Mitä uskottu mies tai edunvalvoja tekee?

Uskottu mies ja edunvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on tukea ja valvoa toisen henkilön taloudellisia, oikeudellisia ja henkilökohtaisia etuja.

Uskotun miehen tai edunvalvojan tehtävät ovat erilaisia riippuen siitä millaisesta avusta kyseisellä henkilöllä on tarve. Avuntarpeen määrästä riippuu myös se kuinka paljon uskotulta mieheltä/edunvalvojalta vaaditaan tehtävän hoitamiseen aikaa. Se saattaa vaihdella muutamasta tunnista kuukaudessa muutamaan tuntiin viikossa.

Uskotun miehen tai edunvalvojan on tavattava henkilöä niin usein, että voi arvioida henkilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnalta saatavan avun oikeaksi.

Henkilön taloudellisten etujen valvonta, omaisuuden hoitaminen

Esimerkkinä tehtävän sisällöstä voidaan mainita, että uskottu mies/edunvalvoja hoitaa taloudellisia asioita ja pitää huolen siitä, että henkilön laskut tulee maksettua, kontrolloi välttämättömien vakuutusten voimassolon, hoitaa turvallisesti omaisuutta, katsoo että henkilöllä on käteistä rahaa käytössään tai auttaa tämän velkojen selvittelyssä.

Henkilön oikeudellisten etujen valvonta, oikeusturva

Uskottu mies tai edunvalvoja valvoo, että henkilö saa sen hoidon ja hoivan mitä hän tarvitsee ja mihin hän on oikeutettu. Esimerkiksi oikea asuminen, päivittäinen toiminta ja kotipalvelu.

Broschyr-om-godmanskap
Informaatiolehtinen uskotun miehen/edunvalvojan tehtävistä aikuisille,18-vuotta täyttäneille, ruotsiksi

Rollkoll_Aktorer_webb.pdf
(ruotsiksi)

Rollkoll_suomeksi – Valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö

Oikeus korvaukseen

Uskotteu mies tai edunvalvoja saa palkkion ja kustannuskorvauksen niistä kuluista, joita tehtävän suorittaminen vaatii. Myös lähiomaiset, jotka ovat saaneet uskotun miehen tai edunvalvojan tehtävän ovat oikeutetut palkkioon.

Palkkion maksaa normaalisti päämies

Pääsääntönä on, että päämies (toisin sanoen henkilö, jolla on uskottu mies tai edunvalvoja) maksaa palkkion ja kulukorvauksen.

Edellytyksenä on, että päämiehen omaisuus ylittää kaksi hintaperusmäärää tai että päämiehen bruttotulot ylittävät 2,65 hintaperusmäärää. Muussa tapauksessa maksaa kunta korvauksen.

Jos päämies tietyltä osalta ylittää jonkun rajan voidaan vain ylimenevä osa laskea palkkion maksuun. Kunta maksaa siinä tapauksessa jäljelle jäävän osan. Jos on olemassa erityisiä syitä voidaan pääsäännöstä poiketa.

Jos kunta maksaa korvaukset, ratkaisee päätöspäivämäärä minä kuukautena maksu suoritetaan. Jokaisen kuukaden 11. päivän jälkeen tehty päätös merkitsee, että korvaus maksetaan seuraavassa kuussa.

Päämies maksaa korvauksen päätöksen jälkeen

Uskottu mies tai edunvalvoja maksaa veron sekä työnantajamaksut Verovirastoon ja tekee tästä yksinkertaisen työnantajaselvityksen kuukauden sisällä korvauksen maksamisesta.

Mikäli uskottu mies tai edunvalvoja odottavat selvityksen jättämisellä saattaa joutua odottamaan korvausta vasta veronpalautuksena, koska Verovirastolla ei ole tietoa mitä kyseinen summa koskee.

Verovirasto/päämiehenselvitys/työnantajamaksut ja veronvähennys 

Verovirasto/tiedotuslehtinen/uskottumies/edunvalvoja/holhooja

Korvauksesta maksettava vero ja työnantajamaksut maksetaan päämiehen tililtä päämiehen verotilille. Ainoa poikkeus on alle 1000 kruunun korvaus, jonka vastaanottaja selvittää verottajalle itse (toisin sanoen uskottu mies tai edunvalvoja).

Korvauksesta tehty päätös

Yliholhouslautakunta päättää aina palkkiosta ja korvauksesta. Lautakunta päättää niin korvausten suuruudesta kuin siitä kuka on maksuvelvollinen. Päätös korvauksen suuruudesta perustuu tehtävän muotoon ja sisältöön sekä vuosittain lautakunnalle jätettyyn selvitykseen.

Yliholhouslautakunta seuraa pääosiltaan Ruotsin kuntien ja alueiden suuntaviivoja päättäessään palkkiosta ja korvauksesta. Nämä suuntaviivat pitävät sisällään eri palkkiotasoja koskien niin taloushallintoa kuin henkilökohtaista huolenpitoakin. Palkkion suuruus on tietty prosentti voimassa olevasta hintaperusmäärästä. Korvauksen saaja ei koskaan itse voi päättää sen suuruudesta tai ottaa sitä etukäteen.

Jos päämies on vähävarainen

Vaikka päämiehellä on voimassa olevien rajojen ylimeneviä tuloja voi joskus olla uskotun miehen tai edunvalvojan vaikea saada korvaustaan maksetuksi. Se voi johtua siitä, että päämiehellä on velkoja ulosmittauksessa tai hän on velkasaneerauksen kohteena tai että päämiehellä on suurempia menoja kuin mitä hänen tulonsa sallivat.

On olemassa toimenpiteitä, joita uskottu mies tai edunvalvoja voivat käyttää pystyäkseen luomaan suuremmat mahdollisuudet korvauksen maksamiselle.

Tee budjetti

Uskottu mies tai edunvalvoja voivat (kunnassa, jossa päämies on kirjoilla) kääntyä budjetti- ja velkaneuvojan puoleen saadakseen apua päämiehensä taloudellisen tilan kohentamiseksi, esimerkiksi talousbudjetin laatiminen ja mahdollinen velkasaneeraus.

Ano työkyvyttömyystukea (handikappersättning)

Tietyissä edellytyksissä voidaan työkyvyttömyystukea myöntää niihin lisääntyneisiin elinkustannuksiin, joita yksityisen toimintaeste aiheuttaa. Uskotusta miehestä ja edunvalvojasta  johtuvat kustannukset voivat antaa oikeuden korkeampaan työkyvyttömyystukeen, jotka aiheutuvat henkilön toimintakyvyn alentumisesta. Vakuutuskassa päättää työkyvyttömyystuesta.

Pyydä kruununvoutia palkkion pidättämisestä

Ulosmittauksen tai velkasaneerauksen yhteydessä voi kruununvouti päättää korvauksen maksamisesta uskotulle miehelle tai edunvalvojalle ennen ulosmittaamista. Tällä tavoin saa päämies enemmän tuloja maksaakseen korvauksen.

Korvausperusteet-2019 Mitt yliholhouslautakunta

Verovirasto/ohjekirja/uskottumies/edunvalvoja

Jotta uskottu mies voisi tehdä suurempia päätöksiä vaaditaan siihen henkilön, jolla on uskottu mies tai edunvalvoja, hyväksyntä. Edunvalvoja ei tarvitse päämiehen hyväksyntää ennen päätöksen tekoa. Sekä uskotun miehen että edunvalvojan tulee aina toimia päämiehen parasta ajatellen.

Uskotun miehen tehtävä on vapaaehtoinen. Jos henkilö ei hyväksy terveydentilastaan johtuen uskottua miestä on siihen oltava lääkärintodistus.

Edunvalvojan tehtävänä on puuttua asioihin suojatoimenpiteenä ja henkilö voi saada edunvalvojan myös vastoin tahtoaan.  Edunvalvojan määräämiseksi vaaditaan aina lääkärin lausunto. Henkilö, joka ei itse pysty hoitamaan itseään tai omaisuuttaan voi saada edunvalvojan. Myös henkilöt, joiden pitää suojella itseään ja omaisuuttaan muita ympärillä olevia ihmisiä vastaan, ja jotka yrittävät käyttää häntä hyväkseen, voivat saada edunvalvojan.

Edunvalvojan saaminen on toimenpiteenä asioihin puuttumista ja saadaan määrätä vain, jos uskotun miehen apu ei ole riittävä.

Henkilöllä, jolla on uskottu mies, on tallella oikeustoimikelpoisuutensa verrattuna henkilöön, jolla on edunvalvoja ja joka menettää näin oikeustoimikelpoisuutensa. Esimerkkinä siitä mitä henkilö, jolla on edunvalvoja, ei voi tehdä on oikeus nostaa tililtä rahaa, tehdä sopimuksia ja vastaavaa. Henkilö, jolla on edunvalvoja, on edelleen täysivaltainen ja voi äänestää.

Kaikki uskotut miehet ja edunvalvojat ovat velvollisia antamaan vuosittain Yliholhoustoimistolle selonteon hoitamistaan tehtävistä.

Haluatko tietää lisää?

 

Lisätietoja verkkosivulta sundsvall.se/suomeksi

Hae tai ilmoita tarve uskotusta miehestä ja edunvalvojasta

Kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan

Lomakkeita ja informaatiota verkkopalvelu – uskottu mies ja edunvalvoja

Yliholhouslautakunta Mitt

Ryhdy uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi 

Lisätietoja verkkosivulta sundsvall.se ruotsiksi

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn/ Hakemuslomake uskotusta miehestä yksin tulleelle pakolaislapselle/

Blanketter-god man-förvaltare-förmyndare / lomakkea uskotulle miehelle tai edunvalvojalle

Muita verkkosivuja:

http://rfs.se/godmanskap/

Godmanskap, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

(SCB vuosittainen hintaperusmäärä, prisbasbelopp)

Prisbasbelopp, Statistiska centralbyrån

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.