Skolskjuts, busskort

Vill du veta status på skolskjutsansökan?

I e-tjänsten kan man själv se vilken status skolskjutsansökan har. Står det att ansökan är Under behandling håller ansökan på att handläggas.

Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet.

Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskild omständighet eller vid val till annan skola. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

Ansökan om skolskjuts inför HT20

Informationen avser elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiesärskola.
Vårdnadshavare till elever som är i behov av skolskjuts till hösten och saknar giltigt beslut behöver göra en ansökan. Detta oavsett form av skolskjuts. Det innebär även att elever som tidigare har kunnat kvittera ut sitt busskort hos skolans administratör måste ansöka om skolskjuts.
Om du har ett beslut som är gäller längre än vårterminen-20 behöver du inte ansöka på nytt. Du måste ansöka om det skett någon förändring till exempel vid:
• byte av skola
• flytt
• ny eller ändrad fritidshemsplacering
• nytt eller ändrat schema för växelvis boende för eleven

Observera att vid växelvis boende så är det den förälder som har behov av skolskjuts som skickar in ansökan. Har man behov av skolskjuts från båda vårdnadshavarna ska en ansökan från respektive adress skickas in.

Ansökan görs via e-tjänst på sundsvall.se.

Ansökan ska vara inne senast 30 april för att skolskjutsen ska börja gälla från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter det att terminen har börjat.

Du kan ta del av de bestämmelser som gäller i Regler för skolskjuts i Sundsvalls kommun – dokument pdf

Vårdnadshavare till elever som saknar giltigt beslut om skolskjuts ska ansöka. Det gäller elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Som regel beviljas skolskjuts med kollektivtrafik och skolbuss för hela stadieperioden (F – 3, 4 – 6, 7 – 9). Skolskjuts med taxi eller annan speciellt anordnad skjuts beviljas normalt endast för ett läsår i taget.

Av beslutet framgår hur länge eleven har rätt till skolskjuts. Formen av skolskjuts kan dock ändras till följd av förändringar i den trafik som finns i området. Det kan vara ny linjedragning, ny tidtabell eller ändring av hållplatser.

Har ditt barn växelvis boende ska du visa det genom schema, avtal, dom eller liknande. Detta skickar du med i din ansökan.

Sök skolskjuts via E-tjänsten Ansökan om skolskjuts – grundskola

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mail skolskjuts@sundsvall.se

Elev i förskoleklass till och med årskurs 3

får skolskjuts om det är minst två kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 4 till och med årskurs 9

får skolskjuts om det är minst tre kilometer mellan hem och skola.

Gymnasiesärskola

får skolskjuts om det är minst sex kilometer mellan hem och skola.

Det är oftast din skola som sköter bedömning, hantering och information om skolskjuts.

Du kan ta del av de regler som gäller för elever i gymnasieskolan i Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.

Du kan få busskort om det är minst 6 km till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant resetillägg. Du kan också få kontant resetillägg för den avgift du själv betalar, exempelvis för färdtjänst.

Ansöka om resetillägg

Ansökan om resetillägg ska du lämna in senast fyra veckor efter terminens start

Vid frågor om resetillägg kontakta skolskjutssamordnaren 060-19 14 87 eller via mail till skolskjuts@sundsvall.se

Ansökan om kontant resetillägg – blankett

Elever i träningsskola som har plats på fritidshem har rätt till skolskjuts med Kommuntransport. Skolskjuts kan även beviljas under lov under pågående läsår (ej sommarlov).
Du som har behov av personlig assistans i samband med skolskjuts kan ta del av information kring detta och finna kontaktuppgifter på webbsidan Personlig assistans .

I beslutet framgår det för hur lång tid det gäller. När giltighetstiden gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

En ny ansökan behövs också (under beslutstiden) vid

  • flytt eller ändrade familjeförhållanden
  • ändrad omfattning av växelvis boende som påverkar schemat
  • ny eller ändrad fritidshemsplacering
  • skolbyte

Elev i kommunal grundskola och gymnasium får busskort via den enskilda skolans administration. Detta gäller även för elever i fristående gymnasium. Elever i fristående grundskolor får busskort hemsänt, efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd.

Borttappade/förstörda skolkort

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress, alternativt betalas avgiften direkt med kort på skolan.

Har du tappat bort ditt busskort?
Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Fungerar inte busskortet?
Om busskortet inte fungerar på bussen så måste du ta med kortet till skolan och lämna det till skoladministratören innan du kan få ett nytt kort. Annars räknas det som borttappat kort.

Som skolskjutsavstånd gäller den uppgift som man får vid digital mätning. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Kontakta det bolag som har hand om ditt barns skolskjuts. Åker ditt barn med lokala kollektivtrafiken finns information på Din Tur Praktiska frågor. Klicka på rubriken Hittegods.

Hur ansöker man?

Ansökan om skolskjuts gör du via e-tjänst

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mail skolskjuts@sundsvall.se

Vilka regler gäller?

Se Skolskjutsreglementet – dokument pdf

Har ansökan kommit in?

Det kan du se på Mina sidor sundsvall.se när du loggar in som medborgare.

Får elever skolskjuts vid fritidshemsplacering?

Om fritidshemsplatsen är på heltid beviljas inte skolskjuts. Vid deltid kan skjuts beviljas med en resa per dag. Läs mer i Skolskjutsreglementet – dokument pdf.

Får förskoleklasselever skolskjuts?

Ja, från och med höstterminen 2018 beviljas elever i förskoleklass skolskjuts, förutsatt att övriga regler är uppfyllda.

Får elever skolskjuts till och från annan kommun?

Nej, skolskjuts till och från annan kommun beviljas inte.

Kan man betala själv för resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Hur görs avståndsmätning?

Mätningen sker via digital vägdatabas. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Hur överklagar man?

Information om hur man överklagar bifogas med beslutet. Ytterligare information kan ges av skolskjutssamordnaren telefon: 060- 19 14 87.

Om skolkortet tappas bort?

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress.

Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Avgiften tas ut i efterhand så du blir inte utan busskort.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Om det uppstår problem med skolskjutsen ?

Kontakta den egna skolan eller skolskjutssamordnaren.

Vad gäller för skolskjuts vid olyckshändelse?

Kontakta försäkringsbolag eller läs mer på kommunens webbsida om sidan Försäkringar

Kan gymnasieelev resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Vad gäller vid kontant resetillägg för gymnasieelev?

Läs på kommunens webbsida om resetillägg Ekonomi,studiebidrag

Vad gäller för gymnasieelev som går i skola med riksintag?

Finns inkluderat när man har inackorderingsbidrag. Läs mer på webbsidan Inackorderingsbidrag.

Kontakt

Var sidan till hjälp?