Pågående arbete med detaljplaner

Här finns information om pågående detaljplaner i Sundsvalls kommun. Detaljplanerna länkas till www.sundsvallvaxer.se om inget annat uppges.

Ny skola i Rökland

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Detaljplanearbetet vilar.

Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron.

Villatomter i Tranviken

En detaljplan tas fram för att tillskapa cirka 6 – 7 fastigheter för bostadsändamål vid Tranviken.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Indal och Liden.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Kovland.

Sköle 1:30 med flera, flerbostadshus i Matfors

Detaljplanen syftar till av pröva möjligheten att uppföra flerfamiljshus på fastigheten Sköle 1:30.

Detaljplan för Sköle 25:6

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändning från Allmänt ändamål till Bostads- och centrumändamål.

Detaljplan för Sköle 1:68

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus med centrumändamål i centrala Matfors samt komplettera befintlig byggnad med bostadsändamål.

Detaljplan för Njurunda Prästbol 1:124

En detaljplan upprättas för att möjliggöra för bostäder och centrumändamål i den “gamla Prästgården” i Njurundabommen.

Detaljplan för Njurunda Prästbol 1:19 och 1:107

En detaljplan upprättas för att möjliggöra uppförandet av ett flerfamiljshus i Njurundabommen.

Upphävande av delar av detaljplaner för Ny spårsträckning för dubbelspår Dingersjö-Kubikenborg

För att göra det möjligt att fastställa Trafikverkets järnvägsplan för “Dubbelspår Dingersjö-Kubikenborg” föreslås de delar av detaljplaner vars ändamål inge överensstämmer med järnvägsplanen att upphävas.

Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik. Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Förtätning i Sundsbruk, Västland 26:39

En detaljplan tas fram för att möjliggöra en förtätning på fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.

Ändring av del av detaljplan 2281K-DP-339 i Birsta

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra den befintliga markanvändningen för att möjliggöra livsmedelsförsäljning

Detaljplan för Sköns Prästbord 1:72 och del av 1:36

Ändring av markanvändning för att möjliggöra mark för verksamhet längs Klökansvägen i västra Birsta.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde.

Alliero, del av Norrmalm 1:1 med flera

Området planläggs för att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter.

Credit 7 och 8, detaljplan

En ny detaljplan tas fram för Credit 7 och 8 med användningen vårdboende, bostäder och kontor.

Del av Västermalm 1:1 väster om kvarteret Trädgårdsmästaren, öster om Bünsowska tjärn

Omvandling av område för allmänna parkeringsplatser till område för bostadsändamål.

Detaljplan för Nacksta 5:6

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostäder på fastigheten Nacksta 5:6.

Detaljplan för tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken, samt upphävande för del av detaljplan.

Planförslaget syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av den Rättspsykiatriska regionkliniken.

Hotell på Finnkajen

Stadsbyggnadskontoret ska pröva möjligheten att bygga ett hotell på Finnkajen.

Hamnudden, Flytande bostäder

En intressent har inkommit med en förfrågan om planbesked för att få uppföra flytande bostäder utanför Tvärkajen i Inre hamnen.

Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.

Norra kajen 1C Handel

En ny detaljplan tas fram på Norra kajen för kontor, handel, bostäder, parkering och centrumverksamhet.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen

En detaljplan tas fram för att skapa möjlighet till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, partihandel och detaljhandel i området.

Sibirien, del av Skönsberg 1:1

En detaljplan upprättas för att pröva möjligheten att uppföra friliggande villor i Sibirien, Skönsberg.

Detaljplan för Skrivaren 20

Gällande detaljplan ändras för att ge byggrätt för flerbostadshus i 5-6 våningar på del av Skrivaren 20.

Rosenborg/Södra kajen

Södra kajen och inre hamnen är ett område där vi planerar för en ny stadsdel. Den knyter an till Stenstan och blir ytterligare ett attraktivt bostadsområde granne med havet.

Detaljplan för del av Äkrom 5:3

Förtätning av villafastigheter, radhus, flerfamiljshus mm invid Göteborgsvägen/Strömstadsvägen.

Detaljplan för del av Granlo 3:187, nytt verksamhetsområde

En detaljplan upprättas för ett nytt verksamhetsområde/kombitomter på dela av fastigheten Granlo 3:187.

Detaljplan för Norr om Stenstan

Ett planprogram tas fram för områden Norr Stenstan som omfattar området norr om Stenstan till Selångersån. Från och med Fisktorget i väster och till Mitthems trähus längs Nya Hamngatan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.