Avgifter och taxor

Från och med första (1) januari 2021 gäller nya avgifter, taxor och de justeras/uppdateras varje år.

Tillstånd/dispenser som avser trafik och transporter

Ärenden om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer behandlas av stadsbyggnadsnämnden enligt 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (LTN). Rätt att ta ut avgift av sökande i sådana ärenden grundas på 4-5 §§ LTN. Vid förtursärenden tas en förhöjd avgift ut. Kommunen har möjlighet att ta ut avgiften i förskott.

En hanteringsavgift tas ut för ansökningar om tillstånd eller dispenser, undantag, från meddelade föreskrifter om trafik och transporter enligt följande:

  • att få framföra tunga, breda och långa transporter inom kommunen,
  • att få framföra fordon samt parkera inom kommunen i strid mot gällande lokala trafikföreskrifter.

Tillstånd för rörelsehindrade att utnyttja särskilda uppställningsplatser för fordon är avgiftsfritt.

Avgifterna anges i kronor.

Tabell 15. Vilket typ av ärende Normalt Förtur < 2 dagar
Ansökningsavgift tillstånd för utplacering av farthinder

Reflexer till två blomlådor

Endast reflexer som erbjuds av kommunen får användas. Detta gäller för att samtliga blomlådor ska ha reflexer av lika storlek och reflexrgrad.

710

1 020

 

Tung transport 1 380 2 760
Bred transport max 450 centimeter 710 1 430
Bred transport över 450 centimeter 1 380 2 760
Lång transport max 35 meter 710 1 430
Lång transport över 35 meter 1 380 2 760
Övriga kombinationer 1 380 2 760
Trafik- och parkeringstillstånd. Dispenser, undantag, från lokala trafikföreskrifter.

Avgift tas inte ut för trafik- och parkeringstillstånd vi upplåtelseärenden för evenemang

710

 

Trafik- och parkeringstillstånd privatperson i samband med flytt. Max ett tillstånd per privatperson och år
Handikapparkeringstillstånd

Avgifter som avser parkering

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för parkering för att ordna trafiken enligt 2 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. Med stöd av trafikförordningen (1998:1276) och lokala trafikföreskrifter kan kommunen besluta om villkor för parkering. Felparkeringsavgifter tas ut med stöd av lag (1976:2016) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Reglering om ersättning för flytt av fordon finns i lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. I avgiften ingår transport, förvaring och tillsyn, skrotning eller undanskaffande, värdering och kungörelse om flyttning av fordonet.

Maxtaxa för parkeringsavgift

Maxtaxan anger den högsta timtaxa som stadsbyggnadsnämnden kan besluta om.

Tabell 16 a. Parkeringsavgift Avgift
Maxtaxa för parkeringsavgift 41 kronor per timme

Felparkeringsavgifter

Lagrum nedan syftar till trafikförordningen. Avgifterna anges i kronor och gäller per tillfälle.

Tabell 16 b. Felparkering Avgift
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 1 200
Stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1 000
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 1 000
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera 1 000
Stannat eller parkerat på plats med förbud att stanna eller parkera 1 000
Övriga överträdelsepunkter 800
Parkerat längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag (3 kap. 49 a §) 500
Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in (3 kap. 49. a §) 500
Parkerat på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 500
Parkerat längre än tillåten tid 500

Flyttning av fordon

Tabell 16 c. Flyttning Avgift
Flyttning av fordon Faktisk kostnad

Vite (böter), som avser grävtillstånd och trafikanordningsplan

För arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan (TA-plan) tas vite (böter) ut. Det beror på att grävning och schaktning kan påverka trafikflöden, trafiksäkerhet, framkomlighet och att gator skadas. Vite (böter) kopplat till grävtillstånd och trafikanordningsplan tas också ut om anmärkning inte följs, när återställning inte sker inom föreskriven tid eller när återställningen inte är korrekt.

Vite, böter, grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan Avgift
Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan 20 420 kronor per påpekande
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid 5 110 kronor per påpekande
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid 10 210 kronor per påpekande

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.