Kansalliset vähemmistöt

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä antaa suojan Ruotsin kansallisille vähemmistöille.

Se vahvistaa vähemmistöjen mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttamiseen ja tukemaan vähemmistökieliä suomea, saamea, meänkieltä, jiddisch ja romani chib. Laki, joka rakentuu hallituksen vähemmistöpoliittiseen strategiaan, sisältää velvollisuuksia kuntia kohtaan ja oikeuksia niille, jotka kuuluvat näihin ryhmiin.

Laki velvoittaa kuntia:

  • tiedottamaan vähemmistöjä lain sisällöstä
  • antamaan vaikuttamismahdollisuuksia vähemmistöille ja velvoittamaan neuvonpitoon vähemmistöjen edustajien kanssa.
  • suojaamaan/edistämään vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria, erityisesti lasten oikeuksien kannalta
  • antaa palveluja hallintoalueen sisällä suomen ja saamen kielellä sitä kysyttäessä, ja muilla vähemmistökielillä, jos kielitaitoista henkilökuntaa on saatavissa.
  • tarjota lasten- ja vanhustenhoitoa kokonaan tai suurimmilta osin suomeksi sitä kysyttäessä
  • Lisätietoja – Sosiaalihallituksen tiedotuslehtinen ruotsiksi/2018-12-60.pdf

Ruotsi on aina ollut monikielinen ja –kulttuurinen valtio. Saamelaiset, suomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset ova asuttaneet maatamme jo hyvin kauan. Heidän kielensä – saame, suomi, meänkieli (tornionlaakson suomi), romani chib ja jiddisch – ja kulttuurinsa ovat osa Ruotsin yhteiskuntaa ja meidän yhteistä kulttuuriperintöämme.

Vahvistettu Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan Ruotsissa 1. tammikuuta 2019. Lain kolme perusturvapykälää takaavat kansallisille vähemmistöille oikeuden informaatioon, kielen ja kulttuurin suojelemiseen sekä oikeuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Nämä oikeudet ovat voimassa koko maassa. Saamelaisia, tornionlaaksolaisia ja ruotsinsuomalaisia koskevat myös tietyillä alueilla voimassa olevat erityisoikeudet. Näitä alueita kutsutaan hallintoalueiksi.

Saamelaisilla, tornionlaaksolaisilla ja ruotsinsuomalaisilla on oikeus kirjallisiin yhteyksiin Valtiopäivien asiamiehiin. Sama koskee myös asiayhteyksissä Oikeuskansleriin (JK), Vakuutuskassaan, Verovirastoon, Työnvälitystoimistoon ja Syrjintäasiamieheen (DO).

Sundvallin kunnasta tuli 1. helmikuuta 2014 suomen kielen hallintoalue hallituksen annettua siitä päätöksen kunnan hakemuksen pohjalta. Tämä päätös tarkoittaa että yksityinen henkilö, joka haluaa kuulua suomenkieliseen vähemmistöön, on oikeutettu käyttämään suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissään hallintoviranomaiseen eli Sundsvallin kuntaan ja Västernorrlandin alue (Region Västernorrland).

Sundsvallin ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on myös oikeus saada koululain mukaan huoltajan sitä pyytäessä paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai suurimmilta osin suomenkielistä.

Hallintoaluekunnan on myös tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai suurimmilta osin henkilökunnalta, joka hallitsee suomen kielen. Sama koskee myös hallintoalueeseen kuulumatonta kuntaa, jos kunnalla on vähemmistökieltä taitavaa henkilökuntaa.

Sundsvallin kunta tekee työtä vähemmistölain mukaan. Laki velvoittaa muun muassa kuntaa neuvottelemaan paikallisella tasolla sekä luomaan vaikutusmahdollisuuksia ruotsinsuomalaisille ja muille vähemmistöille niissä kysymyksissä, jotka heitä koskevat. Siksi on tärkeää että neuvonpito vähemmistöjen edustajien kanssa toimii kitkattomasti.

Sundsvallin kunta on velvollinen raportoimaan helmikuusta 2018 lähtien Saamelaiskäräjille, siitä miten lain voimaansaattamisen lisäkustannuksiin myönnetty valtion tuki on käytetty. Kunta myöntää myös vuosittaista tukea kaikkien kansallisten vähemmistöjen, jotka ovat oikeutetut lain perusturvaan (grundskydd), työn edistämiseksi vähemmistölain pohjalta eli tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja romanit. Kunta on 1. helmikuuta 2018 myös saamen kielen hallintoalue.

Kunnassa toimii kokopäiväinen vähemmistökoordinaattori, Pirjo Linna. Hän on tavoitettavissa Kunnantalosta, osoitteessa Norrmalmsgatan 4, 5 krs ja tulee mielellään vierailemaan ja kertomaan lisää lain käytäntöön soveltamisessa kunnan hallinnon sisällä. Tavoitat hänet puhelinnumerosta 070-180 5560. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteella pirjo.linna@sundsvall.se.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu valvoa kaikkien kansallisten vähemmistöjen lainmukaisten oikeuksien seurantaa.

Sundsvall on 1. helmikuuta 2018 lähtien saamen kielen hallintoalue. Tästä päivästä lähtien on saamelaiseen vähemmistöön eli alkuperäiskansaan kuuluvilla ja saamen kieltä puhuvilla samat lakisääteiset oikeudet kuin suomenkieliselläkin vähemmistöllä hallintoalueeseen kuluuvassa kunnassa. Tämän lisäksi on alkuperäiskansan saamelaisten oikeudet myös sisällytettynä perustuslakiin. Västernorrlannin aluehallinto (Region Västernorrland) on myös saamen kielen hallintoalue. Alueemme saamen kieli on eteläsaamen kieli.

Lisätietoja:

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä suomeksi

Oikeus käyttää äidinkieltä – Sosiaalihallitus suomeksi

http://www.minoritet.se

http://www.sametinget.se

Kontakt

Pirjo Linna Samordnare för nationella minoriteter

060-19 12 51, 070-180 55 60

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.