Snö och halka

Vi ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom Sundsvalls tätort. Det finns några undantag där Trafikverket snöröjer.

Mot halka använder vi sand och salt. Saltet används sparsamt och bara på vissa vägar och gatukorsningar. Halkbekämpningen ska på de större vägarna och centrumytorna vara klar inom sex timmar, medan lokalgator kan få vänta ytterligare några timmar.

För gående sandar vi skyltade gång- och cykelvägar samt gågator i stenstaden.

Här kan du läsa om sandupptagningen i Sundsvalls kommun.

Var får jag tag på sand?

Sundsvalls kommun tillhandahåller inte sand till medborgare eller fastighetsägare. Det finns flera grossister och butiker inom kommunen där du kan köpa hinkar.

Snöröjningen på genomfartsleder, centrumgator och bussgator, påbörjas vid ett snödjup av 4-6 cm. På bostadsgator gäller ett större snödjup, ca 6-10 cm. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö.

De större trafiklederna tar 6-8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8-12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet. Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som snöbortforsling, siktröjning och isrivning ta en vecka. Avvikelser kan givetvis förekomma beroende på temperatur, snöfallets varaktighet, tid på dygnet med mera.

Skyltade gång- och cykelvägar snöröjs i samma grad som genomfartsleder och centrumgator. Vissa gång- och cykelvägar som inte används så mycket under vintern har dock lägre prioritet. Promenadstigar snöröjs inte alls.

Snöröjning av infarter

Kommunen har inga resurser för att i  samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade enskilda infarter. Vi måste prioritera framkomligheten på vägarna.
Det är bara vid isrivning av gator som en följetraktor röjer undan is vid infarter.

Det är inte tillåtet att från tomtmark köra ut snö på gatumark.

Snöbortforsling

Bortforsling av snö gör gatuavdelningen normalt bara inom Stenstaden och på genomfartsleder. Snöhögar som lagts upp vid gatukorsningar, parkeringar, torg och gågator måste röjas bort. Bortforslingen sker oftast nattetid för att inte störa övrig trafik. Vid röjning stängs parkeringplatser längs trottoarerna genom skyltning och övertäckning av p-mätare.

Skottning från tak

När snö ska skottas ned från tak på gatumark måste det anmälas till polisen. Det är en kostnadsfri anmälan. Vid anmälan anges vissa villkor för att få använda gatan som upplag under en kortare tid. Den is och snö som skottats ner från taket måste omgående forslas bort av fastighetsägaren.

Läs mer i bestämmelser vid takskottning.

Var beredd på vinterväglag

Även om vi snöröjer och halkbekämpar med maximala resurser är det vinterväg och du kan hjälpa till genom att:

 • Släppa fram snöröjningsfordonen.
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
 • Respektera datumparkeringen.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att erforderligt gångutrymme sandas utanför sin fastighet.
 • Ta det extra försiktigt, använd broddar och räkna med längre körtider.

Läs mer om vinterväghållning
Informationsblad om vinterväghållning.

Vi arbetar för att snöhanteringen ska vara så miljövänlig som möjligt. Snötipparna tar bara emot den snö som kommunen och kommunens entreprenörer fraktar bort från i första hand gator och vägar.

Kommunens snötippar är placerade vid följande platser

 • Mejselvägen Nacksta
 • Matfors, vid Västra Älvvägen
 • Njurunda, vid Skedlovägen söder om bussgaraget
 • Alnö
 • Birsta

Landtippning bästa för miljön

Vi lägger all vår snö på land eftersom forskning rekommenderar det. Marken fungerar som ett filter och tar upp en stor del av föroreningarna som finns i snön.

Hanteringen av resterna från snötipparna

Vi städar ytorna där snön lagts så snart snön har smält. De snötippar som ligger centralt rör vi ibland om i för att få dem att smälta snabbare.

Kommunen är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom bland annat plogning. Denna väghållning innebär ibland vissa olägenheter för fastighetsägare som har egendom utmed vägen. Det går tyvärr inte alltid att undvika skador i samband med plogning.

När kan fastighetsägaren få ersättning?

Om en skadad brevlåda eller ett skadat staket är placerat för nära vägen får du ingen ersättning för eventuella skador.

För att fastighetsägaren ska få ersättning måste väghållaren ha gjort fel eller varit försumlig. Vid den juridiska bedömningen tar man hänsyn till:

 • var staketet eller brevlådan är uppsatt
 • staketets ålder och skick
 • om det är en mekanisk skada eller skada orsakad av snötryck

Hur ska brevlådor och staket vara placerade?

Du får inte placera brevlådor och staket i vägområdet. De bör inte stå närmare än 60 cm från tomtgräns för att undvika plogskador.

Du som är fastighetsägare bör också se till att staket, brevlådor och annan egendom som är placerat nära vägen är dimensionerade för att hålla för snötryck.

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda gångutrymmen utanför din tomtgräns. Om sandningen inte skötts, så att någon halkar, kan du bli skadeståndsskyldig.

Fastighetsägaren är skyldig att sanda på gångbanan utanför fastigheten när det är halt. Om gångbanan saknas eller har blivit igenplogad ska fastighetsägaren sanda annat nödvändigt utrymme för gångtrafiken, till exempel gatan utanför fastigheten. Fastighetsägaren bör även se till att det är sandat fram till brevlådan och soptunnan. 

Om någon trillar

Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Detta är ditt ansvar

Gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Vi rekommenderar dig som fastighetsägare att se över hur du är försäkrad.

Detta är inte ditt ansvar

Har du en busshållplats direkt utanför din fastighet så tar kommunen hand om den. Vi sköter vinterväghållningen vid alla hållplatslägen.

Snö från tomten

Kommunen tar inte bort snö från enskilda infarter utan prioriterar framkomligheten för fordonstrafiken. Det är endast vid isrivning av gator som en följetraktor röjer undan is vid infarter och då i mån av tid.

Snöröjaren kör så nära som möjligt med tanke på att snön pressas in mot postlådor, staket och buskar. Det är bra om husägare markerar med plogpinnar eftersom det minskar risken för skador.

Plogskador

Misstänker du att ditt staket, postlåda eller annan egendom har blivit påkört av snöplogen. Anmäl omedelbart till vår kundtjänst.

Fastighetsägare ansvarar för att

 • inte köra snö från tomtmark ut på gatan eller till motsatta sidas snövall. Det kan medföra trafikfara och det är vanligt att den snö som skottas ut på gatan förs in på grannens infart, staket eller buskar när plogbilen kommer.
 • skotta bort snövallar vid sina infarter och använda vägkanten som snöupplag.
 • köra iväg snön om det blir för fullt.

Var får jag tag på sand?

Sundsvalls kommun tillhandahåller inte sand till medborgare eller fastighetsägare. Det finns flera grossister och butiker inom kommunen där du kan köpa hinkar.

Byt till sommardäck senast 15 april

Att det börjar bli läge att byta till sommardäck på bilen är ett säkert vårtecken. I år ska dubbdäcken tas av senast den 15 april, förutsatt att vinterväglag inte råder. Tidigare fick dubbdäck användas till och med den 30 april oavsett väglag.

Vinterdäck krävs

Enligt Transportstyrelsen krävs vinterdäck mellan 1 december–31 mars om det är vinterväglag såsom snö, is, snömodd eller frost på vägen. (Det är Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen). Tänk på att det finns dubbfria vinterdäck som är ett bättre miljöalternativ.

Dubbdäck får, men måste inte användas

Dubbdäck får användas 1 oktober–15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Dubbdäck är däremot inget måste, många väljer att använda dubbfria vinterdäck. Dubbdäck som körs på bar asfalt förlorar snabbt sin funktion.

Ta av dubbdäcken för luftens skull

De höga halterna av luftföroreningar i Sundsvall beror till helt dominerande del på vägtrafiken. Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden också kommer från lastbilar och bussar med dieselmotorer.

Dubbdäck på bar asfalt påverkar vår hälsa

Under höst och vår kör många med dubbdäck, trots att vägbanorna är rena och torra. Varje gång dubbarna i ett dubbdäck träffar asfalten river det loss parktikar som virvlar upp i luften. Partiklarna ger ohälsosamt höga halter av mikroskopiskt små dammkorn som följer med ner i lungorna när vi andas. Detta kallas PM10, Particulate Matter med en storlek av högst 10 μm, eller en hundradels millimeter. Partiklarna irriterar luftvägarna och kan bidra till försämring av allvarliga luftvägssjukdomar så som astma.

Användningen av dubbdäck mångdubblar även slitaget av vägbanan och därmed partikelbildningen. Minskad användning av dubbdäck är en av de åtgärder som snabbast kan medföra sänkta halter av partiklar i Sundsvall.

Kontakt

Kundtjänst Drakfastigheter Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater m.m.

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

6.30-16

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.