Hur skapas en översiktsplan och hur kan jag påverka?

Det finns samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Processkarta över processen för att skapa en översiktsplan.

Processen för att ta fram en översiktsplan. Bild: Boverket Foto: Boverket

Det är plan- och bygglagen som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden intill ser du processen för att ta fram en översiktsplan.

Så här börjar processen

När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. I samband med det för vi ofta tidig dialog (löpande samråd) med många olika människor som vi bedömer kan bidra med idéer till översiktsplanen. Det kan exempelvis vara boende i olika områden, en ideell förening med stor kunskap i ett ämne, ett företag med utvecklingsidéer eller kanske en myndighet som bevakar vissa frågor.

Ibland söker vi upp grupper för dialog

Ibland ser vi att vissa grupper i samhället inte kommer till tals så mycket som vi skulle vilja för att få ett helhetsperspektiv på samhället. Då kan vi aktivt försöka söka upp dessa grupper, till exempel ungdomar eller nyanlända invånare, för att fånga upp deras perspektiv. I Sundsvall vill vi gärna att många av våra medborgare är aktiva och bidrar i den tidiga dialogen.

Tyck till om det preliminära förslaget under samrådet

När ett preliminärt planförslag tagits fram håller vi ett formellt samråd under ett par månader. Det samrådet annonserar vi ut i dagspressen, på kommunens hemsida och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill, lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer. Synpunkterna sammanfattar vi och bemöter i en samrådsredogörelse.

Utställning av det färdiga planförslaget

Vi bearbetar handlingarna till ett färdigt planförslag, som finns på utställning i minst två månader. Under den perioden har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter. Om det bara är en liten del av kommunens översiktsplan som vi ska uppdatera, så kan vi enligt lagen istället ersätta utställningen med en kortare granskningsperiod.

Slutjusteringar

Efter utställning eller granskningsperiod gör vi slutjusteringar och ställer iordning planen för antagande. Om slutjusteringarna innebär väsentliga ändringar i planförslaget så behöver vi genomföra en ny utställning, innan kommunfullmäktige fattar beslut.

När kommunfullmäktige har antagit planen anslår vi beslutet på kommunens anslagstavla i tre veckor. Anslagstavlan sitter i kommunhusets entré. Efter dessa tre veckor vinner beslutet laga kraft, det innebär att den nya översiktsplanen är gällande. Den gällande planen är inte juridiskt bindande, men ett viktigt strategiskt styrdokument för kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändning.

Gällande översiktsplan aktualitetsprövas var fjärde år

Minst en gång per mandatperiod (4-årsperiod) ska kommunen aktualitetspröva den gällande översiktplanen. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan. Kompletteringen/omarbetningen behöver inte alltid omfatta hela kommunen utan vi kan avgränsa till ett geografiskt eller tematiskt område där vi ser särskilt behov av uppdatering.

Fler sidor på sundsvall.se

Pågående översiktsplanering

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.