Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0

Förändrade rörelsemönster och nya rumsligheter, att programmera om en stadsdel.

Bakgrund

Sundsvalls kommun står inför stor förändring när det gäller den centrala stadskärnan. Förändringarna gäller främst infrastrukturen för resande i kollektivtrafiken. Dessa miljöer upplevs idag otrygga samtidigt som vi ser potential att utveckla platserna till fungerande mötesplatser. Störst yta har platsen som just nu fungerar som busstation för lokal- och regionbussarna, Navet. Sammantaget gör det att området har en mängd olika typer av brukare över dygnet och en stor genomströmning av människor. Arbetet med att undersöka, förstärka och utveckla den offentliga miljön vid de två resnoderna Sundsvalls centralstation och Navet har påbörjats.

När Hållplats Stenstan är färdigbyggt planeras Navet att rivas. Vad som ska hända i området på lång sikt är inte beslutat förutom att busstrafiken kommer fortsätta trafikera platsen. Ambitionen är att Navet ska samla människor med olika bakgrund och erfarenheter även i framtiden.

Konst i stadsutveckling

Statens konstråd har 2018 till 2020 uppdraget att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Konst i stadsutveckling riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner. Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer. Sundsvalls kommun är en av sex kommuner som beviljats medel för att arbeta med projektet. De övriga kommunerna är Borås, Örebro, Göteborg, region Gotland och Falkenberg.

https://statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/

Två konstnärskap kopplas till Konstnavet 2.0

Vi testar nu att skapa generellt användbara ytor som ger plats för tillfälliga och rumsskapande aktiviteter och uttryck. I förändringsarbete uppstår spännande möjligheter för konstnärliga processer att påverka utvecklingen och utformningen av platsen. Konstnärerna förväntas att utifrån sitt perspektiv undersöka hur tillfälliga rum och situationer kan öppnas upp, ytor kan eventuellt byta funktion och stadsrummet programmeras om för en period. Mot denna bakgrund har vi tillsammans med Statens Konstråd valt design- och konstnärsduon Bastarder fd. Designlab S, samt koreograf och konstnär Stina Nyberg att arbeta i projektet.

Kontakt

Ulrika Sjöberg Kommunikatör

060-19 11 31

Var sidan till hjälp?