Tulkki – oikeus tulkkaukseen

Voit tilata tulkin, kielenkääntäjän tai ilmoituspalvelun vuorokauden ympäri.

Tulkki- ja käännöspalvelut varataan puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivun kautta.

Ennen kuin varaat tulkin:

 • Varaa tulkki hyvissä ajoin
 • Jätä tarkat ohjeet siitä missä tulkin tulee olla tulkkaamassa ja kuka tulkkia tarvitsee (asiakas, potilas tai vastaava)
 • Ilmoita kuinka pitkästä ajasta on kysymys tehtävää suoritettaessa
 • Ilmoita mitä erityisiä vaatimuksia tulkin on täytettävä (esimerkiksi naispuolinen, miespuolinen tai pätevyys)
 • Tulkki on koulutettu, vakuutettu ja vaitiolovelvollinen.

Erityisoikeudet suomen ja saamen kielten hallintoalueella:

Sinulla on suomenkielisenä oikeus käyttää äidinkieltäsi asioidessasi Sundsvallin kunnan viranomaisten kanssa sekä kirjallisesti että suullisesti ja saada vastaus kysymyksiisi samalla kielellä. Tämä oikeus on suomen ja saamen kieltä puhuvilla Sundsvallin hallintoalueella.

Voit pyytää suomenkielistä henkilökuntaa avuksesi tai ottaa yhteyden suomenkieliseen vähemmistökoordinaattoriin ja kysyä lisää oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi.

Vanhustenhoidon ja hoivan suomenkielinen yhteyshenkilö:

Minna Suhonen, puhelin 076-695 8817, sähköposti: minna.suhonen@sundsvall.se

Vähemmistökoordinaattori:

Pirjo Linna, puhelin. 070-180 55 60,  sähköposti: pirjo.linna@sundsvall.se

Käännämme useimmille kielille. Dokumenttien käännökset, joita viranomaiset vaativat, esimerkiksi ajokortti, avioehtosopimus, todistus ja vastaavat lähetämme auktorisoiduille kielenkääntäjille.

Varaa mieluiten käännös osoitteesta tolkservice@sundsvall.se ja oheista käännettävä dokumentti word-muotona.

Ilmoituspalvelu tilataan tolkservice@sundsvall.se

Ilmoituspalvelussa soittaa tulkki vastaanottajalle ja lukee viestin ääneen. Esimerkkeinä ovat kutsut, peruutukset tai muut nopeat tiedotukset. Ilmoituksen tulee olla lyhyt, enintään kolme lausetta, ja muotoiltu niin että tulkin ei tarvitse vastata kysymyksiin.

Pidemmissä tiedotusviesteissä ehdotamme kolmoispuhelua tulkin kanssa. Ota yhteyttä Tulkkipalveluun niin saat apua.

 • Puhu suoraan asiakkaasi kanssa
 • Käänny suoraan asiakastasi kohti puhuessasi (monet erehtyvät kääntymään tulkkiin päin ja puhumaan asiakkaasta kuin kolmannesta henkilöstä)
 • Puhumalla minä-muodossa (ensimmäinen henkilö) vältät väärinymmärryksiä
 • Katso vieraaseesi päin kun tulkkaus on meneillään
 • Pyri saamaan katsekontakti asiakkaaseen vaikka et ymmärtäisikään puhuttavaa kieltä
 • Vältä pitkiä lauseita, vaikeita sanoja ja ammattisanastoa
 • Älä puhu liian kauan pitämättä taukoa ja esitä lyhyitä ja selviä kysymyksiä
 • Tee kontrollikysymyksiä vakuuttuaksesi, että asiakas on ymmärtänyt sinut oikein
 • Älä keskeytä tulkkia tarpeettomasti vaan anna tämän puhua loppuun
 • Älä koskaan kysy tulkin mielipidettä asiakysymyksestä.

Tulkin on aina oltava täysin neutraali. Tulkin tehtävä on kääntää kaikki mitä sanotaan eikä aktiivisti osallistua keskusteluun.

Älä käytä tulkkia muuhun kuin tulkkaukseen

Usein saattaa olla helppoa pyytää tulkkia auttamaan asiakasta eri pikku tehtäviin, puhelinsoittoon tms. koska he puhuvat samaa kieltä. Älä koskaan luovuta vastuutasi tulkille missään yhteydessä.

Älä pyydä omaisia, tuttavia tai lapsia avuksi

Omaisilla ja tuttavilla ei ole vaitiolovelvollisuutta, he eivät ole koulutettuja tulkkaamaan ja pysymään puolueettomina tulkkauksen aikana. Käytettäessä lapsia apuna tulkkauksessa vaikuttaa se perhesuhteisiin ja lapseen. Lapsi saa voimasuhteen vanhempiansa kohtaan ja joutuu kantamaan kohtuutonta vastuuta. Lapsen kielen kehitys ei ole riittävä käsittelemään tulkkausta aikuisen maailmasta viranomaisille.

Suunnittele ajankäyttö

Suunnittele keskustelun ajankäyttö hyvin. Ota huomioon, että keskustelu tulkin avulla vie enemmän aikaa kuin yhdellä kielellä puhuminen. Tulkilla on useita tehtäviä suoritettavana ja eikä hänellä ole mahdollisuutta viipyä sovittua aikaa kauempaa.

Tulkin esittely

Ennen tulkkausta tulee tulkin kertoa molemmille osapuolille roolistaan, vaitiolovelvollisuudesta ja velvollisuudesta tulkata kaikki mitä huoneessa sanotaan. Mitä osapuolet eivät halua tulkittavaksi ei heidän myöskään pidä sitä sanoa.

Vaitiolovelvollisuus

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus salassapitolain mukaan. Sen mukaan ei tulkki koskaan saa kertoa eteenpäin mitä tulkkaustilanteessa on sanottu.

Puolueettomuus

Tulkin on oltava neutraali ja puolueeton.

Kaikki mitä sanotaan myös tulkataan

Tulkin tulee kertoa mitä on sanottu ensimmäisessä persoonassa (minä-muoto) eikä saa lisätä, muuttaa tai vaieta mistään.

Tulkin oikeudet

Tulkilla on lupa keskeyttää, jos repliikistä tulee liian pitkä tulkattavaksi yhteen menoon. Tulkilla on lupa etsiä käsitteitä sanakirjasta. Tulkilla on lupa kysyä epäselvyyksistä. Tulkilla on oikeus kieltäytyä sellaisesta tehtävästä, joka on tulkin pätevyystason ulkopuolella ja jos jääviystilanne tulee esiin tehtävää suoritettaessa.

Muut tehtävät kuin tulkkaus

Tulkin ei saa antaa ottaa vastaan tai suorittaa muita tehtäviä kuin suullista tulkkausta. Tulkki on vastuussa kielikysymyksestä ja käyttäjä asiakysymyksestä.

Jääviyssäännöt

Tulkin ja tulkin käyttäjän on noudatettava hallintolain jääviyssäännöksiä. Tulkilla on vastuu kieltäytyä tehtävästä mikäli jääviys on olemassa, ellei puolueettomuudella ei ole merkitystä.

Asiakkaan vastuu

Jos tulkki poikkeaa yllä olevista säännöistä, on tärkeää että asiakas ilmoittaa siitä tulkkivälitykselle. Asiakas voi tehdkä kontrollikysymyksiä ja tulla vakuuttuneeksi siitä mitä on sanottu ja että se on myös oikein ymmärretty. Asiakkaan tulee aina merkitä ylös todellinen tehtävän päättymisaika tulkin toimeksiantodokumenttiin ja allekirjoittaa se.

Jos olet kiinnostunut toimimaan tulkkina, on sinun syytä tietää joitakin asioita.

Tulkin täytyy:

 • omata hyvä kielitaito ruotsin kielessä ja omassa tulkkauskielessään
 • omata hyväksytty tulkkikoulutustausta
 • suorittaa Tulkkitoimiston järjestämiä testejä ja koulutuksia.
 • aina pyrkiä päästä auktorisoiduksi (jos auktorisoitumiskoe on olemassa hänen kielellään)
 • hyvän tulkkietiikan mukaan sanoutua irti tehtävästään jäävitilanteen ilmennyttyä
 • pysyä aina neutraalina tulkkauksessa eikä saa tuoda esille omia näkemyksiään tai tunteitaan
 • noudattaa vaitiolomääräyksiä, jotka hän on allekirjoittanut Tulkkitoimistossa.

Lakien kohtia ei ole käännetty suomeksi.

 

Förvaltningslagen 13 §

”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Hälso och sjukvårdslagen 2 §

“Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen.”

Det sägs även att “vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns till buds.”

Socialtjänstlagen 1 §

“Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.” Vidare sägs det i samma paragraf att: “Verksamheten skall byggas på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Rättegångsbalken 5 kap 6 §

“Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk anlitas att biträda rätten.”

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.