Gällande översiktsplaner

Här finns Översiktsplan Sundsvall 2021 samt fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Det handlar om hur mark och vatten ska användas på lång sikt.

Dessa översiktsplaner är antagna av kommunfullmäktige. Varje mandatperiod bedömer kommunen om de behöver uppdateras.

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men väger tungt vid beslut om detaljplaner och bygglov.

Översiktsplan Sundsvall 2021 antogs av kommunfullmäktige 26 maj 2014 och förklarades aktuell den 26 juni 2017. Dokumentet “Översiktsplan Sundsvall 2021 – kommunövergripande planförslag” innehåller alla idéer och riktlinjer för hur vi använder mark och vatten och var vi ska bygga i framtiden.

Planeringskarta på webben

Översiktsplanen i kartform hittar du i den digitala planeringskartan. Där kan du titta på markanvändningen i det område du är intresserad av. Det finns även stora kartor i pdf-format att ladda ner i en av mapparna nedan.

Användartips planeringskartan

 • Längst ned till vänster på sidan kan du välja bakgrundskarta genom att välja mellan “Karta färg”, “Karta grå” eller “Flygfoto”.
 • Till vänster kan du använda plus- eller minusverktyget för att zooma in och ut i kartan. Där finns också ett mätverktyg.
 • Till höger klickar du på Meny för att välja vilka kartlager du vill titta på. Under pilarna till höger hittar du flera underliggande lager. Du bockar i rutorna för de lager du vill se.
 • Överst i menyn finns också ritverktyg med mera. Om du klickar på Dela kartan så får du en länk som du kan kopiera och skicka vidare. Då följer också alla inställningar du gjort med, t.ex. vilka lager som är tända och om du ritat något.
 • Om du tänder ”Beskrivna områden i ÖP2021” och klickar på ett område så får du upp en länk till aktuell textsida i Översiktsplan Sundsvall 2021.
 • Även i planeringsunderlaget går det att få upp mer information genom att klicka på olika områden i kartan.

Teckenförklaring Översiktsplan Sundsvall 2021

Översiktsplan – antaget planförslag

Aktualitetsförklaring 2017

Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Utställningsutlåtande och särskild sammanställning

Stora markanvändningskartor

Stora kartor över allmänna intressen

Fördjupad översiktsplan för Alnö vann laga kraft 27 mars 2013.

Syfte

Planen ska ge vägledning i hur Alnö ska utvecklas och bevaras samt stöd i kommande beslut om detaljplaner och bygglov

I planen beskrivs utveckling av bebyggelse, skolor, trafik, Alnöbron, vatten och avlopp samt områden för natur, kultur, rekreation och friluftsliv.

Utökad byggrätt

I och med att kommunen beslutat att samtliga fastigheter på södra och östra Alnö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp vill vi även göra det möjligt att utöka byggrätten för dessa fastigheter, i den mån det är möjligt.

Riktlinjerna som arbetats fram för Karaktärsområde B – kustområdet på södra och östra Alnö ser ut på följande sätt:

För utökad byggrätt för befintlig bebyggelse krävs:

 • Detaljplaneändring alternativt upprättande av ny detaljplan.
 • Att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
 • Att största möjliga byggnadsarea är 20 procent av den befintliga tomtstorleken. Exakt byggrätt bestäms i respektive detaljplan få uppföra verket eller anläggningen.

Dokument

Antagen av kommunfullmäktige 2 maj 2011.

Syfte

Vara ett verktyg för att utforma detaljplaner, pröva bygglov, bygga vägar med mera under de närmaste 5-10 åren.

Dokument

Trafikutredningar för Birsta

Birsta – kollektivtrafikutredning, pdf

Birsta – trafikutredning, pdf

Planen vann laga kraft 25 januari 2010.

Syfte

Visa hur vi vill att området ska omvandlas till en attraktiv hållbar stadsdel. Planen visar områdets samspel med närliggande stadsdelar och bebyggelsen runt Sundsvallsfjärden. Här ska Nordens bästa kustnära boende växa fram.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram den fördjupade översiktsplanen tillsammans med Norra Kajen Exploatering.

Norra kajen, Sundsvall växer

Dokument

Planen vann laga kraft 26 juni 2013.

Syfte

Visa hur en nedsänkt järnväg genom staden, ett centralt resecentrum vid befintlig järnvägsstation och en regional station i anslutning till Mittuniversitetet ska kunna lyfta det hållbara resandet i Sundsvall och skapa förutsättningar för regionförstoring och samverkan med andra trafikslag.

Planen är ett kommunalt ställningstagande till hur järnvägen genom Sundsvall ska förbättras och gör tydligt vilka utvecklingsmöjligheter som uppstår för Sundsvall i och med en nedsänkt järnväg.

Två tidsperspektiv

Planen har både ett kort perspektiv som är inriktat på genomförande av resecentrumprojektet, och ett långt perspektiv som är inriktat på nedsänkning av järnvägen.

Dokument

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 26 oktober 2009. Planen vann laga kraft den 21 april 2010.

Syfte

Att utveckla området till ett transportnav med effektiv logistik mellan båt-, tåg- och lastbilstransporter. Ett transportcentrum med strategisk hamn och kombiterminal.

Strategiskt betydelsefullt område

Området Tunadal-Korsta-Ortviken har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i kommunen och regionen. De verksamheter som redan idag finns i området har stort behov av expansion.

Planen ska visa hur transportcentrumet ska kunna genomföras i kombination med befintlig och ny näringsverksamhet samt i relation till boendeintressen och allmänna intressen i området.

Den ska också ge vägledning för kommande detaljplanering i området.

Sundsvall Logistikpark

Dokument

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 16 april 2012 och vann laga kraft den 15 maj 2012.

Syfte

Att ta fram förslag på vilka områden som anses lämpliga för prövning av stora vindkraftsanläggningar samt var ingen vindkraftutbyggnad anses lämplig.

Bygglov eller miljötillstånd ett måste

Kommunens planförslag innebär inte per automatik att någon har tillstånd att etablera en vindkraftsanläggning. Det krävs fortfarande att man söker bygglov eller miljötillstånd innan en byggnation kan starta.

Vindkraft

Dokument

 

Kontakt

Maria Jonasson

översiktsplanerare

060-19 13 98

Maria.z.jonasson@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.