Årsrapport för trafiken i Sundsvall

Trafikåret i Sundsvall är en rapport där vi sammanställer statistik och fakta, beskriver vad vi gjort under året och analyserar utvecklingen av trafiken framåt.

Trafik och hållbart resande

Så här ser det ut

Pandemin har ändrat människors resvanor under året och det syns i trafiksiffrorna för år 2020. Trafiken minskade för alla trafikslag – både för gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Kollektivtrafik 2020

Tydligast syns det på sifforna för kollektivtrafiken där antalet resor i stadsbusstrafiken har minskat med 30 procent.

Biltrafik 2020

Biltrafiken på centrala vägar i Sundsvall har också minskat, men inte i samma utsträckning som kollektivtrafiken.

Cykelpassager 2020

Antalet cykelpassager på Storgatan och Universitetsallén har minskat något, men där är minskningen jämfört med föregående år liten. Cyklingen har inte påverkats på samma sätt som andra trafikslag under den inledande fasen av pandemin. Antalet gående har också minskat.

Det här har vi gjort

Det har byggts mycket i Sundsvall också under 2020 och under året har ett antal infrastrukturprojekt blivit klara. Bland annat invigdes den nya Storbron i november 2020. Arbetet med Väg 562 (gamla E4) har fortsatt, och likaså arbetet med bygget av ett nytt resecentrum. Ett antal nya gång- och cykelvägar har också byggts under 2020.

Sundsvalls kommun har under året genomfört ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. En viktig del är omskyltning av hastigheter i enlighet med kommunens beslutade hastighetsplan. På den del av vägnätet där Sundsvalls kommun ansvarar för regleringen av hastigheterna har 40 procent reglerats till hastighetsbegränsningen 30 km/timmen och 12 procent reglerats till 40 km/tim i december 2020. Det innebär att merparten av de gator där Sundsvalls kommun planerat för 30 respektive 40 km/timmen nu är reglerat. Rätt fart räddar liv och skapar en tryggare trafikmiljö i våra bostadsområden.

Sundsvalls kommun arbetar också med att uppmuntra till fler hållbara resor, bland annat genom olika kampanjer. En sådan kampanj är ”Låna elcykel”, där Sundsvallsbor får möjlighet att låna en elcykel under två veckor. Under 2020 har 180 personer lånat elcykel. De som lånat elcykel under året har fått svara på en utvärdering. Av de som besvarat enkäten uppger 30 procent att de har förändrat sitt beteende efter lånet. Bilresorna har minskat med 11 procent hos deltagarna som svarat på enkäten.

Läs hela rapporten

Trafikåret i Sundsvall 2020, rapport

Så här ser det ut

Antalet cyklister varierar mycket beroende på årstid och väder. En svagt positiv trend med vintercykling kan anas då antalet cyklister i januari och februari var de högsta på fem år längs Universitetsallén.
Sundsvalls kommun

Antalet resande med stadsbusstrafiken ökade under 2019.
Stadsbusstrafiken

Biltrafiken längst centrala gator i Sundsvalls tätort har minskat. Minskningen beror på att fler använder Sundsvallsbron samtidigt som ombyggnationer i centrala Sundsvall fått många att ändra sina resvanor.
Biltrafiken

Det här har vi gjort

Mycket har hänt i Sundsvall under 2019 och många infrastrukturprojekt har påbörjats. Möjligheterna för parkering i närhet till Sundsvalls central har förbättrats med ett nytt parkeringshus, Stuvaren, som öppnade i december 2019. Som en del i kommunens hastighetsplan har hastigheten ändrats i vissa områden, vilket ökar trafiksäkerheten. Vi har också de senaste åren byggt cykelöverfarter, som förbättrar framkomligheten för cyklister. Vi jobbar också med beteendepåverkan i olika former till exempel genom kampanjen Låna elcykel.

Skepparplatsen

Skepparplatsen 2020

 

Vart är vi på väg?

Sundsvalls kommun fortsätter att växa och målet är att vi ska vara fler än 100 000 invånare år 2021. En ökad befolkning tillsammans med mål om fossilfrihet och minskad klimatpåverkan, ställer höga krav på transportsystemet. De kommande åren kommer många nya infrastrukturprojekt färdigställas, som ökar framkomligheten och förbättrar möjligheten att åka buss, gå eller cykla. Sundsvalls kommun behöver fortsätta göra satsningar på hållbara resor för att nå målen om en större andel Sundsvallsbor som väljer att resa genom att gå, cykla eller åka buss.

Storgatan

Läs hela rapporten här: Trafikåret i Sundsvall 2019, rapport 

Kontakt

Niklas Bergström Sektionschef

060-19 18 18

Josefine Hagljung Kommunikatör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.