Planeringsunderlag

Här hittar du faktaunderlag och andra förutsättningar att ta hänsyn till vid översiktsplaneringen.

Nedanstående planeringsunderlag redovisar fakta, bakgrund och strategiska planeringsunderlag till översiktsplanering. För att vara aktuella uppdateras dessa även efter att översiktsplanen är antagen.

Planeringsunderlag ÖP 2040 – arbetsmaterial

Vi har kopplat ihop planeringsunderlagets pdf-dokument i en ”Story Map” (kartberättelse) så att det är lättare att förstå kopplingen mellan faktatexter och kartunderlag. Klicka på bilden nedan för att komma till Story Map.

Övrigt strategiskt planeringsunderlag

Kommunen har tagit fram vissa planer och rapporter som inte styrs av plan- och bygglagen men som är intressanta när vi översiktsplanerar.

Havet är en del av Sundsvalls identitet och bidrar till att skapa nyttor och värden som är viktiga såväl för miljö och klimat som för invånare, besökare, föreningar och företag. För att havet ska kunna användas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt så behövs det mer kunskap om de nyttor, värden och intressen som finns i havsområdet. Sundsvalls kommun har därför tagit fram ett kunskapsunderlag som ska användas i kommunens framtida planering och utvecklingsarbete i havsområdet.

Havet – planeringsförutsättningar 171215, pdf

Kustplanen tar upp värden och anspråk kopplade till kusten och föreslår riktlinjer för hur värdena ska bedömas i samband med översikts-, detaljplanering och bygglovprövning.

Kustplanen är ett planeringsunderlag för översiktsplanering. Det har arbetats fram av miljökontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen.

Planen är beslutad av kommunfullmäktige 28 februari 2011.

Förslaget består av:

  • Förutsättningar och utgångspunkter
  • Värden, anspråk och ställningstaganden
  • Kustplan-strategi för kustplanering
  • Åtgärder för biologisk mångfald – Fortsatt arbete – Miljöbedömning.

Kustplanen har varit utställd under 15 juni -15 september 2010 på Kulturmagasinet och i kommunhuset foajé. Planen har även varit ute på samråd 4 januari – 28 februari 2010.

Förslag till Kustplan

Kustplanens inzoomningsbara kartor

En Natur- och friluftsplan med vision, mål och strategier antogs av kommunfullmäktige i januari 2018. Som underlag till planen finns också en mängd fakta, studier och en idékatalog om vårt fortsatta arbete.

Natur- och friluftsplan

För Katrinehill och Klisshöjden har vi tagit fram något vi kallar för strukturstudie. Den fördjupar kunskapen om ett område som i översiktsplanen pekats ut för framtida bostadsbebyggelse.

Strukturstudie Katrinehill och Klisshöjden

Andra aktörer påverkar kommunens översiktsplanering

Utöver kommunens planering påverkas vi även av Trafikverkets planering för utbyggnad av vägar och järnvägar inom kommunen. Aktuell information lämnas bäst av Trafikverket.

Trafikverket

Kontakt

Maria Jonasson, översiktsplanerare

060-19 13 98

Maria.z.jonasson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.