Pågående arbete med detaljplaner

Här finns information om pågående detaljplaner i Sundsvalls kommun. Detaljplanerna länkas till www.sundsvallvaxer.se om inget annat uppges.

Ny skola i Rökland

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Detaljplanearbetet vilar.

Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron.

Villatomter i Tranviken

En detaljplan tas fram för att tillskapa ca 6 – 7 fastigheter för bostadsändamål vid Tranviken.

Utökade byggrätter fritidshus inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Arbetet med avsiktsförklaringen kring trafikfrågor på Alnö har som målsättning att slutföras före midsommar. Handlingar kommer då att lämnas in för politiska beslut. Antagande av detaljplaner för utökade byggrätter är beroende av att avsiktsförklaringen kring trafikfrågor är undertecknad.

Politiska beslut har fattas:

  • Avsiktsförklaringen i kommunfullmäktige, KF 2017-09-25
  • Utökade byggrätter i detaljplaner antogs i stadsbyggnadsnämnden, SBN 2017-10-25
  • Samtliga ändrade detaljplaner för södra och östra Alnö vann laga kraft 2017-11-22.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Indal och Liden.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Kovland.

Sköle 1:30 m fl, flerbostadshus i Matfors

Detaljplanen syftar till av pröva möjligheten att uppföra flerfamiljshus på fastigheten Sköle 1:30.

Njurunda planprogram, centrumupprustning Njurundabommen

En fördjupad utredning har tagits fram för Njurundabommen i samband E4 projektet. Utifrån det arbetet har ett planprogram tagits fram för området.

Detaljplan för Njurunda Prästbol 1:19 och 1:107

En detaljplan upprättas för att möjliggöra uppförandet av ett flerfamiljshus i Njurundabommen.

Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik.
Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Förtätning i Sundsbruk, Västland 26:39

En detaljplan tas fram för att möjliggöra en förtätning på fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.

Ny räddningsstation vid Sundsvalls sjukhus

Medelpads räddningstjänstförbund har ansökt om att få bygga en ny räddningsstation i området.

Ändring av del av detaljplan 2281K-DP-339 i Birsta

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra den befintliga markanvändningen för att möjliggöra livsmedelsförsäljning

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde.

Alliero, del av Norrmalm 1:1 med flera

Området planläggs för att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter.

Credit 7 och 8, detaljplan

En ny detaljplan tas fram för Credit 7 och 8 med användningen vårdboende, bostäder och kontor.

Del av Västermalm 1:1 väster om kvarteret Trädgårdsmästaren, öster om Bünsowska tjärn

Omvandling av område för allmänna parkeringsplatser till område för bostadsändamål.

Detaljplan för Nacksta 5:6

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostäder på fastigheten Nacksta 5:6.

Hotell på Finnkajen

Stadsbyggnadskontoret ska pröva möjligheten att bygga ett hotell på Finnkajen.

Hamnudden, Flytande bostäder

En intressent har inkommit med en förfrågan om planbesked för att få uppföra flytande bostäder utanför Tvärkajen i Inre hamnen.

Kvarteret Aeolus 5

Pröva möjligheten att omvandla en kontorsfastighet till bostäder.

Midälvaplatsen, Sallyhill 1:1 med flera

En detaljplan tas fram för Midälvaplatsen för att möjliggöra ny förskola, grundskola 1-4 mm

Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel.

Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen

En detaljplan tas fram för att skapa möjlighet till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, partihandel och detaljhandel i området.

Detaljplan för del av Sjukhuset 1, Granlo 3:1:87 mfl, Granloholm

Nytt utförande av luftledning och ändrad sträckning i Granloholm.

Sibirien, del av Skönsberg 1:1

En detaljplan upprättas för att pröva möjligheten att uppföra friliggande villor i Sibirien, Skönsberg.

Detaljplan för Skrivaren 20

Gällande detaljplan ändras för att ge byggrätt för flerbostadshus i 5-6 våningar på del av Skrivaren 20.

Södra kajen

Södra kajen och inre hamnen är ett område där vi planerar för en ny stadsdel. Den knyter an till Stenstan och blir ytterligare ett attraktivt bostadsområde granne med havet.

Detaljplan för del av Äkrom 5:3

Förtätning av villafastigheter, radhus, flerfamiljshus mm invid Göteborgsvägen/Strömstadsvägen.

Detaljplan för del av Granlo 3:187, nytt verksamhetsområde

En detaljplan upprättas för ett nytt verksamhetsområde/kombitomter på dela av fastigheten Granlo 3:187.

Detaljplan för  Norr om Stenstan

Ett planprogram tas fram för områden Norr Stenstan som omfattar området norr om Stenstan till Selångersån. Från och med Fisktorget i väster och till Mitthems trähus längs Nya Hamngatan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.