Begäran om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Du kan begära ett planbesked av stadsbyggnadsnämnden för åtgärd som innebär att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan.

Planbesked - begäran

Begäran om PLANBESKED – blankett

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd du tänker göra, och en karta som visar det berörda området.

Om åtgärden gäller en byggnad, måste din ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens storlek och utseende.

Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Planbesked

När du skickat in din ansökan får du ett så kallat planbesked. Det har du rätt att få inom fyra månader efter att din fullständiga ansökan kommit in. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker påbörja ett detaljplanearbete eller inte, enligt din ansökan.

Om stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbetet, får du också reda på ungefär när stadsbyggnadsnämnden kan anta detaljplanen.

Om nämnden beslutar att inte påbörja ett planarbete har du rätt att i planbeskedet få veta vilka skälen till detta är.

Vad innebär planbeskedet?

Ett positivt planbesked betyder att kommunen kommer att påbörja ett planarbete, och med beskedet får du information om ungefärlig tidpunkt när planen kan antas.

Inriktningen eller omfattningen på detaljplaneförslaget kan bli ändrat efter synpunkter som kommer fram under planprocessen. Planbeskedet är inte heller någon garanti för att kommunen kommer att anta detaljplanen eller att detaljplanen vinner laga kraft.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga (PBL 13 kap. 2 §). Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Avgift

Du betalar en avgift för planbeskedet – oavsett om beskedet är positivt eller negativt.

Mer information om aktuella avgifter/taxor.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.