Hur skapas en översiktsplan och hur kan jag påverka?

Det finns samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Det är plan- och bygglagen som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden nedan ser du processen för att ta fram en översiktsplan.

Beskriva översiktsplaneprocessen

Processen för översiktsplanering. Foto: Boverket

Så här börjar processen

När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. I samband med det för vi  tidig dialog (löpande samråd) med många olika människor som vi bedömer kan bidra med idéer till översiktsplanen. Det kan exempelvis vara boende i olika områden, en ideell förening med stor kunskap i ett ämne, ett företag med utvecklingsidéer eller kanske en myndighet som bevakar vissa frågor.

Ibland söker vi upp grupper för dialog

Ibland ser vi att vissa grupper i samhället inte kommer till tals så mycket som vi skulle vilja för att få ett helhetsperspektiv på samhället. Då kan vi aktivt försöka söka upp dessa grupper, till exempel ungdomar eller nyanlända invånare, för att fånga upp deras perspektiv. I Sundsvall vill vi gärna att många av våra medborgare är aktiva och bidrar i den tidiga dialogen.

Tyck till om det preliminära förslaget under samrådet

När ett preliminärt planförslag tagits fram håller vi ett formellt samråd under ett par månader. Det samrådet annonserar vi ut i dagspressen, på kommunens hemsida och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer. Synpunkterna sammanfattar vi och bemöter i en samrådsredogörelse.

Granskning av det färdiga planförslaget

Vi bearbetar handlingarna till ett färdigt planförslag, som visas för granskning i minst två månader. Under den perioden har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter. Om det bara är en liten del av kommunens översiktsplan som vi ska uppdatera, så kan vi enligt lagen ha en kortare granskningsperiod.

Slutjusteringar

Efter granskning gör vi slutjusteringar och ställer iordning planen för antagande. Om slutjusteringarna innebär väsentliga ändringar i planförslaget så behöver vi genomföra en ny granskning, innan kommunfullmäktige fattar beslut.

När kommunfullmäktige har antagit planen anslår vi beslutet på kommunens digitala anslagstavla i tre veckor. Efter dessa tre veckor vinner beslutet laga kraft, det innebär att den nya översiktsplanen är gällande. Den gällande planen är inte juridiskt bindande, men ett viktigt strategiskt styrdokument för kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändning.

En ny planeringsstrategi var fjärde år

Inom två år efter ett val (alltså ungefär var fjärde år) ska kommunen ta fram en planeringsstrategi där vi beskriver hur vi avser att bedriva översiktsplaneringen under de närmsta åren. Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan. Kompletteringen/omarbetningen behöver inte alltid omfatta hela kommunen utan vi kan avgränsa till ett geografiskt område eller ett visst ämne (såsom t.ex. vindkraft) där vi ser särskilt behov av uppdatering.

Fler sidor på sundsvall.se

Pågående översiktsplanering

Kontakt

Maria Jonasson

översiktsplanerare

060-19 13 98

Maria.z.jonasson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.