Lisätuki kouluille, erityistuen tarpeen piiriin kuuluvat lapset ja oppilaat

Koululain mukaan kaikilla kouluilla on velvollisuus antaa erityistukea lapsille ja oppilaille.

Tähän tarkoitetut varat sisältyvät perustukeen. Tämän lisäksi esikoulut ja koulut voivat hakea lisätukea erityistä tukea ja tukitoimenpiteitä tarvitseville lapsille ja oppilaille.

 • Lisätuki tulee olla kohdennettu yksittäiseen lapseen tai oppilaaseen.
 • Lisätuen on liityttävä lapsen tai oppilaan erityistarpeisiin ja edellytyksiin.

 

Esikoulut ja koulut voivat hakea korvausta erityisiin tukitoimenpiteisiin, joita voivat olla:

 • tekniset apuvälineet
 • erityisiin tukitoimenpiteisiin liittyvä avustajatuki
 • koulun tilojen mukauttaminen tarpeen vaatimalla tavalla

Koulu voi saada  lisätukea lapsille tai oppilaille, joilla on erityistuen tarve seuraavista syistä:

 • fyysinen vamma kuten liikuntarajoite, kuulo- tai näkövamma
 • lääketieteellinen tai somaattinen rajoite, kuten esimerkiksi vaikea allergia tai epilepsia
 • psyykkinen tai merkittävä sosiaalinen rajoite, joka voi uhata itse oppilasta tai muita
 • rajoitteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa

Lisätuki ei kuitenkaan välttämättä riitä koko tukitoimenpiteen kustannuksiin. Tuen perusosan tulisi suuremmilta osin kattaa tukitoimenpiteet. Tämän vuoksi lisätuen hakeminen lapselle ja oppilaalle tulisi nähdä erittäin rajallisena mahdollisuutena. Lisätuki on tarkoitettu ainoastaan tukitoimenpiteen aiheuttamiin erityiskuluihin.

Lapsi on oikeutettu tarpeen vaatimaan tukeen, vaikka lisätukea ei myönnettäisikään.

Täältä löydät tukimateriaalia hakemukseen (ruotsiksi) stödmaterialet till ansökan som du kan skriva ut som pdf.

Esikoulun tai koulun rehtori hakee tukea. Ainoastaan Sundsvallin kunnassa kirjoilla oleville lapsille ja oppilaille voidaan hakea tukea. Yksittäisen päämiehen vastuulla on osoittaa, että lapsella tai oppilaalla on oikeus lisätukeen.

Saadakseen vastauksen kohtuullisessa ajassa tulee esikoulujen ja koulujen lähettää hakemukset:

 • kevätlukukaudelle viimeistään 15.huhtikuuta
 • syyslukukaudelle viimeistään 31.lokakuuta

Takautuva maksatus voi tapahtua lukukauden aikana, jos hakemus on vastaanotettu viimeiseen hakupäivään mennessä.

Esikoulut ja koulut voivat hakea lisätukea korkeintaan neljäksi lukukaudeksi kerrallaan, mutta eivät kuitenkaan senhetkistä lukukautta edeltäville lukukausille. Jos lisätukea on myönnetty yli kahdeksi lukukaudeksi, voi se tarkoittaa että koulun on osoitettava kuinka tuki aiotaan käyttää.

Jos hakemus on puutteellinen voi Lapsi- ja koulutushallinto vaatia täydennystä. Päätös tehdään annettujen tietojen perusteella, jos hakemusta ei täydennetä määräajan kuluessa.

Hakemukseen liitettävät vaadittavat asiakirjat

Esikoulu

 • Pedagoginen kuvaus ja toimintasuunnitelma.

Peruskoulu ja lukio

 • Pedagoginen kuvaus ja toimenpidesuunnitelma.

Kuvaile tarpeen vaatimat erityistoimenpiteet.

Lähetä asiakirjat ja selvitykset yhdessä hakemuslomakkeen kanssa.

Kaikki asiakirjat kirjataan ja käsitellään tietosuojalain mukaisesti.

Hakemus tehdään sähköisen palvelun kautta

Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elev i behov av omfattande särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder – fristående verksamheter

Kotikunta on velvollinen arvioimaan jokaisen yksittäisen tapauksen. Tämän vuoksi ei ole mahdollista antaa tarkkaa lisätuen määrää.

Samasta syystä kunta ei voi myöskään tehdä samanlaista lisätukipäätöstä samankaltaisissa tilanteissa, sillä päätös tehdään jokaisen lapsen ja oppilaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Kotikunta ei ole velvollinen maksamaan lisätukea erityisistä tukitoimenpiteistä, jos se aiheuttaa kunnalle organisatorisia tai taloudellisia vaikeuksia.

Hylätty päätös

Hylätty tai osittain hylätty päätös tarkoittaa sitä, ettö kunta arvioi että lapsi tai oppilas ei tarvitse tukitoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että kuvaitua tarvetta ei ole arvioitu erityistarpeeksi. Jos haluatte valittaa päätöksestä, tulee sen olla perillä kolmen viikon kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.

Päätöksen seuranta, jatkettu hakemus

Esikoulunjohtajan tai rehtorin tulee jättää kirjallinen selvitys lisätuen käyttämisestä, jos hakemusta on jatkettu. Jos lisätukea ei ole käytetty hakemuksessa esitetyllä tavalla, siitä saattaa seurata takaisinmaksuvelvollisuus.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.