Finnkajen frågor och svar

Många har frågor om Finnkajen. Här försöker vi svara på några av dem.

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

Detaljplaner

Detaljplanen för Finnkajen är antagen av kommunfullmäktige juni 2020. I detaljplanen prövades möjligheten att anlägga ett hotell i området. Detaljplanen är för närvarande under prövning hos Länsstyrelsen.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vattenområden får bebyggas och vad området ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov och fastighetsreglering.

En samrådsredogörelse är ett dokument som innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och nytt planförslag med anledning av synpunkterna. Kommunen kan om det finns skäl, ändra planförslaget eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

Enligt plan- och bygglagen, som styr processen att ta fram en detaljplan, finns två tillfällen där berörda såsom närboende, myndigheter och övriga förvaltningar kan tycka till.
Det går däremot inte att tycka till om områdets avgränsning. Finnkajen finns utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde i centrala Sundsvall.

Tillfällen att tycka till är:

  • samråd för detaljplan (tillfälle 1 att yttra sig)

De synpunkter som kommer till kommunen efter samrådet sammanfattas och redovisas i en så kallad samrådsredogörelse.

Efter att detaljplanen varit på samråd, bearbetar vi den och skickar ut till berörda igen (granskning). Det innebär att berörda får ytterligare en möjlighet att yttra sig.

  • granskning för detaljplan (tillfälle 2 att yttra sig)

De synpunkter som kommer till kommunen efter granskning sammanfattas och redovisas i ett så kallat granskningsyttrande.

Om inte detaljplanen överklagas blir den gällande och juridiskt bindande för vad som får eller inte får byggas inom området.

För Finnkajen finns en detaljplan. För övriga området Norr om Stenstan är det inte bestämt om det ska vara en eller flera detaljplaner.

En exploatör har begärt att en detaljplan ska tas fram för området för att pröva möjligheterna att bygga ett hotell i området.

Finnkajen ligger i anslutning till Norra kajen och är en del som binder samman det området med övriga kajstråket och stadsdelar längs Sundsvallsfjärden. Området ligger även i anslutning till Stenstan. Här finns även närheten till såväl kollektivtrafik som gång- och cykelvägar.

Byggandet i området

Det första som sker i området är ombyggnationen av gamla E4 (väg 562) som beräknas vara färdigt 2021. Efter det måste själva kajen byggas om vilket sker tidigast 2022. Först därefter kan det bli aktuellt med hotell eller byggandet av annan verksamhet i området.

Trafikverket bygger om gamla E4, Sundsvalls kommun bygger om kajstråket och eventuella grönområden. Vem som kommer att exploatera området är inte bestämt, Magnolia har för närvarande en markanvisning.

Detaljplanen medger hotell men även annan verksamhet. Vilken form av verksamhet är inte bestämt ännu. Dessutom planeras för ett nytt grönområde mellan gamla E4 och kajstråket.

Kostnaderna för byggprojekt i området kommer att fördelas på olika parter. Ett eventuellt hotell eller annan verksamhet kommer att bekostas av exploatören. Lokalgator, gång- och cykelväg, kajstråk och grönytor bekostas av kommunen.

Under detaljplanearbetet fick närboende och verksamheter i området information om detaljplanen och de framtida projekten och kunde lämna synpunkter under samråds- och granskningsskedet. När olika byggprojekt påbörjas kommer information om dessa att gå ut till de som berörs av arbetsinsatserna.

Kopplat till såväl kajstråk som eventuellt hotell byggs anslutningsvägar. Parkeringen stängs när det blir aktuellt med byggprojekt i området. Vi hänvisar till andra parkeringsytor i centrala Sundsvall.

Trafik och parkering

Projekt i området kommer inte att påverka biltrafik, däremot förbättras trafiksituationen för oskyddade trafikanter, gående och cyklister, särskilt mellan Norra kajen och Stenstan.

Parkeringen stängs i samband med att det blir aktuellt med byggprojekt i området. Vi hänvisar till andra parkeringsytor i centrala Sundsvall.

Endast angöringsparkeringar kommer byggs i området kopplat till eventuella verksamheter.

De parkeringsplatser som finns i dag i centrum, såväl ytparkeringar som parkeringshus, samt de som också byggts vid Rosenborg täcker de parkeringsbehov som finns. Finnkajen är ett mycket attraktivt område i centrala Sundsvall som nu är otillgängligt för gående, cyklister och besökande längs havet. Vi vill ta tillvara denna yta och gör det till ett tillgängligt och attraktivt område med närhet till havet och Stenstan.

Parker och grönområden

De trädrader som nu angränsar till gamla E4 (väg 562) kommer att ses över och eventuellt kompletteras. Vi ser också över hur vi kan hålla delar av stråken tillgängliga för att skapa rymd, utsikt och öppenhet mot havet. En yta mitt området har förutsättningar att bli en mötesplats för Sundsvallsborna i soligt, skyddat havsnära läge.

Dagvatten kommer att hanteras kopplat till området.

I samband med markarbeten kopplat till hotell eller annan verksamhet kommer grönytor att kunna anläggas i området.

Näringslivsbolaget är positiva då både hotellverksamhet eller annan publik verksamhet bidrar till att bland annat handeln kan få ett utökat kundunderlag.

Vi ser över möjligheterna att bygga en bro mellan Norra kajen och Finnkajen som skulle förbättra tillgängligheten mot Stenstan och övriga kajstråket längs Sundsvallsfjärden. Det skulle även förbättra gång- och cykelstråket från Korsta, Ortviken och Skönsberg och på sikt även Haga. Det innebär att boende i angränsande områden får en avsevärt bättre tillgång till havet.

Du kan kontakta planarkitekt Claes Rogander främst via mejl; claes.rogander@sundsvall.se. Du kan även mejla stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se.

Kontakt

Claes Rogander

060-19 12 60

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.