Hur blir en detaljplan till och vad betyder det?

Här kan du läsa om vad en detaljplan egentligen är för något och om detaljplaneprocessens olika steg.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan är en juridiskt bindande handling. Om ett område har en detaljplan gäller den för alla, oavsett om det är enskilda privatpersoner, myndigheter, företag eller organisationer. Det är bara kommunen som kan upprätta (ta fram) en ny detaljplan, häva en detaljplan (besluta att en detaljplan inte längre ska gälla) och anta (godkänna) en detaljplan. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

En detaljplan bestämmer, reglerar, hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan.

I Sundsvall finns detaljplaner i alla våra tätorter och i vissa fritidsområden.

En detaljplan består av flera saker

  • Ett särskilt aktnummer (ett nummer som beskriver den särskilda planen/akten). Exempelvis heter gällande detaljplan för fastigheten Sundsvall Stenstaden 1:1, 2281k-S1343
  • Plankarta med bestämmelser – visar vad som gäller för den mark som detaljplanen omfattar.
  • Planbeskrivning – redovisar syftet med detaljplanen, planeringsförutsättningarna, plangenomförandet, konsekvenser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen.
  • En Miljökonsekvensbeskrivning kan krävas i om detaljplanen påverkar miljön på ett betydande sätt.

Det är viktigt att alla som berörs av ett pågående detaljplanearbete får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. För att få en bra helhetslösning tar vi hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

Sök efter detaljplan för din fastighet via karta.

Överklagande

Du har bara rätt att överklaga ett planbeslut om du senast inom granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter. Du kan överklaga beslutet senast tre veckor från den dag beslutet kungjorts på kommunens anslagstavla.

Vad betyder granskningstiden

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd, synpunkter har kommit in och detaljplanen har redigerats ska det färdiga förslaget, innan det kan antas (godkännas), vara tillgängligt för granskning under två veckor. Tiden för granskningen får förkortas om alla är överens om det. Innan granskningstiden påbörjas ska kommunen berätta detta för dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har lämnat synpunkter under samrådstiden.

Efter granskningen kan kommunen bara göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Plan- och bygglagen styr

Plan- och bygg­lagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk och att planarbetet ska drivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av pågående planering.

Planprocessens steg

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera. Du kan läsa mer om hur detaljplaneprocessen fungerar på Boverkets hemsida och vad de olika processerna innebär.

Standardförfarande innebär:

Samråd – Underrättelse – Granskning – Granskningsutlåtande – Antagande – Laga kraft

Utökat förfarande innebär:

Kungörelse – Samråd – Samrådsredogörelse –  Underrättelse – Granskning – Granskningsutlåtande – Antagande – Laga kraft

De olika stegen i planprocessen beskrivs dels som standardförfarande, dels som utökat förfarande.

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Planprocessen[/caption]

 

 

 

Kontakt

Susanne Klockar Öhrnell Planchef

060-19 13 64

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.