Riktlinjer

Dagvatten samt avvattning från vägar och andra hårdgjorda ytor får inte ske till annans mark. Vid projektering inom befintliga miljöer ska

konsulten alltid kontrollera att befintlig avvattning fungerar. Det är konsultens ansvar att ta in information om befintliga spill och dagvattenledningars lägen för projektet.

Vid nyinvestering så får ej mer dagvatten (fler brunnar), kopplas på befintliga spillvatten ledningar, då dessa kan riskera att översvämma källare hos anslutna bostäder om vattenflödet ökas. Om  dagvattenledningar inte finns i gatan utan dagvattenbrunnarna  är anslutna till spillvatten  skall samråd ske med Mitt Sverige vatten om hur dagvattenfrågan skall hanteras.

I samtlig markprojektering oavsett vad som projekteras , skall alltid projektören tillse att dagvatten och avvattning leds och släpps ut till befintliga dagvattensystem så att vattensamlingar ej uppstår på vägytor. Dagvattenbrunnar skall placeras i lågpunkter. Viktigt att tänka på då man bygger upphöjda korsningar och farthinder vid övergångsställen eller genomgående gång och cykelbanor.  Detta skall noggrant granskas innan handling överlämnas till beställaren. Plan för avvattning skall alltid ingå i projekteringen.AH

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.