Hållplats Stenstan frågor och svar

Hållplats Stenstan

Vi får frågor om Hållplats Stenstan, om arbetsinsatser och om hur kollektivtrafiken kan påverkas. Vi svarar på några av dessa nedan.

Hur påverkas resorna när Hållplats Stenstan är klart?

Det kommer att finnas plats för taxi som tidigare. Taxi kommer däremot inte få köra genom Hållplats Stenstan via Esplanaden med undantag för färdtjänstresor.

En busshållplats i vardera riktningen kommer att anläggas längs Köpmangatan nära Esplanaden. Matforsbussarna kommer att utgå från Sundsvalls Centralstation och stanna vid Köpmangatans hållplats, inte från Hållplats Stenstan. Anledningen är att restiderna skulle bli längre och kostnaderna högre om bussen skulle ta omvägen via Hållplats Stenstan. Men hållplatsen längs Köpmangatan kommer ändå att ligga centralt i sitt nya läge och med goda möjligheter att byta till andra busslinjer.

Biljetter och reseinformation

Det kommer att finnas information på www.dintur.se som vanligt, det kommer att finnas både digitala skyltar och information vid busshållplatserna. Du kan även ladda ner Dinturs app till din mobiltelefon där du får information om dina bussresor. Biljettförsäljningsstället har flyttat och ligger nu längs Esplanaden mitt emot det blivande Hållplats Stenstan, här kan du också få information om dina resor och köpa resor.

Ombyggnationen av busshållplatserna påverkar inte biljettpriserna. Information om aktuella biljettpriser hittar du på www.dintur.se.

Enkelbiljetter köper du smidigast via Din Turs app, på något av Din Turs försäljningsställen runt om i Sundsvall samt på det nya kundcentret som har flyttat från Navet och nu ligger längs Esplanaden mitt emot det blivande Hållplats Stenstan. Här kan du också ställa frågor om bussresor. Biljettautomater finns på Navet, dessa kommer att flyttas i samband med att Hållplats Stenstan är färdigbyggt. Det går även att köpa biljetter på bussen med bankkort.

Självklart! Både digitala skyltar och vanliga anslag.

Trygghet, Navet, Hållplats Stenstan och Sjögatan

Ökad trygghet är en av de viktigaste förutsättningarna till varför vi bygger Hållplats Stenstan. Gestaltningen av området har utgått från att det ska vara lätt att överblicka med öppna ytor. Belysningen av området kommer också att utformas för att det ska upplevas som  så tryggt som möjligt. Därutöver kommer det nya tidtabellupplägget, med ett mer konstant flöde av bussar genom området, medföra en ökad trygghet eftersom det ständigt kommer att finnas bussresenärer på platsen.

Eftersom kvarteren på respektive sida om Oasen, dit vi flyttar busshållplatserna, har butiker med många besökare både tror och hoppas vi att det kommer att bidra till en ökad trygghet. Platsen passeras även av fler besökare till och från Stenstan än som sker i dag vid nuvarande Navet.

Området vi parken Oasen, där de nya hållplatslägena kommer att byggas, har förberetts för kameraövervakning. Däremot är det inte säkerställt när kameror finns på plats. Polisen planerar dock för kameraövervakning.

Det är en utmaning att hantera den yta som vi lämnar vid nuvarande Navet. Att oroligheterna hamnar närmare Storgatan ser vi dock som mindre troligt utifrån att fler människor befinner sig i, och passerar området.

Polisen är representerad både i projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Socialtjänst och trygghetssamordnare deltar också i arbetsgruppen. Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder.

Hastigheten som bussarna håller utanför ICA Esplanad kommer att vara lägre efter ombyggnaden än innan. Risken för trafikolyckor bedöms därmed vara mindre efter ombyggnaden än idag.

Genom att integrera nya busshållplatser till en naturlig del av Stenstaden öppnar vi upp staden att växa mot Selångersån. En sådan utveckling innebär att Sjögatan istället för att ligga i utkanten av Stenstaden får en mer central funktion i förlängningen.

Du har helt rätt i att Skateparken upplevelsemässigt kommer att hamna längre från folklivet i Stenstan initialt. Men vi arbetar med en temporär lösning för gamla Navet där ambitionen är att området ska vara intressant att besöka. Det pågår även ett arbete med att utveckla hela området vid gamla Navet. Vår förhoppning är att staden genom denna förändring kommer att kunna växa mot Selångersån och därmed innebära ett ökat folkliv i anslutning till skateparken.

Utbyggnaden av bostäder på Norra Kajen medför också att fler människor kommer att gå via skateparken eftersom det ligger längs det naturliga stråket mellan Norra Kajen och Stenstan.

Cyklister och gående

Flera cykelparkeringar kommer att finnas i och i anslutning till området så självklart kommer du som cyklar till eller från Hållplats Stenstan kunna parkera och låsa fast din cykel i vid cykelparkeringarna i området.

Trottoarerna mot butikerna vid Esplanaden kommer att bli bredare vilket är bra för gående i området. Dessutom blir vägarna smalare vilket gör att hastigheten för bussarna kommer att bli lägre.Det kommer att bli enkelriktade cykelbanor på vardera sidan Esplanaden samt bättre lösning för gående och cyklister. Det kommer även att bli markvärme vid hela Hållplats Stenstan vilket också bidrar till bättre situation för oskyddade trafikanter.

Parkering

Vi kommer att behöva ta parkeringsplatser längs Sjögatan och på parkeringsplatsen Barkskeppet i anspråk. Totalt rör det sig om cirka 35 parkeringsplatser. Det finns gott om parkeringsplatser nära Hållplats Stenstan, exempelvis parkeringshuset P-däcket bakom Kulturmagasinet.

Sundsvalls Centralstation

Regionalbusslinjer i Sundsvall kommer att angöra både Sundsvalls Centralstation och centrala Sundsvall. Flera stadsbusslinjer passerar Köpmangatan. Därifrån är det ett kort gångavstånd till centralstationen.

Nuvarande hållplatslägen Navet

Platsen blir en förlängning av Esplanaden. Vad själva ytan mellan trädraderna ska innehålla är ännu inte bestämt. Vi vill skapa en inbjudande plats med liv och rörelse. Innan det sker förändringar på gamla Navet kommer det att vara en plats för temporära uttryck, med olika aktiviteter för kreativa lösningar och konstnärlig gestaltning. Sundsvalls kommun har i projektet Konst i stadsutveckling, med stöd från Statens konstråd och i samarbete med konstnärer, sett över hur vi kan arbeta med dialog och nya kreativa lösningar för området.

Genom att alla bussar inte längre kommer att avgå samtidigt från Navet behövs inte samma stora yta för busstrafiken. Genom att vi ändrar tidtabellupplägget klarar vi alltså av samma funktion som tidigare på en betydligt mindre yta. Dessutom byggs även busshållplatser på Sjögatan som också kommer att tillhöra Hållplats Stenstan. Flera av bussarna för region- och fjärrbusstrafiken kommer att utgå ifrån nya resecentrum när det är byggt 2021.

Det är en privat ägare till restaurangen. Vad vi vet idag så kommer restaurangen att finnas kvar.

Vänthallen stängdes 2020.

Om området Hållplats Stenstan, tillgänglighet, gestaltning

Gestaltningsprogrammet som ligger till grund för hur området ska se ut är det samma, det kommer att bli några justeringar i utformningen men principerna och placeringar av de olika funktionerna i områdena är detsamma. Vissa justeringar i utformningen för Sjögatan har gjorts för bättre anpassning till kollektivtrafikens behov samt för andra transporter, exempelvis varutransporter. Eventuella justeringar längs Sjögatan kommer även att påverka utformningen av Sjögateesplanaden. För att trafik ska kunna ta sig fram under den tid bussar står vid hållplatserna.

Stadsbussarna i Sundsvall är elhybrider vilket gör att fordonen går på el när de kör långsammare än 20 km/h. Alla bussar i Västernorrland drivs också med miljödiesel. Bussarna kommer även att gå via Sjögatan vilket gör att alla bussar inte behöver gå via Esplanaden i centrala Sundsvall. Det innebär att det inte kommer att bli mer avgaser i området.

De nya busshållplatserna kommer att ligga i direkt anslutning till restauranger, caféer och butiker som säljer förtäring.

Trottoarerna på bägge sidor av Esplanaden breddas för att göra det mer inbjudande för fotgängare att gå och vistas i området. Den direkta närheten till busshållplatserna kommer dessutom medföra att fler människor vistas i anslutning till butikerna i området.

Busshållplatserna anläggs längs Esplanaden vilket innebär att bussresenärer primärt kommer att använda området mitt i Esplanaden för att vänta på sin buss. Däremot kommer säkert en effekt av detta bli fler kunder i er butik.

www.sundsvallvaxer.se/hallplatsstenstan kan du ta del av hela gestaltningsprogrammet som visar hur området kommer att se ut, du ser även den planerade utformningen i skissen längs upp på sidan. En av de mer iögonfallande delarna i området är det orangea taket mitt i området. Så här skriver vi i gestaltningsprogrammet:

För att påminna om stadens historiska brand och att Esplanaden är en brandgata vill vi använda färger som förknippas med eld. Röda, orangea och terrakotta-färger, både i mark och tak. Färgerna relaterar också till den färg den nedgående solen reflekterar i en tegelvägg i Sundsvall eller en faluröd lada på Höga kusten. Den färgen brinner i kulör likt den varmorange färg som elden skapar.

Färgen är medvetet vald för att sticka ut för att bidra till platsbildandet av Hållplats Stenstan, men samtidigt i en färgskala som harmoniserar med fasader och tak i Stenstan. Färg är ju också något som vi ofta tycker olika om. Det någon tycker är fantastiskt tycker någon annan inte alls om. Men något som varit mycket tydligt och önskvärt i vårt dialogarbete är att man önskar något färgstarkt. Detta svarar upp mot dessa önskemål. Tak och väderskydd i området kommer att konstrueras i plåt och metall.

Byggskedet

Redan nu har det genomförts vissa markarbeten i Oasen och det arbetet fortsätter. Brunnar ska anläggas, fundament ska gjutas för bland annat väderskydd och tak, arbeten för markvärme ska genomföras med mera. Vi kommer att försöka genomföra så mycket av arbetsinsatserna nattetid som möjligt för att minimera störningarna i busstrafiken.

Byggnaden rivs efter att Hållplats Stenstan tas i bruk, det vill säga vintern 2022/2023.

Den befintliga Esplanaden, som sträcker sig från Bergsgatan till Sjögatan, kommer att förlängas våren 2023. Fortsättningen på Esplanaden ligger i mitten av Navetområdet varifrån bussarna går i dag. Den nya Sjögateesplanaden kommer även den att anläggas våren 2023.

Vi planerar för att Hållplats Stenstan ska vara färdig sommaren 2023, själva byggperioden beräknas pågå i cirka två år.

Planen är att stadstrafiken flyttas till de nya permanenta hållplatserna i december 2022.

Hållplatslägena kommer att påverkas under byggskedet, däremot kommer de alltid att utgå från Navet precis som idag.

Ja, Navet kommer att användas under byggtiden av Hållplats Stenstan. Provisoriska busshållplatser har anordnas vid regionalbussarna och vid Bankgatan vid parkeringsplats Barkskeppet.

Där markarbeten pågår kommer gångbryggor finnas för att butiker och trappuppgångar ska vara tillgängliga under byggtiden. Vi kommer att ha kontinuerlig information under byggtiden till de berörda. Det kommer även att bullra och damma vid byggarbetsplatsen.

Kontakt

Niklas Bergström Sektionschef

060-19 18 18

Daniel Jonsson Bygg- och projektledare

060-19 14 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.