Lomakkeet

Täältä löydät lomakkeet esikouluun, peruskouluun, erityisperuskouluun, lukioon ja erityislukioon.

Lomakkeet ovat ruotsin kielellä. Vähemmistökielten opetus eroaa muista kielistä ja oikeudet määritellään Kielilaissa, Koululaissa ja Vähemmistölaissa. Vähimmäisryhmäkokoa ei vaadita eikä myöskään vanhempien vähemmistökielen taitoa. Opetusta voi saada uutena kielenä. Voit kirjoittaa lomakkeen myös suomeksi, jos et hallitse ruotsin kieltä ja olet asianomainen (hakija).  Lisätietoja voit saada vähemmistökoordinaattorilta Pirjo Linna, puhelin 070-180 5560 tai sähköpostitse pirjo.linna@sundsvall.se

 

Ilmoitus vastaanotosta erityiskouluun Anmälan-för-mottagande-i-särskolan

Anomus kunnalliseen esikoululuokkaan, muu asuinpaikkakunta Ansökan kommunal förskoleklass, annan folkbokföringskommun

Anomus kunnalliseen peruskouluun, muu  asuinpaikkakunta Ansökan kommunal grundskola, annan folkbokföringskommun

Anomus kunnallisen esikoululuokan vaihtamisesta Ansökan-byte-kommunal-förskoleklass

Anomus kunnallisen peruskoulun vaihtamisesta Ansökan-byte-kommunal-grundskola

Anomus vapaa-ajan kouluun ja pedagogiseen hoivaan Ansökan-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg

Anomus kunnalliseen peruskouluun kuntaan muuton yhteydessä ja vaihto vapaakoulusta Ansökan-kommunal-grundskola-inflyttning-och-byte-från-fristående-grundskola

Loma-anomus Ansökan-om-ledighet

Anomus peruskoulun äidinkielenopetukseen Ansökan-om-modersmålsundervisning-grundskola

Anomus peruskoulun äidinkielen kokeeseen Ansökan-om-prövning-i-modersmålet-grundskola

Anomus kouluvelvollisuuden siirtämiseksi Ansökan-om-uppskjuten-skolplikt

Anomus Sundsvallin Montessorikouluun Ansökan-till-Sundsvalls-Montessoriskola

Pyyntö peruserityiskoulun tai harjaantumiskoulun opetuksesta luopumiseen Begäran-om-utskrivning-ur-grundsärskolan-eller-träningsskolan

Ruoka-aineyliherkkyys tai muu erityisruokavalio Födoämnesöverkänslighet och annan specialkost

Peruskoulun äidinkielenopetuksen irtisanominen Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan

Uloskirjautuminen tai pysyminen nykyisessä kunnallisessa koulussa Utskrivning-och-gå-kvar-i-nuvarande-kommunal-skola

Yhteys

Barn och utbildning

060-19 10 00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.