Hållplats Stenstan frågor och svar

Hållplats Stenstan

Vi får frågor om Hållplats Stenstan, om arbetsinsatser och om hur kollektivtrafiken kan påverkas. Vi svarar på några av dessa nedan.

Hur påverkas resorna när Hållplats Stenstan är klart?

Bussarnas linjesträckningar kommer delvis att ändras efter ombyggnaden. Förändringarna görs utifrån att Sundsvall växer och nya stadsdelar byggs. En förändring av busslinjenätet kan leda till att stadsdelar som idag är ihopkopplad med samma busslinje kopplas ihop med andra stadsdelar. Vi försöker dock så långt som möjligt koppla ihop stadsdelar med stort resande sinsemellan med en och samma busslinje.

Fjärr- och regionbussar kommer att fortsätta att utgå från samma område som tidigare vid gamla navet till dess att nya Resecentrum är byggt (ca 2021). Därefter utgår fjärr- och regionbussar från Resecentrum men kommer också att trafikera Hållplats Stenstan.

Det kommer att finnas plats för taxi som tidigare. Taxi kommer däremot inte få köra genom Hållplats Stenstan via Esplanden med undantag för färdtjänstresor.

Du kommer att kunna resa med linjerna 120, 201 och 611 från de nya busshållplatserna vid Landsvägsallén utanför nya resecentrumet när det är byggt, gemensamt för alla är du kliver av vid motorvägshållplatsen vid Birsta. Du hittar information om färdvägar och turtäthet på dintur.se. Om du är i centrum går stadsbusslinje 2 från Hållplats Stenstan till Östra Birsta.

Biljetter och reseinformation

Det kommer att finnas information på www.dintur.se som vanligt, det kommer att finnas både digitala skyltar och information vid busshållplatserna. Du kan även ladda ner Dinturs app till din mobiltelefon där du får information om dina bussresor. Biljettförsäljningsstället har flyttat och ligger nu längs Esplanaden mitt emot det blivande Hållplats Stenstan, här kan du också få information om dina resor och köpa resor.

Ombyggnationen av busshållplatserna påverkar inte biljettpriserna. Information om aktuella biljettpriser hittar du på www.dintur.se.

Enkelbiljetter köper du smidigast via Din Turs app, på något av Din Turs försäljningsställen runt om i Sundsvall samt på det nya kundcentret som har flyttat från Navet och nu ligger längs Esplanaden mitt emot det blivande Hållplats Stenstan. Här kan du också ställa frågor om bussresor. Det går även att köpa biljetter på bussen med bankkort.

Självklart! Både digitala skyltar och vanliga anslag.

Trygghet, Navet, Hållplats Stenstan och Sjögatan

Ökad trygghet är en av de viktigaste förutsättningarna till varför vi bygger Hållplats Stenstan. Gestaltningen av området har utgått från att det ska vara lätt att överblicka med öppna ytor. Belysningen av området kommer också att utformas för att det ska upplevas som  så tryggt som möjligt. Därutöver kommer det nya tidtabellupplägget, med ett mer konstant flöde av bussar genom området, medföra en ökad trygghet eftersom det ständigt kommer att finnas bussresenärer på platsen.

Eftersom kvarteren på respektive sida om Oasen, dit vi flyttar busshållplatserna, har butiker med många besökare både tror och hoppas vi att det kommer att bidra till en ökad trygghet. Platsen passeras även av fler besökare till och från Stenstan än som sker i dag vid nuvarande Navet.

Det finns önskemål om kameraövervakning i området. Det är dock inte beslutat om det ska finnas eller ej.

Det är en utmaning att hantera den yta som vi lämnar vid nuvarande Navet. Att oroligheterna hamnar närmare Storgatan ser vi dock som mindre troligt utifrån att det är ett fler människor i området.

Polisen är representerad både i projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Socialtjänst och trygghetssamordnare deltar också i arbetsgruppen. Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder.

Hastigheten som bussarna håller utanför ICA Esplanad kommer att vara lägre efter ombyggnaden än innan. Risken för trafikolyckor bedöms därmed vara mindre efter ombyggnaden än idag.

Genom att integrera nya busshållplatser till en naturlig del av Stenstaden öppnar vi upp staden att växa mot Selångersån. En sådan utveckling innebär att Sjögatan istället för att ligga i utkanten av Stenstaden får en mer central funktion i förlängningen.

Du har helt rätt i att Skateparken upplevelsemässigt kommer att hamna längre från folklivet i Stenstan initialt. Men vi arbetar med en temporär lösning för gamla Navet där ambitionen är att området ska vara intressant att besöka. Det pågår även ett arbete med att utveckla hela området vid gamla Navet. Vår förhoppning är att staden genom denna förändring kommer att kunna växa mot Selångersån och därmed innebära ett ökat folkliv i anslutning till skateparken.

Utbyggnaden av bostäder på Norra Kajen medför också att fler människor kommer att gå via skateparken eftersom det ligger längs det naturliga stråket mellan Norra Kajen och Stenstan.

Cyklister och gående

Flera cykelparkeringar kommer att finnas i och i anslutning till området så självklart kommer du som cyklar till eller från Hållplats Stenstan kunna parkera och låsa fast din cykel i vid cykelparkeringarna i området.

Trottoarerna mot butikerna vid Esplanaden kommer att bli bredare vilket är bra för gående i området. Dessutom blir vägarna smalare vilket gör att hastigheten för bussarna kommer att bli lägre.Det kommer att bli enkelriktade cykelfält på vardera sidan Esplanaden samt bättre lösning för gående och cyklister. Det kommer även att bli markvärme vid hela Hållplats Stenstan vilket också bidrar till bättre situation för oskyddade trafikanter.

Parkering

Vi kommer att behöva ta parkeringsplatser längs Sjögatan och på parkeringsplatsen Barkskeppet i anspråk. Totalt rör det sig om cirka 35 parkeringsplatser. Det finns gott om parkeringsplatser nära Hållplats Stenstan, exempelvis parkeringshuset P-däcket bakom Kulturmagasinet.

Resecentrum

Alla regionalbusslinjer i Sundsvall kommer att angöra både resecentrum och centrala Sundsvall. Flera stadsbusslinjer passerar Köpmangatan. Därifrån är det gångavstånd till Resecentrum.

Nuvarande hållplatslägen Navet

Platsen blir en förlängning av Esplanaden. Vad själva ytan mellan trädraderna ska innehålla är ännu inte bestämt. Vi vill skapa en inbjudande plats med liv och rörelse. Innan det sker förändringar på gamla Navet kommer det att vara en plats för temporära uttryck, med olika aktiviteter för kreativa lösningar och konstnärlig gestaltning. Sundsvalls kommun har beviljats medel från Statens konstråd och delar av dessa medel kommer att användas i anslutning till Navet.

Genom att alla bussar inte längre kommer att avgå samtidigt från Navet behövs inte samma stora yta för busstrafiken. Genom att vi ändrar tidtabellupplägget klarar vi alltså av samma funktion som tidigare på en betydligt mindre yta. Dessutom byggs även busshållplatser på Sjögatan som också kommer att tillhöra Hållplats Stenstan. Flera av bussarna för region- och fjärrbusstrafiken kommer att utgå ifrån nya resecentrum när det är byggt 2021.

Det är en privat ägare till restaurangen. Vad vi vet idag så kommer restaurangen att finnas kvar.

Vänthallen finns kvar fram som längst till dess att resecentrum är klart. Därefter stängs vänthallen eftersom ändhållplats för fjärr- och regionalbussar flyttas till resecentrum.

Om området Hållplats Stenstan

Stadsbussarna i Sundsvall är elhybrider vilket gör att fordonen går på el när de kör långsammare än 20 km/h. Alla bussar i Västernorrland drivs också med miljödiesel. Bussarna kommer även att gå via Sjögatan vilket gör att alla bussar inte behöver gå via Esplanaden i centrala Sundsvall. Det innebär att det inte kommer att bli mer avgaser i området.

De nya busshållplatserna kommer att ligga i direkt anslutning till restauranger, caféer och butiker som säljer förtäring.

Trottoarerna på bägge sidor av Esplanaden breddas för att göra det mer inbjudande för fotgängare att gå och vistas i området. Den direkta närheten till busshållplatserna kommer dessutom medföra att fler människor vistas i anslutning till butikerna i området.

Busshållplatserna anläggs längs Esplanaden vilket innebär att bussresenärer primärt kommer att använda området mitt i Esplanaden för att vänta på sin buss. Däremot kommer säkert en effekt av detta bli fler kunder i er butik.

Lekanordningen flyttas och ställas ut på annan plats men vi vet inte var ännu, det bestäms under året.

Byggskedet

Under hösten 2018 har ledningsarbeten genomförts. De stora markarbetena kommer att göras under 2019 och startar i april-maj.

Busstrafiken kommer att förändras i etapper. Men stadsbusstrafiken beräknas utgå från nya Hållplats Stenstan från december 2019.

Först stängs västra Esplanaden och busstrafiken går via östra Esplanaden där det då blir tvåfiligt. När västra Esplanaden är färdigbyggd kommer trafiken att gå via västra Esplanaden i stället och östra stängs av.

Ja, Navet kommer att användas under byggtiden av Hållplats Stenstan. Provisoriska busshållplatser har anordnas vid regionalbussarna och vid Bankgatan vid parkeringsplats Barkskeppet.

Där markarbeten pågår kommer gångbryggor finnas för att butiker och trappuppgångar ska vara tillgängliga under byggtiden. Vi kommer att ha kontinuerlig information under byggtiden till de berörda. Det kommer även att bullra och damma vid byggarbetsplatsen.

Kontakt

Niklas Bergström Infrastrukturstrateg

060-19 18 18

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.