Förstudie: Snabbgående miljöfärja Alnö-Sundsvall

Översiktskarta Alnöfärja

Sundsvalls kommun driver tillsammans med samarbetspartners en förstudie där vi undersöker möjligheten till en snabbgående miljöfärja

Foto workshop Alnöfärja 13 september

Foto: Lena Hübsch

I samband med den pågående förstudien för färjetrafik mellan Alnö och Sundsvall hölls den 13 september en workshop i Sundsvall. Syftet med workshopen var att samla in värdefull kunskap som är relevant för arbetet med förstudien.

Totalt deltog 29 representanter från bland annat Alnöföretagarna och andra näringslivsföreträdare, hamnföreningar, företagare inom färjeteknik och energi/drift, Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Västernorrland, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, forskare från Mittuniversitetet och representanter för Sundsvalls kommuns olika verksamhetsområden.

Under workshopen diskuterades bland annat vilka angöringsplatser som är lämpliga för trafikering, vilka alternativa rutter som färjeförbindelsen skulle kunna trafikera, och hur man kan jobba med beteendepåverkan och för ett ökat resande med kollektivtrafiken. Det diskuterades även en hel del kring färjeteknik och hur en färjeförbindelse eventuellt skulle kunna finansieras.

Det diskuterades bland annat vilket färjeläge i centrala Sundsvall som var lämpligast som hållplats, och en viktig förutsättning för detta var att hållplatsen ska ha nära till centrum och stadsbussarna. Det diskuterades även om färjan ska trafikera till Vi, Gustavsberg eller Ankarsvik på Alnön, och för denna fråga var restiden en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till. Att trafikera till Vi skulle innebära längre restid än trafikering till Gustavsberg eller Ankarsvik, men det är även viktigt att beakta hur stort upptagningsområde de olika alternativen innebär, det vill säga hur många invånare som bor inom ett visst avstånd till färjeläget. I Vi bor det fler invånare än i Ankarsvik, samtidigt som Vi redan idag har med direktförbindelse med kollektivtrafik till centrala Sundsvall. Fördelarna som nämndes med att trafikera till Ankarsvik var däremot att man då kan erbjuda en bättre kollektivtrafik för de 1500-2000 invånare som bor i området, samt att det är attraktivt för de som har sommarboende på Alnön att resa med färjan, och dessa bor framförallt på södra delen av ön. Det skulle även vara attraktivt för bland andra badgäster att ta sig till badplatserna på Alnön med färja, som även de främst är lokaliserade på södra delen av Alnön.

En fråga som uppkom var om färjan ska trafikera året runt eller endast sommartid. Trafikering året runt stället krav på isbrytande fartyg, vilket i sin tur kan innebära att restiden kan bli längre, då det krävs en annan färjeteknik. Isläget är också aningen svårare längre norrut längs ön än vad det är söderut vid Ankarsvik och Gustavsberg. En annan viktig förutsättning som diskuterades var turtätheten för trafiken, och för att trafiken skulle kännas attraktiv ansågs det nödvändigt att färjan kan avgå en gång i halvtimmen, vilket i sin tur ställer krav på att ha minst två färjor i fordonsflottan.

Det uppkom också spännande och intressanta idéer kring hur man ska få folk att resa med färjan, och en hel del komfortfaktorer nämndes. Bland annat ansågs det viktigt att restiden på färjan ska bli som ett mervärde för resenären. Till exempel diskuterades möjligheterna att kunna arbeta och äta frukost på färjan, vilket ställer krav på väl fungerande Wi-fi och möjligheter att köpa till exempel en frukostpåse. Det ansågs även viktigt att ha möjlighet att ta med sig sin cykel på färjan, och därmed att det finns bra anslutande gång- och cykelvägar till hållplatserna både på Alnön och i centrala Sundsvall. Detta ställer också krav på tillgång till cykel- och pendlarparkeringar med bra väderskydd, och även möjligheten att ha lånecyklar i anslutning till hållplatserna diskuterades. Att kunna resa med färjan på samma kollektivtrafikkort som resorna med Din Tur ansågs även vara en viktig förutsättning för att resenären ska vara villig att resa. För att på bästa sätt ta reda på vad potentiella resenärer ställer för krav på färjan, vilka de är och vad som skulle få dem att resa med den ansågs det viktigt att samråda och föra en dialog med de boende på Alnön.

En av de största utmaningarna är hur man ska resonera kring restid och det faktum att färjan ska vara så miljövänlig som möjligt. En färja som drivs fram med låg påverkan på miljön och låga utsläpp kan vara svår att få upp i höga hastigheter, och kan på grund av det innebära en längre restid, och därmed lägre attraktivitet.

Alnö är attraktivt för tätorts- och havsnära boende. Men utvecklingen begränsas av en äldre bro med låg kapacitet utan plats för cyklister eller busskörfält. Även Sundsvalls stadsmiljö påverkas negativt, då flertalet av öns snart 9000 invånare dagligen pendlar ut från Alnö, främst med personbilar.

Förstudien syftar till att undersöka möjligheterna till en snabbgående miljöfärja mellan Alnö och Sundsvall. Projektet har påbörjats i januari 2018 och kommer att pågå till 2019. Vi ska klargöra tekniska och ekonomiska förutsättningar, möjligt trafikupplägg, möjligheter till samverkan kring finansiering samt energiförsörjning.

Projektet är ett samarbete tillsammans med:

  • Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
  • Trafikverket Region Mitt
  • Näringslivsbolaget i Sundsvalls kommun
  • Region Västernorrland

Projektet medfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för ”Innovation för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar”.

Projektet ska ge svar på om det går att upprätta en långsiktigt hållbar färjetrafik, utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Målsättningen är att färjetrafiken i så fall ska kunna tas i drift senast år 2022.

Om visionen blir verklighet så kan resorna till och från Alnö i framtiden ske på ett mer klimatanpassat sätt, med mindre koldioxidutsläpp än dagens trafik. Samtidigt som färjan kan bidra till minskad trängsel, kortare restid, ökad attraktivitet och utveckling av besöksnäringen. Som en del i trafiksystemet Alnö-Sundsvall kan det nya sättet att resa bidra till en betydande miljövänlig omställning till hållbart resande.

När vi hunnit längre i utredningsarbetet kommer denna sida att kompletteras med information om förstudiens resultat.

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.