Projekt Mittstråket

Projekt Mittstråket är ett samverkansprojekt med satsningar på väg och järnväg.

Projektet ska medföra kortare restider, öka säkerheten och underlätta pendling i Västernorrland och Jämtlands län.

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

Projektet pågår 2015-2019, har en budget på 323 miljoner varav 153 miljoner från europeiska utvecklingsfonden.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Länsstyrelsen Västernorrland är stödmottagare/projektägare och samverkansparter är Trafikverket, kommunerna Sundsvall, Åre och Östersund. Medfinansiärer är kommunerna Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Satsningen skapar en helhet som öppnar upp för möjligheter i hela regionen. Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen.

När det går enklare att byta från bil till tåg, eller att välja cykel även på längre sträckor, blir det också möjligt att bryta invanda resmönster och skapa en hållbar och säker trafikmiljö.

Med konkreta satsningar stärker Mittstråket andra transportstråk och får potential att väcka också Sveriges och Europas intresse, för ännu större investeringar. Investeringar som inte bara ger regional utveckling, utan också hållbar tillväxt som på sikt kan förbättra livsvillkoren för människor som lever och verkar här.

Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom:

 1. Kortare restider.
 2. Ökad kapacitet för gods.
 3. Förbättrad trafiksäkerhet.
 4. Gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling.

Mittbanan

 • Kortare restid, samt åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet.
 • Hastighetshöjning på vissa etapper, ökad säkerhet genom ombyggnad av plankorsningar, samt ökad tillgänglighet med extra plattformslägen och förbättrade stationer i sträckan Sundsvall – Ånge.
 • Ombyggnad av plankorsningar på sträckan Ytterån-Duved (Åredalen).
 • Två gångportar i Åredalen för att undvika att människor genar och springer över spåren.

Det ingår också ett par utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder på Mittbanan. Bland annat för sträckorna Ånge – Storlien och Stöde – Sundsvall.

Västernorrlands län

Upprustning av Västra station i Sundsvall.

 • Ökad tillgänglighet och kapacitet.
 • Upprustning av plattform, plattformsbommar och gångstråk.
 • Gång- och cykelväg mot Mittuniversitetet.
 • Pendel- och cykelparkering.
 • Kapacitetshöjande åtgärder med uppställningsspår.
 • Ökad säkerhet genom plankorsning i Nacksta med bomanläggning och stängsling.
 • Trimningsåtgärder: flytt av signaler.

Jämtlands län

 • Ny järnvägsstation i Nälden, Krokoms kommun.
 • Pendelparkering i anslutning till järnvägssationen i Undersåker, Åre kommun.
 • E 14 Stigningsfält i Rännbergsbacken och i Undersåker, Jämtland. (Stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag).
 • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
 • Expresscykelvägar – Östersunds kommun. Uppdelade på fem delsträckor ca 6,5 kilometer. (Expresscykelvägar är gena, breda, snabba, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard. Separerad från gående och motorfordonstrafik.)

Projekt Mittstråket samverkan

Foto: Projekt Mittstråket

Kontakt

Niklas Bergström Sektionschef

060-19 18 18

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.