Frisk luft i Sundsvall

Frisk luft är livsviktigt

Luften i centrala Sundsvall är inte tillräckligt ren och de höga halterna av luftföroreningar i staden beror till stor del på vägtrafiken.

Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden kommer från bilar, lastbilar och bussar med dieselmotorer. Kommunen spelar en viktig roll i arbetet att förbättra luften i Sundsvall och vi planerar för ökad gång- och cykeltrafik, satsar på kollektivtrafik och driver på användningen av renare drivmedel för bilar, lastbilar och bussar.

Vi arbetar för att på olika sätt minska bilåkandet i centrala Sundsvall. Färre bilar innebär bättre luftkvalitet och högre livskvalitet för alla.

Vill du läsa mer inom ämnet friskare luft?

Klicka på flikarna nedan för mer information.

Halterna av partiklar är för höga på två centrala gator

I svensk lag finns gränsvärden som inte får överskridas för olika miljöföroreningar. Dessa gränsvärden kallas miljökvalitetsnormer och regleras i miljöbalken. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare.

En del av dessa gränsvärden omfattar luftföroreningar. I Sundsvall är halterna av partiklar (PM10) för höga på Köpmangatan och Bergsgatan. Kommunen har därför tagit fram ett program med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i centrala Sundsvall.

Kommunen måste visa hur problemet med den dåliga luften ska lösas

När en miljökvalitetsnorm inte följs behöver utsläppen minska från en mängd olika utsläppskällor. Ett helhetsperspektiv behövs för att kunna avgöra vilka källor som mest påverkar förutsättningarna att följa normen och hur utsläppen ska begränsas.

Sundsvalls kommun är på grund av överskridandena skyldiga att ta fram ett åtgärdsprogram. Programmet ska visa vilka åtgärder kommuner och myndigheter behöver vidta så att miljökvalitetsnormer kan följas.

Sundsvalls kommuns åtgärdsprogram

Nuvarande åtgärdsprogram har som syfte att minska partikelföroreningar i centrala Sundsvall. En luftkartläggning har genomförts som visat att en stor del av de utsläpp som kommunen kan påverka kommer från trafiken. Därför är många av åtgärderna i programmet inriktat mot att minska partikelutsläppen från vägtrafiken i Sundsvall.

Partikelutsläpp från vägtrafiken kommer av slitage på väg och bromsar samt förbränning. Åtgärder för att minska dessa utsläpp är bland annat:

  • förbättrad väghållning och dammbindning
  • investeringar i förbättrad infrastruktur för alternativen gång, cykel och kollektivtrafik
  • beteendepåverkan för förändrade resvanor med mera.

Under ”Dokument för gällande åtgärdsprogram” finns samtliga dokument för åtgärdsprogrammet från 2020. Åtgärdsprogrammet antogs 2020-12-21 av kommunfullmäktige.

Tidigare var det också för höga halter av kvävedioxid i Sundsvall. Kommunen tog då fram ett åtgärdsprogram för både partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Efter att man genomfört åtgärderna i det förra programmet så har halterna av kvävedioxid minskat och idag är nivåerna under gränsen för miljökvalitetsnormen. 2014-09-29 antogs programmet för Friskare luft i Sundsvall av kommunfullmäktige och det avslutades under  2020.

Vilka har tagit fram programmet?

Ansvariga för uppdraget att ta fram åtgärdsprogrammet har varit Stadsbyggnadskontoret. I arbetsgruppen har det också funnits representanter från miljökontoret, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland.

Nedan hittar du dokumenten för gällande och tidigare åtgärdsprogram.

Kommunen spelar en viktig roll i arbetet att förbättra luften i Sundsvall. Läs mer om arbetet här.

Vill du veta mer?

Här kan du som vill veta mer hitta länkar till olika hemsidor som berättar mer om luftkvalité.

Andra webbplatser:

Kontakt

Josefine Hagljung Kommunikatör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.