Detaljplaner pågående

Här finns information om pågående detaljplaner i Sundsvalls kommun. Detaljplanerna länkas till www.sundsvallvaxer.se om inget annat uppges.

Ny skola i Rökland

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Detaljplanearbetet vilar.

Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron.

Småhustomter vid Bjässbodarna

Detaljplan för del av Alnö-Näset 1:43.

Villatomter i Tranviken

En detaljplan tas fram för att tillskapa ca 6 – 7 fastigheter för bostadsändamål vid Tranviken.

Utökade byggrätter fritidshus inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Arbetet med avsiktsförklaringen kring trafikfrågor på Alnö har som målsättning att slutföras före midsommar. Handlingar kommer då att lämnas in för politiska beslut. Antagande av detaljplaner för utökade byggrätter är beroende av att avsiktsförklaringen kring trafikfrågor är undertecknad.

Politiska beslut har fattas:

  • Avsiktsförklaringen i kommunfullmäktige, KF 2017-09-25
  • Utökade byggrätter i detaljplaner antogs i stadsbyggnadsnämnden, SBN 2017-10-25
  • Samtliga ändrade detaljplaner för södra och östra Alnö vann laga kraft 2017-11-22.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Indal och Liden.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Kovland.

Sköle 1:30 m fl, flerbostadshus i Matfors

Detaljplanen syftar till av pröva möjligheten att uppföra flerfamiljshus på fastigheten Sköle 1:30.

Njurunda planprogram, centrumupprustning Njurundabommen

En fördjupad utredning har tagits fram för Njurundabommen i samband E4 projektet. Utifrån det arbetet har ett planprogram tagits fram för området.

Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik.
Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Flerbostadshus i Bergsåker

En detaljplan tas fram för byggande av flerfamiljshus i Bergsåker mellan Lillhällom och Österro.
Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2019-05-27. Detaljplanen är överklagad!

Förtätning i Ljustadalen, Härsta 9:3

En detaljplan tas fram för att möjliggöra en förtätning på fastigheten Härsta 9:3 i Ljustadalen.

Förtätning i Sundsbruk, Västland 26:39

En detaljplan tas fram för att möjliggöra en förtätning på fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.

Ny räddningsstation vid Sundsvalls sjukhus

Medelpads räddningstjänstförbund har ansökt om att få bygga en ny räddningsstation i området.

Ändring av del av detaljplan 2281K-DP-339 i Birsta

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra den befintliga markanvändningen för att möjliggöra livsmedelsförsäljning

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde.

Alliero, del av Norrmalm 1:1 med flera

Området planläggs för att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter.

Brohuvudet 14 m fl, studentbostäder vid Campus

En ny detaljplan tas fram för att skapa förutsättningar för studentbostäder vid Campus i Sundsvall.
Detaljplanen är överklagad!

Del av Västermalm 1:1 väster om kv Trädgårdsmästaren, öster om Bünsowska tjärn

Omvandling av område för allmänna parkeringsplatser till område för bostadsändamål.

Ändring av detaljplan för Bågen 17

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Bågen 17.

Ändring av detaljplan för Enen 7

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Enen 7.

Ändring av detaljplan för Faktoriet 6

Upphävande av tomtindelningsbestämmelse för fastigheten Faktoriet 6.

Hotell på Finnkajen

Stadsbyggnadskontoret ska pröva möjligheten att bygga ett hotell på Finnkajen.

Hamnudden, Flytande bostäder

En intressent har inkommit med en förfrågan om planbesked för att få uppföra flytande bostäder utanför Tvärkajen i Inre hamnen.

Kv Aeolus 5

Pröva möjligheten att omvandla en kontorsfastighet till bostäder.
Detaljplanen är vilande tills vidare.

Midälvaplatsen, Sallyhill 1:1 m fl

En detaljplan tas fram för Midälvaplatsen för att möjliggöra ny förskola, grundskola 1-4 mm

Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel.

Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.

Norra kajen 1C, parkeringshus

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett parkeringshus med möjlighet till kontor och handel.
Detaljplanen vann laga kraft 25 februari 2020.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen

En detaljplan tas fram för att skapa möjlighet till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, partihandel och detaljhandel i området.

Katrinehill planprogram

Ett planprogram tas nu fram för ett område söder om Nacksta där det planeras för en ny stadsdel. Området sträcker sig från skogen söder om Nacksta och hela vägen upp mot Grodtjärn.

Frågor och svar om Katrinehill

Sjukhuset 2 vid “Ryggisområdet”

En detaljplan upprättas för att pröva möjligheten att få uppföra hyresbostäder i området med tanke på närheten till det populära “Ryggisspåret”.

Sibirien, del av Skönsberg 1:1

En detaljplan upprättas för att pröva möjligheten att uppföra friliggande villor i Sibirien, Skönsberg.

Södra kajen

Södra kajen och inre hamnen är ett område där vi planerar för en ny stadsdel. Den knyter an till Stenstan och blir ytterligare ett attraktivt bostadsområde granne med havet.

Detaljplan för del av Äkrom 5:3

Förtätning av villafastigheter, radhus, flerfamiljshus mm invid Göteborgsvägen/Strömstadsvägen.

Detaljplan för  Norr Stenstan

Ett planprogram tas fram för områden Norr Stenstan som omfattar området norr om Stenstan till Selångersån. Från och med Fisktorget i väster och till Mitthems trähus längs Nya Hamngatan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?