Siktskymmande växtlighet och Sikttriangeln

Sundsvalls kommun och fastighetsägare har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde. Här kan du ta del av vad som gäller.

Siktskymmande växtlighet och sikttriangeln

Vad gäller på tomtmark?

För god sikt i korsningar använder man sig av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett avstånd på 10 meter åt vardera hållet. Inom det här området får buskar och andra växter inte vara högre än 80 centimeter från marken.

Hörntomt, sikttriangeln

Bild på sikttriangeln för hörntomt

Mät upp ett avstånd på 2,5 meter åt vardera hållet. Inom det här området får buskar och andra träd inte vara högre än 80 centimeter.

Utfart och sikttriangeln

Bild på utfart mot gata

Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid.

Följande regler gäller för fri höjd:

Gång- och cykelbanor fri höjd på 3,3 meter
Körbana fri höjd på 4,5 meter


Fri höjd


Det är ditt ansvar att se till att gångbanan eller utrymme för gångtrafiken utanför din tomtgräns hålls fri från ogräs så att de krav som rimligen kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet tillgodoses.

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Sundsvalls kommun.


I jordabalken (1970:994) 3 kap, 1 och 2 paragrafen regleras vad som gäller när grenar och rötter tränger in från granntomten.

Om grenar eller rötter från grannens tomt orsakar olägenheter eller besvär för dig får du ta bort dessa. Prata med din granne först. Men om det finns risk för att trädet skadas måste ägaren själv få tillfälle att ta bort grenen eller roten.

Om du funderar på att plantera träd, buskar eller andra växter kan det vara bra att ha lite framförhållning. Här är några rekommendationer för att inte växtligheten i din trädgård ska bli ett trafikproblem i framtiden:

 • Träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, men tänk på att vissa trädsorter breder ut sig mer och kan behöva ett längre avstånd
 • Stora buskar bör också placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen
 • En häck bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Vad gäller på allmän platsmark?

Målet med Sundsvalls trädvård är att undvika att beskära våra träd så långt det är möjligt. Beskärning är en åtgärd som vi sätter in när vi vill förändra trädens eller buskarnas naturliga växtsätt. Det kan exempelvis vara när:

 • träden eller buskarna blir för omfångsrika och därmed utgör ett hinder för gående, cyklande och bilister
 • arkitektoniskt strikta volymer såsom formklippta träd och buskar skapas.

Träden har stora skönhetsvärden

Stadens träd och buskar har också många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. De utgör den gröna miljöns viktigaste element genom sin förmåga att skapa rum och sammanhang.

Skugga och löv – inget skäl till beskärning

Undantagslöst gäller att ingen beskärning får ske som är till skada för vegetationen. Inte heller får beskärning göras för att gå enskilda önskemål till mötes, som att minska trädvolymer på grund av att träd skuggar eller fäller sina löv på intilliggande hus.

Visste du att ett träd med en krondiameter på 15 meter

 • filtrerar upp till ett ton damm per år ur den luft vi andas
 • binder stora mängder bakterier och gaser av olika slag
 • reducerar vindstyrkan med 50 procent
 • producerar cirka 1,7 kilogram syre i timmen vilket motsvarar behovet för 64 personer
 • avger 400 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.