Jämlik trafikmiljö

Olika trafikslag kräver olika lösningar och vi bygger för att alla ska kunna ta sig fram utifrån sina respektive villkor. Läs om vårt arbete här.

Olycksstatistiken i trafiken talar tyvärr sitt tydliga språk. Därför måste vi hitta bättre sätt att dela på trafikutrymmet och göra det enklare och tryggare att gå och cykla här i Sundsvall. Men också bra för dig som kör bil. Vi nu jobbar med att bygga säkra gång- och cykelleder från bostadsområdena till centrala stan och vi förbättrar huvudleder för dig som kör bil. Vi vill att det ska vara enkelt att ta sig till jobbet, affären, skolan eller fritidsaktiviteten både med, men gärna utan, bil. Ett mer jämlikt trafiksystem helt enkelt. Liv och hälsa för alla trafikanter måste få gå före minutjakt och bekvämlighet för vissa. Och kanske kan vi som av vana alltid väljer bilen även se alternativen att gå och cykla som en möjlighet ibland.

De åtgärder som görs i centrala Sundsvall görs i syfte att få fler människor att åka buss, gå eller cykla. Vissa av åtgärderna innebär en något försämrad framkomlighet för biltrafiken. De flesta som bor i centrala Sundsvall har mycket god möjlighet att gå, cykla eller åka buss. Att bilister som rör sig i centrala Sundsvall i viss mån blir påverkade är något vi förutsett.

För boende på landsbygden som fått försämrad kollektivtrafik och samtidigt upplever att framkomligheten med bil försämras försöker vi finna lösningar. En sådan lösning är pendlarparkeringar vid de orter där det finns tåg eller andra kollektivtrafiklösningar.

I TRAST, Trafik för en attraktiv stad, presenteras en livsrumsmodell som visar hur olika grupper prioriteras på olika platser. På exempelvis motorväg tillåts hastigheter upp till 120 kilometer/timme, på andra platser prioriteras gående. Ibland uppstår konflikter för olika trafikantgruppers behov och önskemål, det är vid dessa punkter trafiksäkerhetsåtgärder genomförs.

Hur planerar vi för bilister?

För biltrafiken planerar och bygger vi ett bra huvudvägnät där hastighetsdämpande åtgärder bara finns vid exempelvis skolor eller på gator där hastighetsreglerna inte följs. Vi bygger även bort flervägskorsningar där vi ser att cirkulationsplatser ger bättre trafiksäkerhet och flöde.

Hur planerar vi för cyklister?

Många vägar förbättras och flera nya byggs. Mellan 2011-2013 har 11 840 meter cykelväg rustats upp, 13 480 meter ny cykelväg och 238 cykelparkeringar byggts. Totalt finns nu 213,6 kilometer cykelväg i Sundsvall och det blir många fler.

Vi vill upp­muntra till att fler väljer cykeln som transport­medel och därför har vi valt att arbeta med kampanjen Hela Sundsvall cyklar.

Kollektivtrafik

Viljan att åka buss beror på flera saker; att det finns busslinjer där du bor och dit du ska, att avgångs- och ankomsttider passar, restiden och tryggheten vid busshållplatsen. När vi upprustar eller bygger om busshållplatser förbättrar vi också trafiksäkerheten.

Utformningen av vissa nya busshållplatser kortar restiden. Bussen måste inte åka in i bussfickan, ta med resenären och vänta på att få åka ut igen. En kortare restid är avgörande för att få folk att välja bussen. Antalet bussresenärer har ökat med 38 % i Sundsvall sedan 2007.

Gående

Timglashållplatser och andra åtgärder som dämpar hastigheten görs på platser där det finns stora problem med att det inte tas hänsyn väjningsplikt vid övergångsställen och/eller där hastigheten på fordon som passerar busshållplatser är för hög. Tidigare har vi placerat trafiksignaler vid exempelvis övergångsställen. De fordon som passerar dessa trafiksignaler vid grönt ljus (eller i tron om att det är grönt ljus) har ofta hög hastighet. Om en gående tar lång tid på sig att passera ett övergångsställe eller ett ouppmärksamt barn går över när det inte är grön gubbe kan olyckan vara ett faktum. Ett fordon som kommer i 50 kilometer i timmen kan ge svåra personskador och till och med innebära att den påkörde dör.

För gators bredd och utrymme för gång och cykel med mera finns rekommenderade så kallade måttkedjor där man tar hänsyn till att exempelvis en traktor ska få plats på gång- och cykelbanan i samband med snöröjning. Vid separerade gång- och cykelbanor tar vi hänsyn till att både gående och cyklister ska kunna mötas på samma stråk.

Vi är många som ska dela på samma utrymme och vi måste ta störst hänsyn till den svagaste länken när vi planerar, det vill säga den oskyddade trafikanten.

Planeringen grundar sig på Sundsvallsbornas egna önskemål

2009 genomfördes en resvaneundersökning i projektet Bästa resan. 2 500 personer deltog i undersökningen och 70 % av de svarande ansåg att det är viktigt att satsa på trafiksäkerhet, fler än hälften vill att vi främjar satsningar på gång- och cykeltrafik, 48 % vill att vi satsar på kollektivtrafik.

Sundsvall måste komma i kapp utvecklingen

Sundsvall är en stor kommun, Sveriges 16:e största och merparten av befolkningen bor i Sundsvalls tätorter. Vi är många som skulle kunna välja att ta bussen, att cykla eller gå till vårt arbete eller till skolan.

I de flesta kommuner i Sverige verkar man för ett cykelvänligare samhälle och sett ur ett nationellt perspektiv ligger Sundsvall långt efter i utvecklingen trots att vi är en så stor kommun. Vi är, sett i ett nationellt perspektiv, en mycket biltät kommun samt att 37 % av alla bilresor som görs i Sundsvalls kommun är kortare än fem kilometer. I Sverige och i övriga Europa arbetar man med att förbättra och förenkla för kollektivtrafik samt skapar möjlighet för fler att välja cykel som transportmedel, Sundsvall är inget undantag.

Kontakt

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.