.

Offensiv satsning på utbildningsutbud och kursstarter vid Yrkeshögskolan…

Yrkeshögskolan erbjuder från och med hösten 2021 fler kursstarter än nån gång tidigare, sju olika utbildningar. Om allt går enligt plan kommer Yrkeshögskolan ha cirka 250 studerande i höst.

De sju utbildningarna är Specialistundersköterska inom barnsjukvård, Specialistundersköterska inom akutsjukvård, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Säkerhetssamordnare, Paralegal – juridisk handläggare, Redovisningsekonom med lönekompetens och Arbetsmiljöingenjör.

Inför 2022 kan fler nya utbildningar bli aktuella, bland annat IT-tekniker, Byggarbetsledare och Polisadministratör.

Yrkeshögskolan undersöker även möjligheterna att ansöka om korta utbildningar som ett komplement till ovanstående utbildningar.

…och vid Yrkesvux

Tre nya gymnasiala yrkesutbildningar med sex inriktningar skapar nya arbetstillfällen och matchar arbetsgivarnas behov: Industritekniskt program, inriktningarna CNC-operatör, underhållstekniker, plåt- och svetsare. Fordonsprogrammet, inriktningarna fordonsmekaniker och lastbilsmekaniker samt Naturbruksprogrammet, inriktning skogsmaskinförare. Totalt finns med dessa tre 23 gymnasiala yrkesutbildningar. Cirka 320 elever läser dessa och cirka 75 procent får jobb efter utbildningen (något sämre nu under pågående coronapandemin).

Fyra jobbspår finns (där eleverna kombinerar Svenska för invandrare/Svenska som andraspråk och yrkessvenska): bygg, buss, restaurang, våningsvärd+ påbyggnad.

Utöver detta planeras en ny lärlingsutbildning med inriktningen slaktare inom Livsmedelsprogrammet.

Att möta framtidens behov av vård och skola

Inom Vuxenutbildningen finns gymnasiala utbildningar inom Vård och omsorg samt
Barn och fritid. Totalt finns cirka 290 elevplatser inom de två områdena med olika utbildningsformer för att anpassa utifrån olika elevgrupper. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt genom hela utbildningen, samt erbjuder en förlängd utbildning som är språk- och arbetsintegrerad. Eleverna läser svenska, svenska som andraspråk på gymnasial nivå, som yrkessvenska.

Vi arbetar också med uppdragsutbildning kopplat till yrkesutbildningarna samt inom svenska som andraspråk på grundläggande nivå i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningarna inom Sundsvall och Timrå för medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen.

Att kompetensförsörja vård och omsorg är en gigantisk utmaning i hela landet, och sammantaget kan vi konstatera att det av allt att döma inte kommer att vara möjligt att kompetensförsörja vård och omsorg inom ramen för befintligt sätt att organisera, bemanna och utbilda för verksamheten, varken på lokal eller nationell nivå.

Hos MIUN finns tankar om att utveckla en ny centrumbildning: ”Framtidens vård och skola”. Mot bakgrund av de mycket stora utmaningar som beskrivs ovan har följande forskningsområde lyfts in i diskussionen:
Hur kan vård och omsorg organiseras för att möta kompetensbehoven och upprätthålla/möta ökande krav på kvalitet?
– Hur organiserar vi arbete och utbildning så att hela den potentiella arbetskraften tas tillvara och ges förutsättningar på rätt nivå?
– Vilka nya yrkeskategorier behöver utvecklas?
– Vad ska framtida utbildningar innehålla för respektive yrkeskategori?

Vi bedömer att detta är ett mycket viktigt och nationellt intressant forskningsområde. Huruvida det kommer att ingå i MIUNs satsning är i dagsläget oklart, likaså Vård- och omsorgsförvaltningens intresse för detsamma. Insatser för förankring pågår.

Validering synliggör tysta kunskaper och ökar anställningsbarheten

Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Det är viktigt att välja rätt typ av validering mot bakgrund av vad man önskar uppnå: Betyg, anställningsbarhet, tillträde, eller tillgodoräknande.
Tillämpningen av olika typer av validering ska utvecklas, och stöd till varslande företag kring validering ska tas fram. Vad ska samlas ihop inför validering, hur kan man beskriva kompetenser att ha med i validering, hur kan man göra för att synliggöra tysta kunskaper?

Varslade/arbetssökande, arbetsgivare och utbildningssamordnare möts och matchas i digitala evenemang, möten och temadagar

För varslade SCA anställda genomförs under februari och mars Framtidsdagarna, digitala mötesdagar, samt temadagar i syfte att skapa framtidstro, visa på möjligheter och nya arbetstillfällen. Konceptet har tagits fram tillsammans med SCA. Deltar gör Sundsvalls kommun, arbetsgivare med anställningsbehov, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet TRR, Trygghetsfonden TSL. Planen var från början ett antal ”fysiska dagar”, men i rådande pandemi har dagarna covidanpassats och genomförs digitalt.

Olika teman kommer att erbjudas mot bakgrund av möjligheter kopplat till ny anställning, till utbildning och till eget företagande. Lättillgängligt informationsmaterial kommer finnas på webben.

Ambitionen är att Framtidsdagarna blir en modell som kan tillämpas för andra arbetsgivare.

Aktiva arbetsgivare en förutsättning

En avgörande förutsättning för möjligheten att erbjuda utbildningar som matchar arbetsgivarnas efterfrågan och skapar möjligheter till nya anställningar för personer som sägs upp är aktiva arbetsgivare, exempelvis i att ta emot olika typer av praktikanter. Här har arbetsgivarna ett ansvar för och engagemang i hur vi kan hjälpas åt att ”få igång systemet”, få näringslivet att ta varandra i hand över detta.

 

FAKTA: Ordinarie deltagare i den operativa gruppen är:

  • Sundsvalls kommun: Kerstin Nordensson, Jennie Sjögren, Kjell Andersson, Annelie Hjelm, Annette Hultén (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildningen), Maria Skalin (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen) och Gunnel Åhlund (Kommunstyrelsekontoret)
  • Näringslivsbolaget: Eva Nyh Hederberg
  • Mittuniversitetet: Kicki Strandh
  • Region Västernorrland: Maria Lidgren, Johan Vinther
  • Arbetsförmedlingen: Linda Viklund, Mikael Eriksson, Mats Lindström
  • SCA: Mia Berglund, Stina Danielsson, Henriette Jakobsson

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.