Friskare trafikmiljö

Här kan du läsa om vårt arbete för att göra Sundsvalls trafikmiljö friskare.

Luften i centrala Sundsvall hör till de sämsta i landet och biltrafiken är den största boven. När de högt satta gränsvärdena överskrids får det konsekvenser för folkhälsan. Till och med barn i mammans mage kan påverkas negativt. Därför försöker vi på olika sätt minska bilåkandet i centrala Sundsvall. Färre bilar innebär bättre luftkvalitet och högre livskvalitet för alla. Till och med för de som inte är födda än.

Vi bygger för bättre folkhälsa

I kommunens övergripande planering har vi en del av ansvaret i att stimulera till god folkhälsa och värna vår miljö. I Hållbar tillväxtstrategi 2021 finns en målbild för Sundsvall där vi bland annat beskriver att alla sundsvallsbor ska ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle. Det ger stora samhällsekonomiska vinster och personliga hälsovinster.

När vi bygger nya vägar skapar vi också fysisk möjlighet till att sundsvallsbor ska kunna motionera. Exempel på åtgärder är att bygga säkra gång- och cykelvägar till skolorna och sammanhängande gång- och cykelstråk. Vi genomför även trafiksäkerhetsåtgärder för att skapa trygghet i närmiljön.

Dödsfall och sjukdomar på grund av dålig luftkvalité

Viktigast ändå är de risker för hälsan som den dåliga luftkvaliteten orsakar. Partiklar beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige. Känsliga grupper är troligen främst personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl samt äldre och barn. Till och med barnet i mammas mage påverkas av höga partikelhalter. Flera studier har funnit samband med halten av partiklar och hjärt-kärlsjukdom. I några studier har man kunnat visa att hjärtats rytm påverkas av halten luftföroreningar.

Trafiken är den stora orsaken till dålig luftkvalité

De höga halterna av luftföroreningar beror till helt dominerande del på vägtrafiken. Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden också kommer från lastbilar och bussar med dieselmotorer. När miljökvalitetsnormerna överskrids beror det främst på trafiken.

Trafiksignaler eller timglashållplatser?

Många upprörs över att det blir mycket avgaser vid så kallade timglashållplatser när bilar måste stå stilla och vänta på att bussen ska ta emot eller släppa av resenärer. Tidigare sattes trafiksignaler upp i relation till busshållplatser för att skapa säkrare trafikmiljö i högre utsträckning. Att stå stilla vid rött ljus innebär ofta mer avgaser än att stå bakom en buss vid en timglashållplats. I snitt står bussen stilla mindre än en minut vid hållplatserna. En avsmalnad vägbana har till följd att hastigheten sänks till skillnad från vid ett övergångsställe med signalsystem. Genom att sänka hastigheten tidigare, redan när du ser att bussen stannat vid hållplatsen, behöver inte stoppet vara särskilt länge.

De fordon som byggs i dag och de fordon som utvecklas för framtiden är och blir allt mer miljöanpassade och utsläppen minskar. Det ger oss en möjlighet att trafikplanera på annat sätt än tidigare.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.