Katrinehill – frågor och svar

Många har frågor om området Katrinehill. Här försöker vi svara på några av dem.

För fler och mer utförliga svar se det reviderade planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse.

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

Om planprogram och detaljplaner

I ett första steg i detaljplaneprocessen har ett planprogram tagits fram som på en övergripande nivå visar hur området kan utvecklas. Planprogrammet har varit ute på samråd där vi fått synpunkter från bland annat boende i området. Därefter har planprogrammet reviderats på en rad områden. Det reviderade planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse har godkänts i stadsbyggnadsnämnden 21 mars 2018. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 24 september 2018.

Just nu pågår nästa steg i processen då vi ska ta fram förslag till detaljplan. Katrinehill är det största bostadsprojektet av denna karaktär sen byggandet av Granloholm. Det finns många faktorer att ta hänsyn till såsom exempelvis terräng/nivåskillnader och trafikfrågor. Vi har därför valt att förlänga tiden för arbetet med detaljplanen till våren 2020, då planen kommer att gå ut på samråd. Under samrådstiden finns sedan möjligheter att yttra sig om detaljplanen. Vår förhoppning är att kunna presentera en tydligare tidplan, för kommande samråd, under november 2019. Tidpunkten kan komma att justeras då det är viktigt för oss att göra så grundliga analyser som möjligt.

Därefter sker granskning, och då finns också möjligheter att yttra sig, innan detaljplanen slutligen antas av kommunfullmäktige.

Flera utredningar kommer också att genomföras som påverkar det fortsatta arbetet. Bland annat tittar vi på trafiksituationen, kollektivtrafiklösningar med mera. Information om samrådsperioden skickas ut när det blir aktuellt.

Det tar olika tid att ta fram en detaljplan beroende på hur komplext ett område är. Katrinehill omfattar ett stort område vilket gör att detaljplanearbetet blir omfattande. Arbetet med att ta fram detaljplaner kan ta allt från ett till flera år. Detaljplanearbetet regleras av Plan- och bygglagen och är en demokratisk process där allmänheten och viktiga remissinstanser, såsom myndigheter, ska få tillfälle att yttra sig. Målsättningen är det ska finnas en  lagakraftvunnen detaljplan under 2020.

En helt ny stadsdel

Katrinehill ligger nära naturområden med skidspår och vandringsleder men också nära till centrala Sundsvall och den service som i och med det finns tillgänglig. Detta ger mycket bra förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel i området. Men det har också varit viktigt att ta hänsyn till de naturvärden som finns i området och skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta del av dessa. Här finns redan närhet till skolor, kollektivtrafik, gång- och cykelleder, olika verksamheter med mera. Ett av målen i Sundsvall kommuns översiktsplan är att fler ska gå, cykla och åka kollektivt. Genom att stadsdelen ligger nära andra bostadsområden, service och stadskärnan blir det möjligt att uppfylla dessa mål. För att skapa en plats med liv och rörelse under hela dygnet planeras det både för boenden, grönområden och olika verksamheter, det gör området lättillgängligt, attraktivt och tryggt.

 • Sex kopplingar har identifierats som speciellt viktiga för att koppla samman den nya stadsdelen med omkringliggande stadsdelar och centrala staden:
  1. Nackstavägen – en entré till området föreslås ifrån väst som kan bära gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och större trafikflöden.
  2. Sallyhillsvägen – kopplingen som föreslås blir en viktig entré till den nya stadsdelen för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik som kan bära stora trafikflöden.
  3. Kullagergatan – här föreslås enbart en gång- och cykelväg för att koppla samman stadsdelarna.
  4. Kvarndammsvägen västra – här föreslås enbart en gång- och cykelväg för att koppla samman stadsdelarna.
  5. Kvarndammsvägen östra – här föreslås en entré från öster för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik.
  6. Väster om Granitvägen – här föreslås en lokalgata för gång- och cykel samt biltrafik.

  För mer utförlig information se avsnitt gatustruktur och trafik i det reviderade planprogrammet.

 • Skogen närmast bebyggelsen omvandlas till att få en karaktär av skogspark, en blandning mellan skog och park.
 • Fler boende innebär ökad trafik samtidigt som vi enligt ÖP 2021 ska skapa förutsättningar för att Sundsvallsborna ska använda sig av mer hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • Genom att koncentrera stadsdelen till en mindre yta hushåller vi med marken. En koncentration av stadsdelen innebär att många får nära till mycket och därmed kan vardagslivet underlättas för många.
 • Tillskottet av boende förstärker underlaget för service och handel i centrala Nacksta, Sallyhill och Sidsjöområdet.
 • Fler människor skapar ett större underlag för förbättrad kollektivtrafik och annan service som exempelvis matvarubutiker, förskola och skola.
 • Det nuvarande elljusspåret med preparerat skidspår planeras att flyttas till Grodtjärn där det utvecklas vidare.
 • Ett belyst motionsspår placeras i nytt läge mellan Sallyhill och Katrinehill.

Byggandet i området

 • Katrinehill bygger vidare på den stadsstruktur som löper från Skönsmon till Sallyhill. I Sundsvalls kommuns översiktsplan står bland annat: En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre flerbostadshus.
 • I området planeras för ett stort antal bostäder som exempelvis radhus, friliggande villor och flerbostadshus med olika typer av upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det planeras för olika typer av service och verksamheter och här skapas även ytor att vistas på som lekplatser, parker och andra mötesplatser.
 • Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1500 bostäder vilket ger ungefär 3800 invånare.
 • Bebyggelsetyperna föreslås variera inom ett och samma kvarter. Det kan till exempel innebära att det byggs en blandning av radhus, parhus, mindre flerbostadshus och villor i ett och samma kvarter eller en blandning av ettor, femmor och trerumslägenheter.  Skalan på bebyggelsen föreslås variera mellan 1-8 våningar med en betoning på 2-4 våningar. Högre hus kan med fördel placeras i den mer kuperade terrängen för att ta upp de stora höjdskillnaderna som finns i området. I de mindre centrala delarna av programområdet samt mot grönstråk och nära befintlig bebyggelse föreslås en lägre exploatering i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus.
 • Inom programområdet planeras för tre förskolor, två med åtta avdelningar och en med sex avdelningar.

Tidigast 2020 kan den första detaljplanen vara klar och en eventuell byggnation kan påbörjas. Utbyggnadstakten kommer att påverkas av marknad, efterfrågan och tekniska utmaningar. Det kan ta minst tio år innan hela området är utbyggt, troligen längre tid.

Utifrån målet att Katrinehill ska bli en levande och attraktiv stadsdel spelar tätheten en stor roll. Katrinehill kan, när det är fullt utbyggt inrymma omkring 1500 bostäder vilket ger ungefär 3800 invånare.

Ja, det kan du få. I det reviderade planprogrammet har vi föreslagit att Katrinehill ska hänga ihop med befintliga stadsdelar så att bebyggelseglapp minimeras. I vissa lägen passar det bra att bygga ihop nytt och gammalt genom att lägga nya bostäder i anslutning till de redan befintliga. I andra lägen passar det bättre att knyta ihop stadsdelarna med grönområden såsom skog eller park. Då stadsdelarna knyts ihop med skog eller park kommer vi att arbeta med att skapa god sikt och belysning så att man ser och blir sedd. Vi arbetar just nu vidare med utformningen av dessa områden och vårt slutgiltiga förslag presenteras i samrådshandlingen.

Ett eventuellt byggande finansieras av olika aktörer som exempelvis exploatörer, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och villaägare som vill etablera sig i Katrinehill.

Förskola, kollektivtrafik och annan service

Det planeras för tre förskolor inom området samt möjlighet till småbutiker och restauranger. Med fler som rör sig i ett område upplevs en plats dessutom tryggare och attraktivare. Förutsättningarna för bättre kollektivtrafik ökar också i takt med ett ökat underlag av boende i ett område.

Kollektivtrafik är viktigt för ett hållbart samhälle och i planeringen tar man hänsyn till viktiga målpunkter där flest människor rör sig. Ett större underlag av boende ökar möjligheten att få bättre bussförbindelser till och från området. Den branta terrängen gör att det är svårt att skapa flacka och gena gator. Vi har ändå hittat två möjliga gator för bussen. En från Sallyhillsvägen via värmeverket, och en från Sidsjövägen via Kvarndammsvägen. Vilken av dessa som i slutänden kommer att trafikeras av bussen är i dagsläget inte klarlagt, dock förespråkas vägen via värmeverket i det reviderade planprogrammet.

Trafikfrågor

 • När vi utformar gator analyserar vi trafikflöden och skapar förutsättningar för trafik på människors villkor och som underlättar miljövänliga transportmedel som cykel och buss. Gators utseende påverkar också människors val av färdmedel och beteende i trafiken.
 • Vi utformar medvetet gatunätet i stadsdelen så att det främjar användandet av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • En av visionerna i Sundsvalls kommuns översiktsplan är att år 2030 ska andelen som går, cyklar och åker kollektivt utgöra två tredjedelar av alla resor i kommunen. Det finns också riktlinjer som innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska väga tyngre än biltrafikens intressen när nya stadsdelar planeras och byggs.
 • Vi jobbar för att Sundsvallsborna ska kunna och vilja gå, cykla och åka kollektivtrafik i första hand. Genom sitt centrala läge, endast tre kilometer från centrum, har Katrinehill goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller åka buss.

 • När det byggs fler bostäder tillkommer också ny trafik.
 • I det fortsatta detaljplanearbetet kommer flera trafikanalyser att genomföras för att se hur omkringliggande gator och bostadsområden påverkas av ökad trafik i den planerade stadsdelen.
 • Trafikanalyser som redan är gjorda visar att Sidsjövägen samt några av de större gatorna som Nackstavägen och Sallyhillsvägen kan ta emot en ökad trafikbelastning. Några korsningar kan behöva byggas om för att hantera en ökad trafikmängd. Vilka dessa är kan vi i dagsläget inte svara på. Ytterligare trafikanalyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet för att få svar på det.

Friluftsliv, natur och rekreation i området

Stora förändringar kommer att ske när områden som idag är skog omvandlas till bebyggelse och infrastruktur. Även om tanken är att Katrinehill ska upplevas som en grön och naturnära stadsdel försvinner många av de platser som idag används för rekreation och bostadsnära naturvistelse när gator och hus breder ut sig. De ersätts istället med parker, gång- och cykelvägar, torg och mötesplatser med en mer urban prägel.

Trots förändringarna ska det även fortsättningsvis vara enkelt att ta sig ut i naturen från omkringliggande stadsdelar. Därför har gröna stråk sparats i strategiska lägen så att man fortfarande kan röra sig i grön miljö från i stort sett samma anslutningspunkter som idag. Storskogen kommer att ligga längre ifrån befintliga bostadsområden men tillgängligheten kommer att vara fortsatt god.

Sallyhill, Sidsjön och Nacksta kommer även i framtiden vara bland de stadsdelar i Sundsvall som har bäst tillgång till bostadsnära natur och friluftsområden. Tydliga naturentréer ska skapas och grönstråk ska finnas

Naturen inom Katrinehill utformas så att den upplevs som lätt att nå och ligger nära inpå.

Närliggande naturområden knyts samman med Katrinehill genom exempelvis mötesplatser, lekplatser, parker och promenadstråk. Dessa platser och stråk blir attraktiva tillskott för såväl boende som besökare i området. Det gröna vävs in i stadsstrukturen och skapar ett sammanhängande grönt nät. Det länkar samman Södra Berget med de större grönområdena som erbjuder orörd natur, milslånga skidspår och vandringsleder.

Vad händer med Grodtjärn?

Vi värnar om Grodtjärn i planeringsarbetet. Området är ett populärt rekreationsområde och viktigt att bevara för människor, djur och natur. En ny spårcentral med skidspår föreslås i anslutning till Grodtjärn.

Det ska fortsatt vara enkelt att ta sig ut i naturen både från befintliga stadsdelar och från Katrinehill. Nya gångvägar och stigar inom Katrinehill kommer att kopplas samman med befintliga stigar/spår i så stor utsträckning som möjligt.

Den nya spårcentralen som föreslås vid Grodtjärn är tänkt att ansluta till befintliga spår upp mot Klissberget, runt Sidsjön vidare mot Södra berget och även ner mot Nacksta.

Nackstaspåret kommer att dras om så att det inryms i de gröna kilar som sparas mellan bebyggelsen. Det är fortfarande oklart hur spåret utformas. Hur naturlig omgivning det kommer få och vilket material det byggs av. Eventuellt kan en rundslinga skapas som börjar och slutar vid värmeverket och tar olika vägar upp- och nerför berget istället för att som i dagsläget gå fram och tillbaka i samma läge. Eftersom spåret kommer att korsa bilvägar och utrymmet i de gröna kilarna är begränsat kommer det inte att bli preparerade skidspår med pistmaskin hela vägen ner. Det finns fortfarande en möjlighet att dra upp spår med spårsläde så att man kan ta på sig skidorna hemma.

Villatomter

Det blir inte aktuellt att förbereda området för småhustomter innan det finns en antagen detaljplan, något som kommer att ta mellan ett till flera år. För information om kommunens småhustomter kan du besöka vår webbplats.

Kommunen använder sig inte längre av tomtkö vid fördelningar av tomter. Intresserade kan registrera sig på vår webbplats för att delta i lottning för försäljning av nya småhustomter. Det går inte att registrera sig i förväg. Information om datum för registrering förannonseras på kommunens hemsida samt i andra kanaler som exempelvis annonsering i Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter.

Information om projektet

För fler och mer utförliga svar se det reviderade planprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse.

Kontakt

Projektgruppen för Katrinehill

Malin Holmkvist Projektledare

070-618 51 06

David Forslund Planarkitekt

060-19 13 30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.