Frisk luft i Sundsvall

Frisk luft är livsviktigt

Luften i centrala Sundsvall är inte tillräckligt ren och de höga halterna av luftföroreningar i staden beror till stor del på vägtrafiken.

Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden kommer från bilar, lastbilar och bussar med dieselmotorer. Kommunen spelar en viktig roll i arbetet att förbättra luften i Sundsvall och vi planerar för ökad gång- och cykeltrafik, satsar på kollektivtrafik och driver på användningen av renare drivmedel för bilar, lastbilar och bussar.

Vi arbetar för att på olika sätt minska bilåkandet i centrala Sundsvall. Färre bilar innebär bättre luftkvalitet och högre livskvalitet för alla.

Vill du läsa mer inom ämnet friskare luft?

Klicka på ämnena nedan för mer information

För att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i Sundsvall har ett åtgärdsprogram tagits fram. 2014-09-29 antogs programmet för Friskare luft i Sundsvall av kommunfullmäktige.

Filerna ligger under nästa flik “Dokument Friskare luft i Sundsvall”

Kommunen spelar en viktig roll i arbetet att förbättra luften i Sundsvall. Läs mer om arbetet här.

Under rubriken Luften i Sverige har vi samlat fakta och statistik, som ger en översiktlig bild av luftkvaliteten i Sverige. Informationen är baserad på data från den nationella miljöövervakningen och flera av Sveriges kommuner.

Göra frisk luft synlig är en förstudie i samverkan med Sundsvalls kommun. Projektet syftar främst till att visualisera luftkvalitet så att det blir begripligt för  av allmänheten och som i förlängningen kan komma att påverka beteenden såsom transport resvägar. En viktig målgrupp är skolungdomar, som dels intresserar sig för ny teknik och som kommer att bli viktiga aktörer i framtiden.

Läs mer här

Vill du veta mer?

Här kan du som vill veta mer hitta länkar till olika hemsidor som berättar mer om luftkvalité.

Andra webbplatser:

Kontakt

Josefine Hagljung Kommunikatör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.