Frågor och svar om snöröjning, sandning och halka

Snöplog

På denna sida får du svar på vanliga frågor om snöröjning.

Först måste du ta reda på vem som är väghållare för den gata där problemet finns. Väghållning handlar om byggande och drift (t.ex. snöröjning eller sandning) av väg.
Staten, via Trafikverket, eller kommunen, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Klicka här för att öppna en karta där du se vem som sköter din väg.

Felanmäl vägskador, snöröjning, halka med mera:

Här kan du felanmäla det som rör Sundsvalls kommuns gator.

Finns inte gatan som du vill felanmäla med i listan? 
Det beror på att det finns flera som är ansvariga för vägnätet i Sundsvall. Generellt ansvarar kommunen för det övergripande lokala vägnätet, Trafikverket ansvarar för de större vägarna så som motorvägar och motortrafikleder med mera, vissa vägar ansvarar privata fastighetsägare för. Exempel på vägar i Sundsvall som Trafikverket ansvarar för är Björneborgsgatan, E14 / Bergsgatan, E4, Alnöbron med flera.
Felanmälan till Trafikverket gör du genom att kontakta kundservice på: 0771-921 921 (öppet dygnet runt).

Kan jag själv kontakta den som plogar min gata?

Om du har frågor om snöröjningen längs din gata kan du kontakta drakfastigheter.kundtjanst@sundsvall.se. Tänk på att vi prioriterar genomfartsvägar vid extremväder, bostadsgator kommer i dessa fall i andra hand.

Tider för snöröjningen

Snöröjningen på genomfartsleder, centrumgator och bussgator, påbörjas vid ett snödjup av 4-6 cm. På bostadsgator gäller ett större snödjup, ca 6-10 cm. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö.

De större trafiklederna tar 6-8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8-12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet. Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som bortforsling av snö, röjning för bättre sikt och rivning av is ta upp emot en vecka att utföra. Avvikelser kan givetvis förekomma beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar, vilken tid på dygnet det är.

Skyltade gång- och cykelvägar snöröjs i samma grad som genomfartsleder och centrumgator. Vissa gång- och cykelvägar som inte används så mycket under vintern har dock lägre prioritet. Promenadstigar snöröjs inte alls.

Snöröjarna arbetar enligt en prioriteringsordning där de mest använda vägarna snöröjs först. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.

Gatuavdelningen fattar beslut om när det ska snöröjas längs kommunens gator, Trafikverket ansvarar över snöröjningen längs sina vägar. Det finns alltid en jourberedskap som kan svara på frågor om snöröjningsbehov i kommunen.

Snöröjarna arbetar enligt en prioriteringsordning där skyltade gång och cykelbanor snöröjs när det har kommit 4-6 cm snö. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.

Vi har många breda trottoarer som inte är uppskyltade som gång- och cykelvägar och som därför kan användas för snöupplag under vintern. Då får du gå på sidan av gatan.

Fridhemsgatan är ett bra exempel där det på södra sidan finns en bred gång- och cykelbana och på norra sidan finns en trottoar. När det kommer mycket snö används trottoaren på norra sidan som snöupplag samtidigt som södra sidans gång- och cykelbana snöröjs och är ett så kallat prioriterat huvudstråk för gång- och cykeltrafiken.

När det råder kraftigt snöfall som fortsätter under längre tid, pågår snöröjningen kontinuerligt till dess att det slutat snöa. Under mer normala förhållanden börjar vi snöröja efter att det slutat snöa. Vi vill få med oss all snö på en plogning.

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dygnet. Det tar ca 6-8 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Hur sker snöröjningen

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. När vi kör förbi med plogbilen bildas ofta en snövall på gångbanan eller trottoaren. Men du behöver inte ta bort den snön utan ska istället sanda en sträng utanför snövallen. Vid extremväder kommer inte bostadsgator att prioriteras, det innebär att det kan finnas snö längs din gata även om du tar bort snön utanför din fastighet. Det är alltid genomfartstrafik som prioriteras vid extremt väder.

På gator med två gångbanor röjs normalt enbart den sidan med gatubelysning. Gångbanan mittemot används ofta som snöupplag.

Vi skrapar vägarna efter snöröjning. Genomfartsvägar prioriteras. Snöröjningen kommer i första hand, hyvlingen genomförs efter snöröjningen.

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv skotta bort vallen vid din infart.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar här

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga hela gatan.

Kommunen har inga resurser för att i  samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade enskilda infarter. Vi måste prioritera framkomligheten på vägarna.
Det är bara vid isrivning av gator som en följetraktor röjer undan is vid infarter.

Det är inte tillåtet att från tomtmark köra ut snö på gatumark.

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårdfirmor, marktjänstföretag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hemtjänsten erbjuder tillläggstjänster exempelvis snöskottning, som du som kund betalar själv.

Resurser

Kommunen har upphandlat entreprenörer för att hantera snöröjningen och det är även de som ombesörjer att det finns fordon för röjningen. Antalet fordon som entreprenören har tillgång till ska vara tillräckligt under normala förhållanden. Men vid extremväder kan det finnas större behov av bilar och förare än det finns tillgång till. Flera av entreprenörerna har bara en bil och – eller en traktor samt en förare. Det innebär att det inte finns någon som kan lösa av dessa förare. Vi extrema förhållanden söker gatuavdelningen andra möjligheter för att kunna hantera röjningen på bästa sätt.

Efter stora, ihållande snöfall tar det helt enkelt mer tid innan vi hinner få undan alla snöhögar.

Lagring och hantering av snö

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe. Snömassorna i större korsningar tas bort så snart som möjligt..

Bortkörning av snö sker när man behöver mer plats för snö och utförs då i dessa områden men genomfartsvägar prioriteras. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort till vår deponi som ligger i Nacksta.

Var snöröjs det?

Sundsvalls kommun är uppdelad i olika områden för snöröjningen, så kallade plogdistrikt och totalt finns det 56 distrikt. Plogdistrikten hanteras antingen av kommunen själva, eller av kommunens entreprenörer. Ett distrikt tar cirka 9-10 timmar att snöröja. Trafikverket ansvarar för snöröjningen vid deras vägar.

Vi försöker vara så kostnadseffektiva som möjligt. Att ploga bort snön efter ett snöfall kostar straxt över en miljon kronor. Totalt driftas 80 mil väg varav 20 mil gång- och cykelväg i Sundsvall.

Vi kraftigt snöfall prioriteras alltid genomfartsvägar, detta för att blåljusorganisationer såsom ambulans, räddningstjänst och polis ska kunna ta sig fram. Vägarna ska också vara öppna för kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik prioriteras också, däremot kommer bostadsgator i andra hand. Det är även viktigt att ha förståelse för att vägarna kan ha plogats men att snöfallet är så pass kraftigt att vägarna snöar igen väldigt fort.

Större vägar, så kallade genomfartsvägar, prioriteras under vinterväghållningen. Det är till exempel vägar som är viktiga för kollektivtrafik, tillfartsvägar till olika bostadsområden eller viktiga industrier. Exempel på dessa genomfartsvägar är Norra vägen och Granloholmsleden.

Läs mer om genomfartsvägar på vår webbplats.

På kommunala skolor, förskolor och andra verksamheter ansvarar fastighetsägaren Drakfastigheter i många fall för snöröjningen och halkbekämpningen. Kontakta Drakfastigheters kundtjänst för att felanmäla eller för att få höra vad som gäller på den aktuella platsen. Telefon: 060-191565

Gå, cykla och åka kollektivtrafik i ett snöigt Sundsvall

I de fall busstrafiken inte går hänvisas till andra transportslag. Vid akuta, livshotande situationer hänvisas till 112. När kollektivtrafiken går men har begränsad framkomlighet kan de behöva förändra sina ordinarie rutter, genomfartsvägar prioriteras även för kollektivtrafiken. När bussen inte kan gå längs mindre vägar kan du som resenär behöva gå en längre sträcka än vanligt. Om du har möjlighet att arbeta hemifrån eller undvika att ta dig ut i trafiken av annan anledning är det att föredra.

Vid extremväder prioriteras gång- och cykelvägar, däremot kommer bostadsgator i andra hand. Det är även viktigt att ha förståelse för att vägarna kan ha plogats men att snöfallet är så pass kraftigt att vägarna snöar igen väldigt fort. Tänk också på att vissa trottoarer kan användas som snöupplag vid kraftigt snöfall. Det är gång- och cykelvägar som är skyltade som främst kommer att röjas vid kraftigt snöfall. Om det finns möjlighet att inte ta sig ut i trafiken är det att föredra.

Fastighetsägaren ansvarar för sandningen utanför sin fastighet. Det gäller såväl privata som kommunala verksamheter eller övriga fastighetsägare. I ett område kan exempelvis Mitthem, landstinget, en privat affärsidkare mer flera ansvarar för sina fastigheter. Kontakta antingen drakfastigheter.kundtjanst@sundsvall.se eller den som står som fastighetsägare om du upplever problem med sandningen. Vid halka ska gångbaneutrymmet sandas så fort som möjligt.

På vår webbplats går det att läsa om fastighetsägarens skyldighet att hålla gångbaneutrymmet rent från snö och is.

Snötippar och bortforsling av snö

Bortforsling av snö gör gatuavdelningen normalt bara inom Stenstaden och på genomfartsleder. Snöhögar som lagts upp vid gatukorsningar, parkeringar, torg och gågator måste röjas bort. Bortforslingen sker oftast nattetid för att inte störa övrig trafik. Vid röjning stängs parkeringplatser längs trottoarerna genom skyltning och övertäckning av p-mätare.

Vi arbetar för att snöhanteringen ska vara så miljövänlig som möjligt. Snötipparna tar bara emot den snö som kommunen och kommunens entreprenörer fraktar bort från i första hand gator och vägar.

Kommunens snötippar är placerade vid följande platser

 • Mejselvägen Nacksta
 • Matfors, vid Västra Älvvägen
 • Njurunda, vid Skedlovägen söder om bussgaraget
 • Alnö
 • Birsta

Landtippning bästa för miljön

Vi lägger all vår snö på land eftersom forskning rekommenderar det. Marken fungerar som ett filter och tar upp en stor del av föroreningarna som finns i snön.

Hanteringen av resterna från snötipparna

Vi städar ytorna där snön lagts så snart snön har smält. De snötippar som ligger centralt rör vi ibland om i för att få dem att smälta snabbare.

Bortkörning av snö sker när man behöver mer plats för snö och utförs då i dessa områden men genomfartsvägar prioriteras. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort till vår deponi som ligger i Nacksta.

Vägstandard under vintern

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafiken kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår/gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar.

När det är mycket snö kan det förstås bli trängre. Dock försöker vi i möjligaste mån hålla dem vändbara.

Var beredd på vinterväglag

Även om vi snöröjer och halkbekämpar med maximala resurser är det vinterväg och du kan hjälpa till genom att:

 • Släppa fram snöröjningsfordonen.
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
 • Respektera datumparkeringen.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att erforderligt gångutrymme sandas utanför sin fastighet.
 • Ta det extra försiktigt, använd broddar och räkna med längre körtider.

Läs mer om vinterväghållning
Informationsblad om vinterväghållning.

Takskottning

När snö ska skottas ned från tak på gatumark måste det anmälas till polisen. Det är en kostnadsfri anmälan. Vid anmälan anges vissa villkor för att få använda gatan som upplag under en kortare tid. Den is och snö som skottats ner från taket måste omgående forslas bort av fastighetsägaren.

Läs mer i bestämmelser vid takskottning.

Sophantering längs snöiga gator

Vanliga frågor om sandning och halkbekämpning

Fastighetsägaren ansvarar för sandningen utanför sin fastighet. Det gäller såväl privata som kommunala verksamheter eller övriga fastighetsägare. I ett område kan exempelvis Mitthem, landstinget, en privat affärsidkare mer flera ansvarar för sina fastigheter. Kontakta antingen drakfastigheter.kundtjanst@sundsvall.se eller den som står som fastighetsägare om du upplever problem med sandningen. Vid halka ska gångbaneutrymmet sandas så fort som möjligt.

På vår webbplats går det att läsa om fastighetsägarens skyldighet att hålla gångbaneutrymmet rent från snö och is.

Vid halka sandas gång- och cykelvägar och torg så snabbt det går. Sandning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig.

Mot halka använder vi sand och salt. Saltet används sparsamt och bara på vissa vägar och gatukorsningar. Halkbekämpningen ska på de större vägarna och centrumytorna vara klar inom sex timmar, medan lokalgator kan få vänta ytterligare några timmar.

För gående sandar vi skyltade gång- och cykelvägar samt gågator i stenstaden.

Här kan du läsa om sandupptagningen i Sundsvalls kommun.

Under hösten saltar vi innan snön kommer. Vi sandar när det behövs.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.